CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU – ROK C

(Mi 5,1-4a)
To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzi
. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem.

MI 5:1-4A
Thus says the LORD:
You, Bethlehem-Ephrathah
too small to be among the clans of Judah,
from you shall come forth for me
one who is to be ruler in Israel;
whose origin is from of old,
from ancient times.
Therefore the Lord will give them up, until the time
when she who is to give birth has borne,
and the rest of his kindred shall return
to the children of Israel.
He shall stand firm and shepherd his flock
by the strength of the LORD,
in the majestic name of the LORD, his God;
and they shall remain, for now his greatness
shall reach to the ends of the earth;
he shall be peace.

(Hbr 10,5-10)
Bracia: Chrystus przychodząc na świat mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże”. Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

HEB 10:5-10
Brothers and sisters:
When Christ came into the world, he said:
“Sacrifice and offering you did not desire,
but a body you prepared for me;
in holocausts and sin offerings you took no delight.
Then I said, ‘As is written of me in the scroll,
behold, I come to do your will, O God.'”
First he says, “Sacrifices and offerings,
holocausts and sin offerings,
you neither desired nor delighted in.”
These are offered according to the law.
Then he says, :Behold, I come to do your will.”
He takes away the first to establish the second.
By this “will,” we have been consecrated
through the offering of the body of Jesus Christ once for all.

(Łk 1,39-45)
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

LK 1:39-45
Mary set out
and traveled to the hill country in haste
to a town of Judah,
where she entered the house of Zechariah
and greeted Elizabeth.
When Elizabeth heard Mary’s greeting,
the infant leaped in her womb,
and Elizabeth, filled with the Holy Spirit,
cried out in a loud voice and said,
“Blessed are you among women,
and blessed is the fruit of your womb.
And how does this happen to me,
that the mother of my Lord should come to me?
For at the moment the sound of your greeting reached my ears,
the infant in my womb leaped for joy.
Blessed are you who believed
that what was spoken to you by the Lord
would be fulfilled.”

Myśli do Ewangelii:

1. Betlejem, El-Karem, Maryja, Elżbieta – Bóg, aby objawić swoją chwałę nie potrzebuje nadzwyczajnych miejsc czy wielkich ludzi. Bóg wybiera pokorne miejsca i pokornych ludzi. Chwała Boża może zamieszkać w skromnym domu, nie tylko w Świątyni Jerozolimskiej.

2. Zbawiciel będzie pokojem. Pokój w rozumieniu politycznym oznacza stan zgody między państwami, brak wojen. Pokój w znaczeniu psychologicznym to wewnętrzny stan równowagi emocjonalnej, zadowolenie z życia. W znaczeniu biblijnym widzimy, że pokój to obecność Boga. Tylko bliskość Stworzyciela daje nam najgłębsze wytchnienie i bezpieczeństwo.

3. List do Hebrajczyków pokazuje nam, że tym co zbliża nas do Boga, nie są ofiary (choćby najobfitsze). Tym co buduje więź między człowiekiem a Bogiem jest wypełnianie jego woli. Czasami takie ofiary dla Boga mogą być tylko formą łapówki, którą ludzie mu dają, aby Bóg zapomniał, że nie czynią jego woli. Innymi słowy Bóg mówi w całym Piśmie Świętym: Nie zasypujcie mnie prezentami – bo wszytko należy do mnie, raczej czyńcie moją wolę i bądźcie posłuszni moim przykazaniom.

4. Duch Święty dotknął Maryję w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Duch Święty nas wypełnia jesteśmy pełni energii, pełni mądrości, pełni miłości. Musimy szukać drugiego człowieka, aby się z nim tym podzielić. Bardzo ważne jest aby szukać ludzi, którzy mają podobne doświadczenie wiary. Czy mam takich ludzi wokół siebie, z którymi mogę rozmawiać bez skrępowania o moim doświadczeniu Boga?

5. Taka jest właśnie pedagogia Boga. Stawia nas w pewnej sytuacji, ale jednocześnie pokazuje, że ktoś już wcześniej to przeżywał. Bóg pokazuje nam pewien wzorzec zachowania w Biblii czy życiu innych. Również Maryi Archanioł Gabriel pokazał, że jej krewna Elżbieta ma podobne doświadczenie Boga.

6. Energia Bożego Ducha nadaje nam ruch, który biegnie w górę – nie w dół. Maryja poszła w góry. Ten kierunek jest dla nas duchową alegorią. Każdy człowiek, który jest pełen łaski podąża w kierunku nieba. Podejmuje wysiłek i trud walki ze swoimi słabościami i grzechem.

7. Jeśli ktoś ma w sobie Boga – jak Maryja, wtedy staje się źródłem radości dla innych. Elżbieta wyczuła swą duszą obecność Zbawiciela. Podobnie jest z nami kiedy przyjmujemy Komunię i po Mszy wracamy do swoich domów – Bóg jest w naszym sercu. Ludzie nawet podświadomie, otrzymują przez kontakt z nami łaski od Boga. Przede wszystkim łaskę pokoju. Ich dusze wyczuwają obecność wielkiej Tajemnicy zamkniętej w naszej duszy.

Thoughts to Gospel:

1. Bethlehem, El-Karem, Mary, Elizabeth – To reveal his glory God doesn’t need special places or people. God chooses humble places and humble people. God’s glory can dwell in very a modesty home, not only in the Jerusalem Temple.

2. The Redeemer will bring peace. Politically, peace is a state of agreement between countries: a lack of war. Psychologically, peace is a state of emotional balance, happiness with one’s life. Biblically, peace is the presence of God. Only the closeness of our Creator gives us profound relief and safety.

3. The Letter to the Hebrews shows us that offerings don’t make us closer to God (even the most abundant). What builds a bond between man and God is fulfilling his will. Sometimes this offering can be only a kind of bribe, which people give to God so He will forget that they don’t do his will. However, God says all throughout the Bible: Don’t give gifts to Me – because all things belong to Me, rather do my will and be obedient to My commandments.

4. The Holy Spirit touched Mary in today’s Gospel. When the Holy Spirit fills us, we are full of energy, wisdom, and love. We then must look for another man, to share it with him. It is very important to look for people who have the same experience of faith. Do you have this kind of person in your life, who you can speak to about your experience of God without any awkwardness?

5. This is exactly what God’s pedagogy is about. He puts us in some situation, but at the same time, He shows us that someone else had the same experience. God shows us some form of behavior in the Bible or in someone’s life. In today’s Gospel the Archangel shows Mary that her relative Elisabeth has the same experience she is about to have.

6. The energy of God’s Spirit gets us moving, which leads us up – not down. Mary went up to a hilly country. This direction is for us a spiritual allegory. Every man who is full of grace is headed in a heavenly direction. The grace helps him toil and fight with his weakness and sin.

7. If someone has God inside them – like Mary did, then he becomes a source of joy for others. Elizabeth felt in her soul the presence of the Savior. The same is with us, when we receive Communion and after Mass we go back to our homes – God is in our hearts. People, even subconsciously, receive God’s graces through contact with us. First of all, they get the grace of peace. Their souls feel the presence of a tremendous mystery, locked in our souls.

Odsłony: 2

Kategorie: Homilie