20 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C

(Jr 38, 4-6. 8-10)
W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: “Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia”. Król Sedecjasz odrzekł: “Oto jest w waszych rękach!” Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: “Panie mój, królu! Źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście”. Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: “Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze”.

JER 38:4-6, 8-10
In those days, the princes said to the king:
“Jeremiah ought to be put to death;
he is demoralizing the soldiers who are left in this city,
and all the people, by speaking such things to them;
he is not interested in the welfare of our people,
but in their ruin.”
King Zedekiah answered: “He is in your power”;
for the king could do nothing with them.
And so they took Jeremiah
and threw him into the cistern of Prince Malchiah,
which was in the quarters of the guard,
letting him down with ropes.
There was no water in the cistern, only mud,
and Jeremiah sank into the mud.
Ebed-melech, a court official,
went there from the palace and said to him:
“My lord king,
these men have been at fault
in all they have done to the prophet Jeremiah,
casting him into the cistern.
He will die of famine on the spot,
for there is no more food in the city.”
Then the king ordered Ebed-melech the Cushite
to take three men along with him,
and draw the prophet Jeremiah out of the cistern before
he should die.

(Hbr 12, 1-4)
Bracia: Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi.

HEB 12:1-4
Brothers and sisters:
Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses,
let us rid ourselves of every burden and sin that clings to us
and persevere in running the race that lies before us
while keeping our eyes fixed on Jesus,
the leader and perfecter of faith.
For the sake of the joy that lay before him
he endured the cross, despising its shame,
and has taken his seat at the right of the throne of God.
Consider how he endured such opposition from sinners,
in order that you may not grow weary and lose heart.
In your struggle against sin
you have not yet resisted to the point of shedding blood.

(Łk 12, 49-53)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.

LK 12:49-53
Jesus said to his disciples:
“I have come to set the earth on fire,
and how I wish it were already blazing!
There is a baptism with which I must be baptized,
and how great is my anguish until it is accomplished!
Do you think that I have come to establish peace on the earth?
No, I tell you, but rather division.
From now on a household of five will be divided,
three against two and two against three;
a father will be divided against his son
and a son against his father,
a mother against her daughter
and a daughter against her mother,
a mother-in-law against her daughter-in-law
and a daughter-in-law against her mother-in-law.”

Myśli do kazania

1. Znamy dobrze to hasło: Pokój i miłość, pokój i miłość. 50 lat temu, te dwa słowa stały się dwoma filarami rewolucji 1968. Młodzi ludzi, którzy kiedyś rozpoczęli tę rewolucję rządzą światem w Europie i Ameryce. Z perspektywy pół wieku, można zadać sobie pytanie: czy rzeczywiście chodziło o pokój i miłość. Czy może raczej o: przyjemność, zamiast pokoju i o tolerancje, zamiast miłości.

2. To prawda, że w Ewangelii wiele razy Jezus mówił o pokoju i miłości. Ale w inny sposób rozumiał te pojęcia niż dzisiejszy świat. Miłość jest wysiłkiem, pragnieniem dobra drugiej osoby. Ofiarą swojego życia. To nie płytkie uczucie, kilka endorfin czy chwilowy egoizm.

3. Podobnie jest z duchowym pokojem. To nie stan euforii. Czy życie bez problemów, na emocjonalnym haju. Pokój w rozumieniu biblijnym to głębokie doświadczenie bożej obecności. Taki pokój oznacza napełnienie się mocą Ducha Świętego.

4. Zanim Chrystus zaczyna głosić pokój i miłość. Najpierw głosi: Prawda i podział, prawda i podział. Te dwa słowa to przesłanie dzisiejszych czytań. Jeśli podążasz za prawdą nie oczekuj, że będziesz kochany przez świat. Jeśli staniesz po stronie Ewangelii, rozłamy mogą pojawić się nawet w rodzinie.

5. To jest właśnie misja Jezusa – rzucanie ognia na ziemię. Tym Ogniem jest Duch prawdy. Misja Jezusa to nie tylko przynoszenie komfortu i likwidowanie przeszkód i problemów w naszym życiu. Celem jego misji jest przyniesienie Ducha Świętego.

