PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU – ROK C

(Jr 33,14-16)
Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: “Pan naszą sprawiedliwością”.

JER 33:14-16
The days are coming, says the LORD,
when I will fulfill the promise
I made to the house of Israel and Judah.
In those days, in that time,
I will raise up for David a just shoot ;
he shall do what is right and just in the land.
In those days Judah shall be safe
and Jerusalem shall dwell secure;
this is what they shall call her:
“The LORD our justice.”

(1 Tes 3,12-4,2)
Bracia: Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.

1 THES 3:12—4:2
Brothers and sisters:
May the Lord make you increase and abound in love
for one another and for all,
just as we have for you,
so as to strengthen your hearts,
to be blameless in holiness before our God and Father
at the coming of our Lord Jesus with all his holy ones. Amen.
Finally, brothers and sisters,
we earnestly ask and exhort you in the Lord Jesus that,
as you received from us
how you should conduct yourselves to please God
and as you are conducting yourselves
you do so even more.
For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus.

(Łk 21,25-28.34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

LK 21:25-28, 34-36
Jesus said to his disciples:
“There will be signs in the sun, the moon, and the stars,
and on earth nations will be in dismay,
perplexed by the roaring of the sea and the waves.
People will die of fright
in anticipation of what is coming upon the world,
for the powers of the heavens will be shaken.
And then they will see the Son of Man
coming in a cloud with power and great glory.
But when these signs begin to happen,
stand erect and raise your heads
because your redemption is at hand.
“Beware that your hearts do not become drowsy
from carousing and drunkenness
and the anxieties of daily life,
and that day catch you by surprise like a trap.
For that day will assault everyone
who lives on the face of the earth.
Be vigilant at all times
and pray that you have the strength
to escape the tribulations that are imminent
and to stand before the Son of Man.”

Myśli do Ewangelii:

1. Prawdziwy raj to nie miejsce, które obfituje w dobra doczesne. Prawdziwy raj to miejsce i czas w którym będzie miłość Boga. To obfitość łask i cnót. Czas Mesjasza będzie to czas w którym zatryumfuje sprawiedliwość. Co oznacza słowo sprawiedliwość? Często kojarzymy je z pewnym właściwym zachowaniem wobec ludzi. Z uczciwym i etycznym postępowaniem. Oznacza jakąś duchową równowagę i wewnętrzną czystość.

2. To wszystko w tej definicji jest prawdą. Jednak w Biblii – sprawiedliwość ma głębsze znaczenie. Można powiedzieć, że człowiek prawdziwie sprawiedliwy, czyni więcej niż wymaga od niego prawo. Wypełnianie prawa polega na tym aby uważać, żeby nie przekroczyć jakiegoś przykazania. Sprawiedliwość to nieustanne pytanie siebie samego: Co zrobić aby wypełnić wolę Bożą każdego dnia? Co robić nawet w najmniejszym dziele swojego życia, aby uszczęśliwić Boga? Człowiek prawa żyje w lęku, aby nie przekroczyć Bożego przykazania; człowiek sprawiedliwy płonie pragnieniem kochania Boga w każdym dziele swojego życia.

3. Takie wezwanie jest zawarte także w drugim czytaniu z Listu Świętego Pawła do Tesaloniczan – … stawajcie się coraz doskonalszymi! Nie poprzestawajcie na minimalizmie, ale czyńcie więcej dobra niż nakazuje prawo. Naszą przewodnią zasadą jest upodobnić się do Jezusa. Naszym celem jest świętość, nie sama tylko bezgrzeszność.

4. Ewangelia mówi o kosmicznych znakach, które będą ostatnią szansą nawrócenia. Bóg oczywiście przemawia do nas dzisiaj w subtelnych znakach, ale ludzie są często na nie nieczuli. Mówi do nas poprzez delikatne natchnienia, wydarzenia życiowe czy przez ludzi, którzy są wokół nas. Jednak wielu jest ślepych i głuchych na te wezwania do nawrócenia. Bóg dzisiaj puka delikatnie, w okno naszej duszy. W ostatnich dniach tego świata będzie mocno walił w nasze drzwi. Będzie to ostatni dzwonek na nawrócenie opornych. Cały kosmos będzie wstrząśnięty.

5. Czas nawrócenia nie jest tylko po to aby porzucić grzechy, ale żeby przestać być ociężałym. Zbytnie troskanie się o ciało sprawia, że jesteśmy ociężali. Brakuje nam lekkości, brakuje nam duchowej energii. Ciało staje większe o duszy, a powinna dusza być większa od ciała.

6. Nasz Pan przyjdzie na obłoku. Jeśli chcemy być porwani razem ze świętymi na obłok powinniśmy przecinać te niepotrzebne przywiązania. Powinniśmy stać się lżejsi. Po to właśnie jest adwent, aby na nowo stać się człowiekiem czuwającym, czyli kimś dla kogoś celem nie jest ciało, ale dusza. Kimś kto nie ma głowy zgiętej ku ziemi, ale ma głowę podniesioną w kierunku nieba.

Thoughts to Gospel:

1. The real heaven is not a place which is abundant in every earthly good. The real heaven is a place and time where God’s love is in abundance. This is an abundance of graces and virtues. The Messiah’s time will be time when justice will triumph. What does this mean – justice? Very often we link this word with a proper attitude toward people, with honestly and ethical acts or spiritual balance and inner purity.

2. All the above definitions are a true. But in the Bible – justice has a more profound meaning. We can say that a really just man is doing more than the law demands from him. Fulfilling the law means being careful to not trespass a commandment. Justice, however, is constantly asking oneself: What can I do to fulfil God’s will every day? What can I do to make God happy in even small deed of my life? A man of the law is living in fear, because he is afraid to trespass God’s commandment; just man is flaming with desire to love God in every deed of own life.

3. This calling to live in justice is included in the second reading from First Letter of Saint Paul to the Thessalonians – …do so even more. Don’t stop on minimalism, but do more goodness than the law demands from you. Our main rule is to be like Jesus. Our purpose is holiness, not only lack of sins.

4. The Gospel speaks about cosmic signs, which will be the last chance to convert. God obviously speaks to us through subtle signs, but people are very often insensitive for them. God speaks to us delicate inspirations, life happenings or through people who are around us. But many people are blind and deaf to this calling to conversion. Today, God knocks tenderly to the window of our heart. In the last days of this world he will strongly punch in our door. It will be the last chance for the stubborn to convert.

5. Conversion is not only to leave sin, but to stop being drowsy. When we take too much care about our body we are drowsy. We have a lack of lightness, we have no spiritual energy. The body becomes bigger than the soul, when the soul should be bigger than the body.

6. Our Lord will come on a cloud. If we want to be lifted up to the cloud, with the saints, we should cut off our unnecessary bonds. We should be lighter. This is why we need Advent, to again be a watchful man. It means someone for whom the goal is not the body, but the soul. Someone who does not have their head bowed to the earth, but raised up to heaven.

Odsłony: 1

Kategorie: Homilie