1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ROK C

(Pwt 26,4-10)
Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga ojców naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu.

(Rz 10,8-13)
Cóż mówi Pismo? “Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim”. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

(Łk 4,1-13)
Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

Myśli do kazania:

1. Nawrócenie potrzebuje konkretnej scenografii, jest to pustynia. Biblijnie należy tłumaczyć ją jako miejsce walki z siłami zła. To miejsce ciszy i samotności, jest nam potrzebne, aby diabeł ujawnił swoją obecność. Diabeł lubi chować się w hałasie i zgiełku. Tutaj jest odkryty. Izraelici dopiero na pustyni przeszli ewolucję od niewolników do Narodu Wybranego.

2. Pokusa nie jest grzechem, jest dopustem bożym. Bez pokusy nie było by postępu duchowego. „Bycie kuszonym jest znakiem na to, że dusza podoba się Bogu”. Dum desint hostes, desit quoque causa triumphi. Nie wpadaj w przygnębienie, pokusa jest tylko na chwilę.

3. Dziś w Ewangelii Jezus uczy nas jak zwyciężać pokusy, są ich trzy rodzaje, zwycięża je poprzez post ciała i wypowiadanie Słowa Bożego:

4. …powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. To pokusy dotyczące ciała. Pokusy do grzechów nieczystych, nieumiarkowania w jedzeniu i picu, alkohol i używki. Jezus cytując Biblię, pokazuje nam, że nawet wtedy kiedy je zaspokoimy nie znajdziemy szczęścia. Człowiek zawsze potrzebuje czegoś więcej. Człowiek potrzebuje Boga.

5. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon… To grupa pokus które pochodzą z pychy. Chciwość, pragnienie decydowania o wszystkim, pogarda dla innych, próżność, gniew, egoizm, narzekanie, złośliwość. Grzechy te są często niewidoczne, dla tych, którzy w nich żyją. Pycha jest grzechem zakrytym – mówi jeden z psalmów.

6. …rzuć się stąd w dół! To pokusy dotyczące wiary. Pokusy dotyczące wiary to nie tylko ateizm czy agnostycyzm. Częściej to brak wiary w moc modlitwy i brak zaufania Panu Bogu. To uzależnienie swojej wiary w Boga, od powodzenia w życiu doczesnym.

7. Jest także inny fragment z Ewangelii, gdy Pan Jezus odpiera pokusę szatana. Wtedy diabeł kusi go w sposób subtelny przez człowieka, przez przyjaciela, przez Świętego Piotra. Jezus odpowiada z gniewem: „Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym co Boże, ale o tym co ludzkie”. Kiedy Pan Jezus mówi o krzyżu i swej męce – diabeł ustami Piotra, próbuje Go od tego odwieść. Bardzo silna pokusa, że można kochać bez krzyża, i że w życiu duchowym można osiągać zwycięstwa bez wysiłku i cierpienia. Ilu z nas tak ma?

8. Święty Paweł: pokazuje, że nasza wiara nie może się ograniczać tylko i wyłącznie do wewnętrznego przyjęcia prawdy Ewangelii – bo to tylko prowadzi do usprawiedliwienia, obmycia z winy. Potrzeba jeszcze zewnętrznych aktów wiary – wyznanie ustami prowadzi do Zbawienia. Głośne i świadome uznanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela daje życie wieczne. Może to być Credo, albo nawet krótkie „Panie ratuj”, które Święty Piotr powiedział, kiedy tonął na jeziorze.

Thougts about Gospel:

1. Spiritual conversion requires a specific place in order to blossom.  Biblically, it is a desert where Jesus resists the temptation of the devil.  The desert became a place to fight the forces of evil.  We don’t have to retreat to a desert, but we require a place of silence and aloness to reveal the evil presence of the devil.  The devil likes to hide in the noise and hustle and bustle of our busy lives.  But, in silence and contemplation, he is exposed.  The Israelites, by wandering in the wilderness, are able to evolve from slaves to God’s chosen people.

2. Temptation is not a sin, rather it is part of God’s plan.  Without temptation, there would be no spiritual progress.  “Being tempted is a sign that one’s soul is liked by God” “Dum desint hostes, desit quoque causa triumphi.  (Do not get depressed, temptation is only for a moment.

3. In today’s Gospel, Jesus teaches us how to overcome temptation.  There are three types of temptation which we can overcome by fasting, declaring and stating the Word of God.

4. The first temptation is that of the body.  The devil tells Christ, “…tell this stone to become bread.”  We  have the temptations of gluttony, alcohol and drugs.  Jesus shows us that even if we satisfy these temptations, we will not find happiness.  “One does not live on bread alone.”  Man always needs something mote; he needs the presence of God in his soul.

5. The second group of temptations comes from pride.  The devil tells Christ, “…All this will be yours, if you worship me.”  Greed, the desire to control everything, contempt for others, vanity, anger, selfishness, complaining and malice.  These sins are often invisible and concealed by those who live in them.  Pride is a hidden sin….says one of the psalms.

6. The third temptation is that which challenges our faith.  The devil dares Jesus saying, “…if you are the Son of God, throw yourself down from here”….”…the angels hands….will support you.”  Our temptations of faith are not limited to atheism or agnosticism.  More often, it is a lack of faith in the power of prayer and alack of  trust in God.  We must condition our faith in God by learning from our successes in the present.

7. There is another passage from the Gospel when the Lord Jesus resists the temptation of satan.  The devil tempts him in a subtle way through a man, through a friend, through Saint Peter.  Jesus replies with anger saying; “Get out of my sight Satan because you do not think about what is godly, but about what is human.” When the Lord speaks of the cross and his passion, the devil, through Peter’s mouth, tries to dissuade him. This is a very strong temptation; a temptation that says that you can love without a cross and that, in spiritual life, you can win without effort and suffering.  How many of us think this is possible?

8. Saint Paul shows us that our faith cannot be limited solely to the inner acceptance of the truth of the Gospel because it only leads to our own justification and a washing away of our guilt.  Rather, we need external acts of faith…..confession and faith with the TONGUE leads to salvation.  The loud and conscious acknowledgment of Jesus as Lord and Savior gives eternal life.  If may be reciting the Creed, or even the short “Lord, save me!” which Saint Peter said aloud when he was drowning in the lake.

Odsłony: 2

Kategorie: Homilie