4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ROK C

(Joz 5, 9a. 10-12)
Pan rzekł do Jozuego: “Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską”. Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan.

JOS 5:9A, 10-12
The LORD said to Joshua,
“Today I have removed the reproach of Egypt from you.”
While the Israelites were encamped at Gilgal on the plains of Jericho,
they celebrated the Passover
on the evening of the fourteenth of the month.
On the day after the Passover,
they ate of the produce of the land
in the form of unleavened cakes and parched grain.
On that same day after the Passover,
on which they ate of the produce of the land, the manna ceased.
No longer was there manna for the Israelites,
who that year ate of the yield of the land of Canaan.

(2 Kor 5, 17-21)
Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

2 COR 5:17-21
Brothers and sisters:
Whoever is in Christ is a new creation:
the old things have passed away;
behold, new things have come.
And all this is from God,
who has reconciled us to himself through Christ
and given us the ministry of reconciliation,
namely, God was reconciling the world to himself in Christ,
not counting their trespasses against them
and entrusting to us the message of reconciliation.
So we are ambassadors for Christ,
as if God were appealing through us.
We implore you on behalf of Christ,
be reconciled to God.
For our sake he made him to be sin who did not know sin,
so that we might become the righteousness of God in him.

(Łk 15, 1-3.11-32)
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: “Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: “Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

LK 15:1-3, 11-32
Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus,
but the Pharisees and scribes began to complain, saying,
“This man welcomes sinners and eats with them.”
So to them Jesus addressed this parable:
“A man had two sons, and the younger son said to his father,
‘Father give me the share of your estate that should come to me.’
So the father divided the property between them.
After a few days, the younger son collected all his belongings
and set off to a distant country
where he squandered his inheritance on a life of dissipation.
When he had freely spent everything,
a severe famine struck that country,
and he found himself in dire need.
So he hired himself out to one of the local citizens
who sent him to his farm to tend the swine.
And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed,
but nobody gave him any.
Coming to his senses he thought,
‘How many of my father’s hired workers
have more than enough food to eat,
but here am I, dying from hunger.
I shall get up and go to my father and I shall say to him,
“Father, I have sinned against heaven and against you.
I no longer deserve to be called your son;
treat me as you would treat one of your hired workers.”’
So he got up and went back to his father.
While he was still a long way off,
his father caught sight of him, and was filled with compassion.
He ran to his son, embraced him and kissed him.
His son said to him,
‘Father, I have sinned against heaven and against you;
I no longer deserve to be called your son.’
But his father ordered his servants,
‘Quickly bring the finest robe and put it on him;
put a ring on his finger and sandals on his feet.
Take the fattened calf and slaughter it.
Then let us celebrate with a feast,
because this son of mine was dead, and has come to life again;
he was lost, and has been found.’
Then the celebration began.
Now the older son had been out in the field
and, on his way back, as he neared the house,
he heard the sound of music and dancing.
He called one of the servants and asked what this might mean.
The servant said to him,
‘Your brother has returned
and your father has slaughtered the fattened calf
because he has him back safe and sound.’
He became angry,
and when he refused to enter the house,
his father came out and pleaded with him.
He said to his father in reply,
‘Look, all these years I served you
and not once did I disobey your orders;
yet you never gave me even a young goat to feast on with my friends.
But when your son returns
who swallowed up your property with prostitutes,
for him you slaughter the fattened calf.’
He said to him,
‘My son, you are here with me always;
everything I have is yours.
But now we must celebrate and rejoice,
because your brother was dead and has come to life again;
he was lost and has been found.’”

Myśli do kazania:

1. Historia marnotrawnego syna to historia upadku i powstania. To historia odejścia od Boga i powrotu do Niego. Tak naprawdę jest to historia o dwóch marnotrawnych synach. To historia dwóch ludzi, którzy byli daleko od Ojca. Daleko od miłości Boga.

2. Pierwszy, młodszy, przeznaczał pieniądze aby zyskać czasową przyjemność. Drugi starszy przeznaczał czas, aby zyskać pieniądze – dlatego nie miał czasu dla ojca, choć mieszkał pod jego dachem.

3. Przypatrzmy się odejściu młodszego syna. Diabeł nigdy nas nie skusi rzeczą złą. Zawsze będzie nam mówił, że da nam szybciej to co chce nam dać Bóg. Będzie mówił, że zna szybszą i łatwiejszą drogę do szczęścia. Wiemy gdzie kończy się podążanie tą drogą… Na początku jest dobrze i przyjemnie, ale za ten kredyt zaciągnięty u sił ciemności trzeba nam będzie zapłacić. Celem młodszego syna nie były pieniądze, ale przyjemność cielesna: alkohol, seks, narkotyki, jedzenie. Z czasem upodobnił się do świń, które wypasał. Pragnął nawet takiego samego jedzenia. Świnie oznaczają ludzkie namiętności. Wolność jest trudem wybierania większego dobra, który się podejmuje każdego dnia. Wolność to nie bieganie po błocie ze świniami.

