6 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

(Syr 15, 15-20)
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

SIR 15:15-20
If you choose you can keep the commandments, they will save you;
if you trust in God, you too shall live;
he has set before you fire and water
to whichever you choose, stretch forth your hand.
Before man are life and death, good and evil,
whichever he chooses shall be given him.
Immense is the wisdom of the Lord;
he is mighty in power, and all-seeing.
The eyes of God are on those who fear him;
he understands man’s every deed.
No one does he command to act unjustly,
to none does he give license to sin.

(1 Kor 2, 6-10)
Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane: “Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

1 COR 2:6-10
Brothers and sisters:
We speak a wisdom to those who are mature,
not a wisdom of this age,
nor of the rulers of this age who are passing away.
Rather, we speak God’s wisdom, mysterious, hidden,
which God predetermined before the ages for our glory,
and which none of the rulers of this age knew;
for, if they had known it,
they would not have crucified the Lord of glory.
But as it is written:
What eye has not seen, and ear has not heard,
and what has not entered the human heart,
what God has prepared for those who love him,
this God has revealed to us through the Spirit.
For the Spirit scrutinizes everything, even the depths of God.

(Mt 5, 17-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

MT 5:17-37 OR 5:20-22A, 27-28, 33-34A, 37
Jesus said to his disciples:
“Do not think that I have come to abolish the law or the prophets.
I have come not to abolish but to fulfill.
Amen, I say to you, until heaven and earth pass away,
not the smallest letter or the smallest part of a letter
will pass from the law,
until all things have taken place.
Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments
and teaches others to do so
will be called least in the kingdom of heaven.
But whoever obeys and teaches these commandments
will be called greatest in the kingdom of heaven.
I tell you, unless your righteousness surpasses
that of the scribes and Pharisees,
you will not enter the kingdom of heaven.
“You have heard that it was said to your ancestors,
You shall not kill; and whoever kills will be liable to judgment.
But I say to you,
whoever is angry with his brother
will be liable to judgment;
and whoever says to his brother, ‘Raqa,’
will be answerable to the Sanhedrin;
and whoever says, ‘You fool,’
will be liable to fiery Gehenna.
Therefore, if you bring your gift to the altar,
and there recall that your brother
has anything against you,
leave your gift there at the altar,
go first and be reconciled with your brother,
and then come and offer your gift.
Settle with your opponent quickly while on the way to court.
Otherwise your opponent will hand you over to the judge,
and the judge will hand you over to the guard,
and you will be thrown into prison.
Amen, I say to you,
you will not be released until you have paid the last penny.
“You have heard that it was said,
You shall not commit adultery.
But I say to you,
everyone who looks at a woman with lust
has already committed adultery with her in his heart.
If your right eye causes you to sin,
tear it out and throw it away.
It is better for you to lose one of your members
than to have your whole body thrown into Gehenna.
And if your right hand causes you to sin,
cut it off and throw it away.
It is better for you to lose one of your members
than to have your whole body go into Gehenna.
“It was also said,
Whoever divorces his wife must give her a bill of divorce.
But I say to you,
whoever divorces his wife –  unless the marriage is unlawful –
causes her to commit adultery,
and whoever marries a divorced woman commits adultery.
“Again you have heard that it was said to your ancestors,
Do not take a false oath,
but make good to the Lord all that you vow.
But I say to you, do not swear at all;
not by heaven, for it is God’s throne;
nor by the earth, for it is his footstool;
nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.
Do not swear by your head,
for you cannot make a single hair white or black.
Let your ‘Yes’ mean ‘Yes,’ and your ‘No’ mean ‘No.’
Anything more is from the evil one.”

Myśli do kazania

1. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Dzisiaj wielu ludzi próbuje zmieniać prawo Boże. Mówi, że prawa które zostały ustalone w Biblii nie pasują do XXI wieku. Chcą modyfikować to co powiedział Bóg w 10 przykazaniach. Jednak natura ludzka się nie zmienia, może jeździmy samochodami, używamy komputerów i mamy elektryczność w domu, ale grzech, które popełniamy są takie same jak 2000 czy 4000 lat temu. Wielu współczesnych grzeszników czuje się rozgrzeszona przez postęp ludzkości. Lecz Jezus mówi, nawet jedna mała litera nie może być usunięta z prawa…

2. Wielu ludzi jest w stanie oddać Bogu wiele, ale kiedy chodzi o 6 przykazanie – Nie cudzołóż – mają z tym wielki problem. Próbują zmienić przykazanie i dostosowywać je swoich grzechów. W tej materii nic się nie zmienia… Pornografia – to grzech; Mieszkanie razem przed ślubem – to grzech; związki jednopłciowe – to grzech, pedofilia – to grzech. Często kiedy w dobrej wierze jako rodzice czy dziadkowie próbujemy młodemu pokoleniu zainfekowanemu przez media wytłumaczyć że to ślepa uliczka, próbujemy wtedy używać tylko argumentów z Pisma Świętego. Jednak te zabiegi nie wystarczą. Powinniśmy szukać argumentów w dwóch innych miejscach – w odwołaniu się do sumienia i do zdrowego rozsądku.

