28 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C

(2 Krl 5, 14-17)
Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie według słowa proroka Elizeusza, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: “Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego sługi”. On zaś odpowiedział: “Na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę!”. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: “Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu”.

2 KGS 5:14-17
Naaman went down and plunged into the Jordan seven times
at the word of Elisha, the man of God.
His flesh became again like the flesh of a little child,
and he was clean of his leprosy.
Naaman returned with his whole retinue to the man of God.
On his arrival he stood before Elisha and said,
“Now I know that there is no God in all the earth,
except in Israel.
Please accept a gift from your servant.”
Elisha replied, “As the LORD lives whom I serve, I will not take it;”
and despite Naaman’s urging, he still refused.
Naaman said: “If you will not accept,
please let me, your servant, have two mule-loads of earth,
for I will no longer offer holocaust or sacrifice
to any other god except to the LORD.”

(2 Tm 2, 8-13)
Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.

2 TM 2:8-13
Beloved:
Remember Jesus Christ, raised from the dead, a descendant of David:
such is my gospel, for which I am suffering,
even to the point of chains, like a criminal.
But the word of God is not chained.
Therefore, I bear with everything for the sake of those who are chosen,
so that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus,
together with eternal glory.
This saying is trustworthy:
If we have died with him
we shall also live with him;
if we persevere
we shall also reign with him.
But if we deny him
he will deny us.
If we are unfaithful
he remains faithful,
for he cannot deny himself.

(Łk 17, 11-19)
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: “Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł do nich: “Idźcie, pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: “Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: “Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

LK 17:11-19
As Jesus continued his journey to Jerusalem,
he traveled through Samaria and Galilee.
As he was entering a village, ten lepers met him.
They stood at a distance from him and raised their voices, saying,
“Jesus, Master!  Have pity on us!”
And when he saw them, he said,
“Go show yourselves to the priests.”
As they were going they were cleansed.
And one of them, realizing he had been healed,
returned, glorifying God in a loud voice;
and he fell at the feet of Jesus and thanked him.
He was a Samaritan.
Jesus said in reply,
“Ten were cleansed, were they not?
Where are the other nine?
Has none but this foreigner returned to give thanks to God?”
Then he said to him, “Stand up and go;
your faith has saved you.”

Myśli do kazania:

1. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy o uzdrowieniu człowieka ze strasznej choroby jaką był trąd. Dla Żydów ta historia z Księgi Królewskiej była trudna do przyjęcia. Dlaczego Bóg pochyla się nad życiem poganina, a nie Żyda? Biblia pokazuje, że nie możemy ograniczać Bożego miłosierdzia. Oczywiście Bóg działa najpewniej i najmocniej w siedmiu sakramentach. Jednak Bóg może dotknąć swą łaską także w inny sposób, kogokolwiek zechce.

2. W uzdrowieniu Naamana chodzi o coś więcej niż o oczyszczenie z trądu. W czytaniu jest mowa o tym, że jego ciało stało się, jak ciało małego dziecka. Uzdrowienie duchowe człowieka przez Boga to nie tylko oczyszczenie go z grzechów i przywiązania do zła. Uzdrowienie to, polega na odmłodzeniu naszego serca. Stajemy się jak dziecko. Ufamy Bogu, przestajemy lękać się przyszłości, znika zgorzknienie z naszego serca, potrafimy się cieszyć z małych rzeczy. Nasz Bóg jest wieczną młodością, kiedy zbliżamy się do Niego stajemy się młodzi. Rozkwita nasze ciało i dusza się raduje.

3. Uzdrowienie często wymaga czasu i wytrwałości. Syryjski wojownik – Naaman – aż siedem razy zanurza się w wodach Jordanu. Daj sobie czas. Zanurzaj się w rzece Bożej łaski. Masz spowiedź i Eucharystię – zobaczysz, że z czasem duchowe słabości ustąpią.

4. W Ewangelii łaska Boża działa na pograniczu Samarii i Galilei. Taka jest właśnie Boża miłość. Działa ze szczególną mocą nie na salonach, nie w świetle reflektorów, ale na granicach. Tam gdzie żyją ci najbardziej zapomniani i cierpiący. Jeśli chcesz być świadkiem a nawet narzędziem Bożego miłosierdzia, nie możesz siedzieć w fotelu i oglądać Netflixa. Musisz porzucić wygodę i dotrzeć do ludzi, którzy żyją na granicy życia i śmierci.