4. Starszy syn spędza dnie na ciężkiej pracy, aby zdobyć pieniądze. Aby udowodnić sobie, światu, a przede wszystkim ojcu że jest kimś naprawdę ważnym. Żyje moralnie i nie jest upodlony jak młodszy brat, który w odległej krainie pasie świnie. Ale jego serce jest zimne. W jego sercu nie ma miejsca ani na miłość do ojca, ani do swego brata. Słyszymy jak o swoim bracie nie mówi – brat, ale – syn mojego ojca.

5. Widzimy więc młodszego z braci, który ma gorące serce, ale zepsuty życiorys i historię życia. I widzimy drugiego starszego brata, który co prawda ma życie bez większych zarzutów, ale za to ma zimne serce. Które z tych odejść od Boga jest moim odejściem? Czy odejściem w grzechy, jak to uczynił młodszy brat? Czy może odejściem serca, życiem bez wiary i głębszej relacji z Bogiem, jak to uczynił starszy?

6. Bóg nigdy nie będzie wymuszał na nas decyzji powrotu, ale jeśli jednak zobaczy choćby jeden krok w jego kierunku, jeśli Bóg zobaczy naszą chęć powrotu, pragnienie pokuty, jeśli zobaczy, że odwracamy się od grzechów – wtedy Bóg wybiega na nasze spotkanie. Zachowanie ojca z przypowieści jest dla Żydów szokujące. Ojciec w kulturze ludów semickich, nigdy nie wychodził na spotkanie syna. To syn w społeczeństwie patriarchalnym, przychodził do ojca jak sługa. Przyklękał i całował go w pierścień. Jezus poprzez to zachowanie ojca pokazuje, że miłosierdzie Boga jest większe od naszych win. Pokazuje, że Bogu naprawdę zależy na naszym powrocie. To nie jest przypowieść o marnotrawnym synu, to jest przypowieść o miłosiernym ojcu.

7. Zawsze mnie zastawiało, dlaczego w tej przypowieści miłosierny ojciec zarzuca czyste ubranie i obuwie na człowieka, który wrócił z chlewa. Dlaczego nie zaprowadził go do łazienki aby się umył? Niedawno przyszło na mnie olśnienie, że dla brudnego syna, oczyszczającym prysznicem były łzy ojca. Dla nas oczyszczającym strumieniem jest woda, która wypłynęła z boku Jezusa.

Thoughts about the Gospel:

1. The story of the prodigal son is the story of a fall and a return; it is a story of moving away from God and returning to Him. In fact, this is a story of two people who were distant from the Father; far from the love of God.

2. The first son, the younger, left home and spent all his money in exchange for temporary pleasure. The second elder son spent all his time working in order to accumulate money. In so doing, he had no time for his father even though they lived under the same roof.

3. Let’s look at the departure of the younger son.   The devil will never tempt us with bad things.  He will always tell us that he will give us sooner whatever God has promised us later.  He will say that he knows the quicker and easier way to happiness.  We know well where this story ends if we choose to follow this path.  Initially, it appears good and pleasant.  However, for the loan contracted  with the power of darkness, we will have to pay it back eternally. The goal of the younger son was not money but bodily pleasure; alcohol, sex, drugs and gluttony.  With time, he became similar to the swine that he grazed.  He even wanted the same food meaning animal passions and desires.  However, our free will provides us the opportunity to choose the greater good.  This is an everyday struggle for our entire life.  Freedom is not running around in the mud but the opportunity to choose the greater good namely, the Christian life.

4. The older son spends his days at hard work in order to accumulate money . He does this in order to prove to himself, to the world and especially to his father, that he is someone really important. He lives morally and he is not debased like his younger brother who is grazing in a world of debauchery. Nevertheless, his heart is cold and there is no place in his heart for love for his father or his brother. We hear how he refers to his brother , not as brother, but as “my father’s son.”

5. So, we see a younger brother who has a warm heart but a damaged biography and decadent life story. In contrast, we see the second elder brother who leads a life without serious recriminations, but he has a cold heart. Which of these departures from God is mine? Is it a departure into sins, such as the younger brother? Or, perhaps, like the elder brother, a departure of the heart, a life without faith and a profound relationship with God.

6. God will never force us to return to Him. However, if He sees one step in His direction, if he sees our will to return to Him and the desire to repent and turn away from our sins, God will run out to meet us. The behavior of the father in the parable was shocking for the Jews. In Semitic culture, a father never went out to meet his son. In their patriarchal culture, a son comes to the father, like a servant. He should kneel and kiss his ring. The parable in today’s Gospel shows us that God’s mercy is greater than our vices. It shows us that God really wants us to return to Him. Therefore, this is not a parable of the prodigal son but a parable of the merciful Father.

7. I have always wondered why, in this parable, does the merciful Father put clean clothes and shoes on a man who has just returned from a life of debauchery? Why did he not send him to a bathroom to cleanse himself? I recently had a revelation that the Father’s tears were like a cleansing shower for a spiritually dirty son. For us, the cleansing stream is the water which flowed from the side of Jesus on the cross.

Odsłony: 6

Kategorie: Homilie