3. Pierwsze czytanie mówi o sumieniu. Zawsze przed nami jest do wyboru ogień i woda. Kiedy wybieramy źle pali nas dusza. I nie zmieni tego indoktrynacja w mediach, jacyś profesorowie na uniwersytetach, kolejne opinie celebrytów. Sumienie będzie skrobać nas od wewnątrz. Nie da nam spokoju. Choćbyśmy nawet pozabijali wszystkich proroków i dobrych księży, nie jesteś w stanie zabić swojego sumienia.

4. Drugie czytanie mówi o mądrości Bożej, która jest zawarta w stworzeniu. Świat, kosmos ma też coś takiego jak sumienie – to prawa, które nim rządzą. Nie jesteśmy w stanie zmienić ludzkiej natury i wprowadzić 72 płcie. Dziecko do dobrego wzrostu potrzebuje i ojca i matki (a nie dwóch ojców czy dwie matki), ponieważ od ojca i matki uczy się różnych rzeczy. Matka rodzi dziecko to świata uczuć, ojciec rodzi dziecko do świata wartości. To samo dotyczy seksu przedmałżeńskiego. Jeśli seks przychodzi przed małżeństwem – psycholodzy to potwierdzają – miłość nie ma czasu i przestrzeni, aby rozwinąć się jako przyjaźń i więź mentalna. Jesz deser przed obiadem i nie masz ochoty na główne danie.

5. Wielu ludziom wydaje się, że zło to tylko jakieś wielkie grzechy: zabójstwo, zdrada, oszustwo na wielkie pieniądze. Jednak Jezus pokazuje nam wiele odcieni zła. Nie cudzołóż – to także nieczyste myśli. Zabić można też złym słowem, nie tylko nożem.

6. Może ktoś się oburzyć na moje słowa. Ale tak naprawdę to nie moje słowa tylko Jezusa. Mowa twoja musi być: tak, tak; nie, nie. Nie można dorabiać teologii do swoich grzechów. Nie mówię tego, aby kogoś obrazić, ale aby uświadomić, że nasze wybory moralne to wybory nie tylko pomiędzy tym co złe a dobre, ale to tak naprawdę wybór pomiędzy potępieniem a zbawieniem. Lepiej tutaj dokonać amputacji niż ponosić straszne wieczne konsekwencje.

REFLECTIONS ON TODAY’S READINGS

1. “Amen I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter, or the smallest part of a letter will pass from the law, until all things have taken place.” Today, many people are trying to change God’s law. Some people say that the laws that were set in stone and written in the Bible are no longer relevant to life in the 21st century. They want to modify what God stated in the Ten Commandments. However, human nature does not change. We may drive cars instead of riding horses, we may use computers and the internet rather than an ink pen and we enjoy the use of electricity rather than gas lanterns but the sins we commit are the same today as they were 2000 or 4000 years ago. Many of today’s sinners feel they are absolved by the progress of civilization but Jesus tells us in today’s Gospel that not even a small letter can be removed from God’s law.

2. Many people are able to follow and practice some of God’s laws. However, when it comes to the sixth commandment, “Thou shalt not commit adultery,” some people struggle with what they may consider an outdated law. They may try to change the commandment and adapt it to their life style, but nothing they attempt can alter the law of God. Pornography is a sin; living together before marriage is also a sin. A same-sex sexual relationship as well as pedophilia are also sins. The same applies to pre-marital sex. In addition, according to psychologists, if sex comes before marriage, love has no time and space to develop as a friendship and spiritual bond. You have dessert at the beginning and you don’t feel like having the main course.
When, in good faith, as parents or grandparents, we try to explain to the younger generation infected by the media that these sinful practices lead to a dead-end, we may use only quotations from the Bible. However influential these statements may be, they are often not convincing to the modern generation. We should use arguments from two other sources namely one’s conscience and common sense.

3. The first reading today speaks of our conscience and free will. God set before us fire and water from which to choose. If we make the wrong choice, our soul begins to burn and no indoctrination by the media, liberal professors or Hollywood celebrities can eliminate our conscience. Our conscience will hound us from within and will not leave us alone. Even if we were able to kill all the prophets and good priests, we would not he able to silence our own conscience.

4. The second reading speaks of God’s wisdom which is contained in creation. The world, the cosmos, also has something like an unshakeable conscience which are the laws that govern it. Sexual orientation is not a social construct. God created only two sexes, not 72. For this reason, a child needs a good father and a good mother because they learn different things, such as feelings, sensitivity and moral values, from each parent.

5. Some people may think that evil is limited to just a few serious sins such as murder, betrayal, abortion or large scale financial fraud. However, Jesus shows us that there are many shades of evil. You should not commit adultery but you must also not entertain impure thoughts. You can assassinate someone’s character with lies and gossip as well as kill them with a knife.

6. Perhaps some people may be offended by these comments. However, these are not my words but the words of Jesus who also said; “Let your YES mean YES and your NO mean NO, anything more is from the evil one.” You cannot create a theology that accommodates your sins; you cannot be a “cafeteria catholic.” I have not said this to offend anyone but to make us realize that our moral choices are not only between what is bad and good, but it is really a choice between condemnation and salvation. It is better to amputate the spoiled part of our life here rather than suffer the terrible consequences in the next world.

Odsłony: 16

Kategorie: Homilie