5. Trąd to straszna choroba. Ciało zaczyna puchnąć, następnie pokrywa się białą pleśnią. W końcowym stadium choroby, ciało gnije i rozpada się na kawałki… Dziś trąd jest uleczalny dzięki antybiotykom. Jednak problemem dla ludzi staje się duchowy trąd. Dusza rozpada się na kawałki. Dusza puchnie od pychy, pokrywa ją pleśń egoizmu. Dusza zaczyna gnić buntem przeciw Bogu. W końcu rozpada się na kawałki w rozpaczy. Oczywiście próbuje się jeszcze posklejać: narkotykami, przygodnym seksem, pogonią za pieniądzem. Jednak bez Boga jest to daremne…

6. Antidotum na chorobę jest posłuszeństwo woli Bożej. Naaman został uzdrowiony, ponieważ wykonał polecenie proroka Elizeusza. Dziesięciu trędowatych zostało uzdrowionych, ponieważ wypełniło polecenie Jezusa i poszło pokazać się kapłanom. Kiedy zaczynamy wypełniać wolę Boga, scala się nasza dusza, staje się jednością. Wola Boża to najlepszy klej, który łączy w kawałki nasze człowieczeństwo. Wypełnienie woli Bożej to najlepszy antybiotyk na bakterie grzechu. Kiedy czynimy wolę Bożą, wraca nam młodość, pojawia się blask w oczach i sens życia w sercu.

7. Bardzo ważnym elementem w naszej modlitwie powinno być dziękczynienie. Proszę, przepraszam i dziękuję – to słowa które wyrażają naszą pokorę wobec drugiej osoby. W relacji do Boga bardzo często prosimy Go o coś, często też go przepraszamy, ale bardzo rzadko przychodzi nam dziękować za różne Jego dobrodziejstwa. Jego miłosierdzie nie jest naszym konstytucyjnym prawem, jest to łaska Boga, która nam się nie należy. Za którą mamy być wdzięczni, jak uzdrowiony trędowaty Samarytanin.

REFLECTIONS ON TODAYS READINGS

1. Today, in the first reading, we learn about healing a man suffering from the terrible disease of leprosy. For Jews, this story from The Book of Kings, was difficult to accept. Why does God concern himself with the life of a pagan and not a Jew? This biblical account shows us that we cannot limit God’s mercy. Of course, God works most assuredly and most strongly through the seven sacraments. However, God can touch us with His grace in different ways and whomever he chooses.

2. Naaman’s healing is about more than just cleansing him from leprosy. The reading explains that his body has become like the body of a small child. This spiritual healing of man by God not only purifies our sins and attachment to evil, it also consists of rejuvenating our heart. We become like a child and we begin to trust God and to stop being afraid of the future. The bitterness in our heart disappears and we can again enjoy simple things like the innocence of a child. Our God is eternal youth and when we approach Him, we become young again ; our body flourishes and our soul rejoices in His presence.

3. Healing often requires time and perseverance. The Syrian warrior Naaman immerses himself seven times in the waters of the Jordan. We must also learn to give ourselves time and to immerse ourselves again and again in the river of God’s grace. Remember, you have confession and the Eucharist and you will see that over time and through your repeated efforts, your spiritual weakness will subside.

4. The Gospel teaches us that God’s grace works, without prejudice, on the border between Samaria and Galilee. God’s love works with special power, not in salons, not in the spotlight, but on the fringes of life where those most forgotten and suffering live. If you want to be a witness or even an instrument of God’s mercy, you can’t just sit in a “lazyboy” and watch Netflix. You must give up your comfort and reach out to people who live on the edge of life and death.

5. Leprosy is a terrible disease. The body begins to swell, then it becomes covered with white mold. In the final stages of the disease, the body rots and falls to pieces. Thankfully, today, leprosy is treatable with antibiotics. However, the problem for some people is that they suffer from a “spiritual leprosy”. Their soul is crumbling into pieces . It swells with pride and it becomes covered with a mold of selfishness. Their soul begins to rot by a rebellion against God and it finally falls into pieces due to despair. At times, the individual still tries to maintain himself through drugs, casual sex and the pursuit of money. However, without God, this becomes a futile effort.

6. The effective antidote to this disease is obedience to God’s will. Naaman was healed because he carried out the order of the prophet Elisha. Ten lepers were healed because they fulfilled Jesus’ command and went to show themselves to the priests. When we start to do God’s will, our soul becomes unified. God’s will is the best glue that joins together the pieces of our humanity. Doing God’s will is the best “spiritual antibiotic” against the bacteria of sin. When we do God’s will, our youth returns; there is a glow in our eyes and a sense of life in our hearts.

7. The term grateful should be a very important element in our prayers. Please, sorry and thank you …these three words express our humility towards the other person. In relation to God, we often ask Him for something, we often apologize to Him, but we rarely thank Him for the various graces bestowed upon us. (Remember, only one of the ten healed lepers, the Samaritan, returned to thank Jesus). God’s mercy is not a constitutional law but a grace that we do not deserve and for which we are all to be grateful like the healed Samaritan leper.

Odsłony: 3

Kategorie: Homilie