Myśli do kazania:

1. Jako ludzie doświadczamy wielu rodzajów miłości – przyjaźń, przywiązanie, zakochanie. Bez miłości nasze życie nie miało by sensu. Bez miłości, bylibyśmy tylko grudką materii napędzaną przez geny i zwierzęcy instynkt. Wszystkie te strumyczki miłości, które przepływają przez nasze życie, wypływają z Boga, ale jeden z nich wypływa z samego serca Boga – tą miłością jest Boże Miłosierdzie.

2. Mówimy, że Bóg jest sprawiedliwy i jest to prawda. Wiemy także, że jest On także miłosierny. Sprawiedliwość to moc, która przywraca zaburzony – przez grzech, szatana czy ludzką słabość – porządek w stworzeniu. Miłosierdzie to moc, która jest w stanie uczynić więcej – na fundamencie moralnej porażki i przegranej jest w stanie stworzyć znacznie więcej, o wiele piękniej niż to było przed upadkiem. Miłosierny Ojciec nie tylko podnosi swojego marnotrawnego syna, ale ubiera go w płaszcz i daje na palec pierścień. Jezus nie tylko przebacza Piotrowi jego zdradę, ale czyni go głową Kościoła.

3. Powiedziałem, że Boże miłosierdzie bierze początek w sercu Boga. Teza ta ma swoje poparcie w pochodzeniu tego słowa w języku hebrajskim. Miłosierdzie – hebr. Rachamim, pochodzi od słowa – racham, które oznacza łono matki. Łono matki jest tabernakulum życia. Rachamim oznacza także wnętrzności. Z głębi samego Boga pochodzi miłość. Miłość, której nie jesteśmy wytłumaczyć naszą ludzką logiką zysków i strat.

4. Z wnętrzności Jezusa, z Jego Serca wytryskują dwa strumienie miłosierdzia. Jasny, który obmywa z przewin i brudu; zabiera wstyd, przebacza. Czerwony, który daje życie i odbudowuje naszą duszę, sprawia że nie jesteśmy zmęczeni; ta krew natlenia nasze serce. Ta krew nas stwarza na nowo.

5. Człowiek staje się podobny do tego co kocha. Czasami widzimy małżonków, którzy po 40 latach małżeństwa przypominają rodzeństwo. Bóg w swym niezgłębiony miłosierdziu tak ukochał człowieka, że stał się człowiekiem. Dlatego my kochając Jezusa, którego znamy z Ewangelii i spotykamy na każdej Eucharystii możemy się do Niego upodabniać. Dzięki Bożemu miłosierdziu stajemy się w jakiś tajemniczy sposób podobni do Jezusa. To staje się dla nas paszportem do Nieba.

6. Człowiek nie jest sam w stanie zdobyć Nieba. Boże miłosierdzie nie tylko przebacza nam grzechy, ale dźwiga nas z upadku śmierci. Żadna inna miłość nie jest w stanie podnieś wieka trumny. Żadna inna miłość nie jest w stanie na nowo połączyć ścięgien, kości, mięśni z ludzką duszą.

7. Nie można Bożego miłosierdzia zatrzymywać na sobie. Warto nieustannie przypominać sobie uczynki miłosierne wobec duszy i ciała moich bliskich. To, że jest mi ciężko nie zwalnia mnie z wysiłku kochania jak Jezus. To, że mam rany może paradoksalnie pomóc mi jeszcze bardziej pokochać bliźniego. Również Jezus był zraniony włócznią. Miłość nie może pochodzić z naszych zimnych wyliczeń, nie może być nakazana przez paragrafy i jakieś zasady. Miłosierdzie zaczyna się na dnie naszej duszy. Zaczyna się w cichej tajemnicy naszego serca. Amen.

Reflections of today’s readings:

1. As people, we experience many types of love including friendship, attachment, brotherly love and falling in love.  Our life would not make any sense without love. Without love, we would be just a clod or lump of matter driven by genes and animal instinct.  All those streams of love that flow through our lives flow from God and one of them especially flows from the very heart of God which is called Divine Mercy.

2. It is true that God is just.  However, we also know that He is merciful.  Justice is a power that restores a disturbed order which is by sin, Satan or human weakness.  Mercy is a power that is able to do more to rectify moral failure; it is able to create a world much more beautiful that it was before the fall.  Let us remember that the merciful father not only  forgave his prodigal son, but he dressed him in a coat and placed a ring on his finger.  Jesus not only forgives Peter’s betrayal, He makes him the head of His Church.

3. I said that Divine mercy originates in God’s heart.  This thesis has its support in the origin of the word mercy in Hebrew which comes from the word “Racham”, which means mother’s womb.  The mother’s womb is the tabernacle of life.  “Rachamim” also means “bowels” .  It symbolizes that  Love comes from within the depths of God Himself.  A love that we are unable to explain with our finite logic or with a profit or loss statement.

4. Two streams of mercy spring from Jesus’ bowels and from His heart.  Bright, which washes away the dirt of our sins, taking away our shame while forgiving us.  The color red which gives us life and rebuilds our soul, filling us with energy.  This red blood oxygenates our heart and creates us anew.

5. Man often becomes similar to that which he loves.  Sometimes, we see spouses who, after 40 years of marriage, seem to resemble siblings.  God, in His unfathomable mercy, loved man so much that He became incarnate through Mary.  That is why, when we love Jesus, whom we meet in the Gospel and in every Eucharist, we are able to imitate Him.  Through Divine mercy, we become, in some mysterious way, to Jesus, which becomes our passport to Heaven.

6. Man cannot reach Heaven alone.  Divine mercy not only forgives our sins but also elevates us from the silence of death.  No other love can lift the lid of a casket.  No other love can re-connect the tendons, bones and muscles with a human soul.

7. One cannot keep Divine mercy to oneself. It is important to remember that our works of mercy effect the soul and body of our loved ones.  Although, at times, it may be difficult, it does not release us from the effort of loving them as Jesus does.  Paradoxically, having wounds can help me love my neighbor even more.  Remember, the crucified Jesus was also pierced by a spear.  Love cannot come from our cold calculations; it cannot be commanded by rules and regulations.  Mercy begins at the bottom of our soul; it begins in the silent secret of our heart.  Amen.

Odsłony: 15

Kategorie: Homilie