6. Lubimy prawdę, ale boimy się konsekwencji. Prorok Jeremiasz głosi prawdę w oblężonej Jerozolimie. Zachęca swoich współbraci do poddania się Królowi Babilonii. Nie głosi sukcesu i pomyślności. Nie mówi, że wszystko będzie dobrze, ale mówi aby z pokorą przyjąć wyrok Boży. Dzisiaj wielu ludzi nie oczekuje od księdza, aby był prorokiem i mówił trudne prawdy o życiu i wieczności; o grzechu i cnocie. Chcą raczej aby był ich trenerem, czy terapeutą usuwającym ból, ale nie usuwającym grzechu.

7. Te trudne słowa, które Jeremiasz wypowiada w imieniu Boga, rozwścieczają Żydów. Zostaje wrzucony do kamiennej cysterny, na dnie której jest błoto. Jest jak nasionko pszenicy wrzucone w ziemię, albo raczej jak ziarenko ryżu. Jego słowa wydadzą owoc w swoim czasie.

8. Święty Piotr był również w więzieniu za głoszenie Ewangelii. Wiemy jednak, że anioł pański go oswobodził, by z wiekszą jeszcze mocą mógł głosić słowo Boże.

9. Podobnie uczyniono z Maksymilianem Kolbe. Został wrzucony do bunkru głodowego. Prawda jednak zwyciężyła, pomimo ofiary jego życia.

10. Nie bójmy się głosić prawdy Ewangelii, szczególnie naszym bliskim: małżonkowi, dzieciom, wnukom. Ewangelia nie jest po to, aby uspokoić naszą duszę. Ewangelia jest po to, aby tę duszę zamienić w Ogień, a nasze słowo w ostry miecz.

REFLECTIONS ON TODAYS READINGS

1. We know this slogan well: “Peace and Love, Peace and Love”. Fifty years ago, these two words became the two pillars of the 1968 Cultural Revolution. The young people that started this revolution are now the leaders of the world in Europe and America. From a half-century perspective, we ask ourselves: Was it really about peace and love? Or, rather about pleasure instead of peace and tolerance instead of love.

2. It is true that Jesus spoke of peace and love many times in the Gospel. However, He understood these two abstract terms differently than in their worldly meaning. According to the Gospel, love is an effort to do good for another person. It is a sacrifice of one’s own life and comfort for the sake of another. Love is not a shallow, physical feeling, a few endorphins or temporary selfishness.

3. Spiritual peace is also similar to the Gospel’s teaching of love. Spiritual peace is not a state of euphoria, a life without challenges and problems or an emotional high. The Biblical understanding of this term is to have a deep experience of God’s presence. Such peace means to be filled with the Holy Spirit.

4. Before Christ began to proclaim peace and love, He first said; “Truth and division, Truth and division”. These two words are the message of today’s readings. If you follow the Truth, don’t expect that you will be loved by the world. If you stand on the side of the Gospel, there may be divisions even within your own family.

5. This is Jesus’ mission…to cast fire onto the earth. That Fire is the Spirit of Truth. Jesus’ mission is not only to bring and to eliminate obstacles and problems in our lives. The purpose of His mission is to bring the Holy Spirit into our lives.

6. We want to know the Truth, but we are afraid of the consequences. The prophet Jeremiah preached the Truth in a besieged Jerusalem. He encouraged his brothers to surrender to the King of Babylonia. He did not proclaim success and good fortune. He didn’t say that everything will be alright, but he said to humbly accept God’s sentence. On the contrary, many people today do not expect a priest to be a prophet and to announce difficult truths about life and eternity, about sin and virtue. Rather, they want him to be their coach or therapist who removes pain, but not sin.

7. The difficult words that Jeremiah uttered in God’s name enraged the Jews. He was thrown into a stone cistern with mud at the bottom. It was like throwing a grain of wheat or a grain of rice onto fertile ground. His words will bear fruit in the future.

8. Saint Peter was also imprisoned for preaching the Gospel. We know, however, that the angel of the Lord set him free so that he could proclaim the word of God with even greater force.

9. Maximilian Kolbe’s self-sacrifice at Auschwitz provides us a similar example. He was cast into a starvation bunker. However, the Truth prevailed despite the sacrifice of his life.

10. Let us not be afraid to proclaim the Truth of the Gospel, especially to our loved ones, spouse, children, grandchildren. The purpose of the Gospel is not to calm our soul, it is to turn our soul into the Fire of the Holy Spirit and our words into a sharp sword.

Odsłony: 2

Kategorie: Homilie