CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – ROK B

(Dn 7,13-14)
Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

DN 7:13-14
As the visions during the night continued, I saw
one like a Son of man coming,
on the clouds of heaven;
when he reached the Ancient One
and was presented before him,
the one like a Son of man received dominion, glory, and kingship;
all peoples, nations, and languages serve him.
His dominion is an everlasting dominion
that shall not be taken away,
his kingship shall not be destroyed.

(Ap 1,5-8)
Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.

RV 1:5-8
Jesus Christ is the faithful witness,
the firstborn of the dead and ruler of the kings of the earth.
To him who loves us and has freed us from our sins by his blood,
who has made us into a kingdom, priests for his God and Father,
to him be glory and power forever and ever. Amen.
Behold, he is coming amid the clouds,
and every eye will see him,
even those who pierced him.
All the peoples of the earth will lament him.
Yes. Amen.
“I am the Alpha and the Omega, ” says the Lord God,
“the one who is and who was and who is to come, the almighty.”

(J 18,33b-37)
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

JN 18:33B-37
Pilate said to Jesus,
“Are you the King of the Jews?”
Jesus answered, “Do you say this on your own
or have others told you about me?”
Pilate answered, “I am not a Jew, am I?
Your own nation and the chief priests handed you over to me.
What have you done?”
Jesus answered, “My kingdom does not belong to this world.
If my kingdom did belong to this world,
my attendants would be fighting
to keep me from being handed over to the Jews.
But as it is, my kingdom is not here.”
So Pilate said to him, “Then you are a king?”
Jesus answered, “You say I am a king.
For this I was born and for this I came into the world,
to testify to the truth.
Everyone who belongs to the truth listens to my voice.”

Myśli do Ewangelii:

1. Starotestamentalne proroctwa o Mesjaszu mówiły, że będzie On łączył w sobie trzy funkcje: proroka, kapłana i króla. Mesjasz będzie prorokiem, ponieważ nie będzie się bał mówić prawdy. Będzie kapłanem ponieważ zaniesie Bogu najdoskonalszą ofiarę. Będzie też królem, ponieważ on sam poprowadzi Naród Wybrany do zbawienia.

2. Dziś skupiamy się na tej trzecim mesjańskim znaku – Mesjaszu jako królu. Król to ktoś kto jest jak żywy sztandar pod którym gromadzą się ludzie należący do niego. Król to ktoś podejmuje decyzje; ponieważ król widzi dalej. To ktoś kto ma autorytet, który pochodzi z siły militarnej i politycznej.

3. W kościele naszym królem jest Jezus z Nazaretu. On sam stał się sztandarem na Krzyżu – pod którym gromadzą się jego wybrani. On daje nam pokój i spełnienie, ponieważ kiedy słuchamy jego natchnień i jesteśmy posłuszni jego woli mamy pewność, że idziemy właściwą drogą. Życie przestaje być labiryntem naszych rozkapryszonych wolności. Jezus ma autorytet, który nie jest związany z siłą militarną czy polityczną, ale wypływa od Ojca, poprzez jego człowieczeństwo.

4. Często w hierarchii systemów społecznych stawiamy wyżej demokrację ponad monarchią. Warto sobie zadać pytanie co jest bardziej właściwe: demokracja czy monarchia? Oczywiście monarchia może się niektórym kojarzyć z dyktaturą czy tyranią. Taka forma monarchii na pewno nie jest czymś dobrym. Są to formy wynaturzone. Demokracja też może mieć wynaturzone formy. Na przykład ochlokracja – która oznacza rządy tłumu; oznacza rządy tych którzy kierują się najniższymi instynktami. Czasami warto zapytać: czy mamy jeszcze demokracja, czy ochlokracja?

