Chrystus Zmartwychwstał

1. Myślę, że każdy może to przyznać, że Wielkanoc 2020 jest najdziwniejszą Wielkanocą w naszym życiu. Jeśli będziemy próbować znaleźć słowo, które w pełni opisuje ten czas, to słowo – zamknięcie, uwięzienie. Jakkolwiek, musimy być świadomi, że takie doświadczenie powinno być częścią naszego duchowego rozwoju. Popatrzmy na Jezusa. Był zamknięty trzy dni w grobie. Popatrzmy na Apostołów. Lęk zamknął ich w Wieczerniku. W Starym Testamencie możemy zobaczyć Izraelitów zamkniętych w domach podczas nocy ostatniej plagi. Możemy zobaczyć proroka Jeremiasza uwięzionego w kamiennej cysternie. Podobną sytuację miał Święty Piotr, był on zamknięty w ciemnym lochu. Święty Jan od Krzyża przez 10 miesięcy był w małym pomieszczeniu, ponieważ jego współbracia prześladowali go w ten sposób. Nie mamy czasu aby podawać więcej przykładów.

2. Byliśmy zbyt długo na zewnątrz. Dlatego tak bardzo potrzebujemy tego czasu zamknięcia, żeby odzyskać naszą duszę. Żeby zrozumieć kim jesteśmy, i często ta wiedza jest źródłem psychicznego bólu, ponieważ uświadamiamy sobie jak jesteśmy słabi. Ten dziwny Wielki Post uświadomił nam, że byliśmy oszukiwani przez świat. Świat zabrał Boga człowiekowi aby zniszczyć jego duszę; świat zniewolił nasze serce aby zabić w nas rozum i wolną wolę… zostawił tylko kilka skłębionych emocji i nazwał to człowiekiem, co więcej szczęśliwym człowiekiem.

3. Boża moc może skruszyć kłódkę strachu i uwolnić nas. Jasny promień Ducha Świętego może stopić skałę zatoczoną na grób. Przerażający niewidzialny wróg jest pokonany – anioł śmierci, grzech, wirus. Zmartwychwstanie nie oznacza tylko zwykłego powrotu do poprzedniego życia, ponieważ wtedy będzie to tylko zwycięstwo boskiej sprawiedliwości. Lecz to zwycięstwo jest zwycięstwem Bożej miłości. Bóg w tajemnicy Zmartwychwstania nie przywraca nam życia, ale stwarza je na nowo. Będziemy tacy sami, ale… ale po Zmartwychwstaniu nasze ciało stopi się w tajemniczy sposób z niestworzonym światłem. Nasza dusza doświadczy komunii z Bożą miłością. Boża radość zapuści korzenie w naszym sercu. Nasze rany dotkną ran Jezusa.

4. W Egipcie wciąż możemy znaleźć mumie faraonów. Są owinięte w płótna i lniane pasy. Żeby zachować ich ciała, używano mirry i innych ziół. Czasami ludzie chcą zrobić to samo z Jezusem. Wciąż trzymają Go w muzeum jak mumię. Zawijają Go w płótna religii i używają nie mirry ale mitu aby zachować prawdę jego nauczania.

5. A przecież Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Każda Wielkanoc jeszcze dobitniej powtarza, że jesteśmy wezwani do życia ze świętymi i aniołami. Że zwycięstwo Jezusa nie jest pustym symbolem i słabym mitem. Światło zmartwychwstałego Pana zmienia nasze podejście do egzystencji. Nie jesteśmy już dłużej optymistami, ale ludźmi nadziei. Optymizm jest wtedy kiedy sami próbujemy się przekonać, że przed nami jest wspaniała przyszłość; nadzieja ze Zmartwychwstania jest wtedy kiedy sam Duch Święty przekonuje nas, że przed nami jest niesamowita Wieczność.

CHRIST IS RISEN

1. I think that everyone can admit that this Easter (2020) is the strangest Easter in our life time.  If we try to find one word which fully describes this time we might say; “lock-down or shutdown”.  However, we must be aware that this experience can be a part of our spiritual development.  Let’s take a look at Jesus.  He was “shutdown” for three days in a tomb while the Apostles, out of fear, locked themselves in the upper room.  In the Old Testament, we can see the Israelites “locked-down” in their houses during the night of the last plague.  We can also see the prophet Jeremiah imprisoned in a stony cistern and Saint Peter imprisoned in a dark dungeon.  Saint John of the Cross was confined to a small room for ten months by his convent brothers who punished him in this way.  These are but a few of the  many biblical examples of a physical “lock-down”.

2. We have lived for too long outside ourself.  Perhaps, this is why we needed to be “shut down” in order to take back our soul and to understand who we are.  In so doing, this knowledge, very often, becomes the source of our mental pain because we realize how weak we are.  This strange Lent can make us aware that we were “cheated” by this world; a world that took God from man to destroy his soul; a world that possesses our heart to destroys our mind and will, a world which leave a few swirling emotions called man; “a happy man.

3. God’s power can crush the padlock of fear and release us.  The bright beam of the Holy Spirit can melt the rock which lay across the tomb.  Although scary, the invisible enemy is conquered be it the angel of death, sin or the virus.  The resurrection doesn’t mean a return to a previous life because such a victory would only be a victory of God’s justice.  This victory is a victory of God’s love.  In the mystery of the resurrection, God not only restores our life but creates it in a new way.  On the day of the resurrection of our body, it will in a mysterious way, melt with the uncreated light.  Our soul will experience a communion with God’s love and God’s joy will pull the roots of joy into our hearts.  We will fuse our wounds to Jesus’ wounds.

4. In Egypt, we can still find the mummies of the Pharaohs.  They were wrapped in cloth and buried with linen straps.  They used myrrh and other herbs to preserve the bodies.  Some people want to do the same with Jesus.  They wish to preserve Him like a mummy in a museum.  They wrap Him in the cloth of religion and use myths (not myrrh) to preserve the truth of His teaching.

5. However, Jesus has truly risen.  Every Easter, we profoundly repeat that we are called to live with the angels and saints and that Jesus’ victory is not just an empty symbol and feeble myth.  The Light of the resurrected Lord changes our attitude to our existence.  We are no longer a people of optimism but a people of hope.  Optimism is trying to convince ourselves that there is a great future ahead.  Hope from the resurrection is the Holy Spirit Himself that convinces us that there is an awesome Eternity awaiting us.

Odsłony: 9

Kategorie: Homilie