5. W naszym państwie mamy ustrój demokratyczny. Jednak w świecie ducha nie ma demokracji. Stąd bierze się dużo nieporozumień. Wielu ludzi myśli, że jak większość społeczeństwa ma jakiś określony pogląd – to jest to prawda. Ludzie w myśl idei demokratyzmu zaczynają zmieniać prawo Boże dotyczące życia człowieka czy rozumienia pojęcia małżeństwa i rodziny. Choćby 99 procent społeczeństwa zadecyduje, że czarne to białe – nie zmieni to obiektywnej prawdy. W niebie jak słyszymy w Ewangelii jest monarchia – Królowanie Boga. W piekle nie ma monarchii, tam jest ochlokracja demonów, która z czasem zamienia się w anarchię.

6. Żyjemy w czasie kryzysu autorytetów w świecie religii chrześcijańskiej. Wielu wzdycha za czasami Jana Pawła II czy biskupa Fultona Sheena. W świecie polityki jest podobnie wielu z nostalgią wspomina czasy Margaret Tatcher czy Ronalda Regan’a. Często mamy do czynienia z kryzysem autorytetu w rodzinie, w relacji rodzice dzieci. Kolega kiedyś podsłuchał w polskiej galerii jak matka mówiła do swojej siedmioletniej córki: Nie mów do mnie mamo – bo to mnie postarza przed ludźmi. Mów mi po imieniu…

7. Dzisiejsze Święto Chrystusa Króla jest wezwaniem nas do tego, aby przyjąć odpowiedzialność bycia autorytetem. Autorytetem, który czerpie swe siły z Ewangelii
i zjednoczenia z Jezusem.

Thoughts to Gospel:

1. The Old testament’s prophecies about the Messiah said that He would attach to himself three functions: prophet, priest and king. The Messiah will be a prophet, because he will not afraid to speak truth. He will be a priest because he will present God the supreme sacrifice. He will be a King, because He will be lead the Chosen Nation himself.

2. Today we focus on the third mark of the Messiah – the Messiah as king. A King is a living flag, which gathers under himself people, who belong to him. King is someone who makes decisions; because he sees further. It is someone who has authority.

3. In the Church our king is Jesus of Nazareth. He himself became a flag on the Cross – beneath it is gathered His chosen ones. He gives us peace and fulfilment, because when we listen to His inspirations and when we are obedient to His will, we have assurance that we will go the right way.  Life stops being a labyrinth to our whims. Jesus has authority, which does not come from military and political power, but it flows from the Father, through His humanity.

4. Very often in a hierarchy of political systems, we put democracy above monarchy. It is good to ask ourselves what is more proper: democracy or monarchy? Obviously, monarchy could be associated for many with dictatorship or tyranny. This form of monarchy isn’t something good. These are spoiled forms. Democracy can have spoiled form as well. For example: ochlocracy – which means crowd rule. It means people which live and rule according to very low instincts. It is good to ask: do we have democracy yet, or we have ochlocracy already?

5. In our country we have democracy. But in spiritual world there is no democracy. Because of this we have a lot of misunderstandings. Many people think that if majority have some opinion – then this is a truth. People are changing the law of God who speaks about life or marriage – according to the idea of democracy. Even if 99 percent of society decides that black is white – this will not change objective truth. In Heaven, as we hear in the Gospel, there is a monarchy. In hell, there is not monarchy, there is demons’ ochlocracy, which with time changes into anarchy.

6. We live in a time of crisis of authorities in Christianity.  Many people long for the time of John Paul II or Bishop Fulton Sheen. In world of politics it is similar, many with nostalgia remember the time of Margaret Thatcher or Ronald Regan. Very often we have a crisis of authority in our family, in relationship between parents and children. Three years ago, my friend heard in Polish mall, how a mother said to her seven-year-old daughter: “Don’t call me mother, because it makes me feel old in front of other people. Call me by my name.”

7. Today’s Solemnity of Christ the King is a challenging for us to take responsibility with our authority. Authority, which takes strength from the Gospel and from unity with Jesus.

Odsłony: 2

Kategorie: Homilie