33 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B2

(Dn 12,1-3)
W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.

DN 12:1-3
In those days, I Daniel,
heard this word of the Lord:
“At that time there shall arise
Michael, the great prince,
guardian of your people;
it shall be a time unsurpassed in distress
since nations began until that time.
At that time your people shall escape,
everyone who is found written in the book.
“Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake;
some shall live forever,
others shall be an everlasting horror and disgrace.
“But the wise shall shine brightly
like the splendor of the firmament,
and those who lead the many to justice
shall be like the stars forever.”

(Hbr 10,11-14.18)
W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, „aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego”. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

HEB 10:11-14, 18
Brothers and sisters:
Every priest stands daily at his ministry,
offering frequently those same sacrifices
that can never take away sins.
But this one offered one sacrifice for sins,
and took his seat forever at the right hand of God;
now he waits until his enemies are made his footstool.
For by one offering
he has made perfect forever those who are being consecrated.
Where there is forgiveness of these,
there is no longer offering for sin.

(Mk 13,24-32)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

MK 13:24-32
Jesus said to his disciples:
“In those days after that tribulation
the sun will be darkened,
and the moon will not give its light,
and the stars will be falling from the sky,
and the powers in the heavens will be shaken.
“And then they will see ‘the Son of Man coming in the clouds’
with great power and glory,
and then he will send out the angels
and gather his elect from the four winds,
from the end of the earth to the end of the sky.
“Learn a lesson from the fig tree.
When its branch becomes tender and sprouts leaves,
you know that summer is near.
In the same way, when you see these things happening,
know that he is near, at the gates.
Amen, I say to you,
this generation will not pass away
until all these things have taken place.
Heaven and earth will pass away,
but my words will not pass away.
“But of that day or hour, no one knows,
neither the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.”

 
 

Myśli do kazania:

1. Biblia nie jest tylko księgą historyczną. Biblia nie jest, tylko komentarzem to naszych codziennych spraw. Biblia jest księgą, która opisuje naszą przyszłość. Bardzo ważne dla naszego życia religijnego i naszej antropologii, jest to jak patrzymy na początek ludzkości i na jej koniec.

2. Popatrzmy jak wpłynęło na ludzkość wierzenie w bezmyślną teorię ewolucji. W to, że ewolucja jest wynikiem przypadkowych błędów. W to, że w wyniku ewolucji tylko silne jednostki są przetrwać. Ta wiara w ślepą siłę doprowadziła nas do eugeniki – czyli zabijania chorych i niepełnosprawnych. Ta wiara doprowadziła nas do nazizmu – który nakazywał wybijanie ras i narodów, uznanych za podludzi. W takiej perspektywie człowiek, przestał być dzieckiem Boga, a stał się dzieckiem błędu, ślepej mutacji. Naszym Bogiem przestał być Bóg miłości, a stał się nim bożek przypadku.

3. Podobnie dzieje się z naszym błędnym spojrzeniem na naszą przyszłość. Prorocy tego świata mówią, że naszym przeznaczeniem jest zdobycie kosmosu. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że naszym przeznaczeniem jest zdobycie Nieba. Technika, inżynierowie mówią, że nadejdzie taki dzień, że ludzie będą podróżować pomiędzy gwiazdami. Dzisiejsze Pierwsze Czytanie mówi, że umiłowani Boga będą jak gwiazdy. To jest bardzo istotna różnica. Nauka nam mówi, że ziemia zdobędzie niebo; Biblia z kolei mówi, że to Niebo zdobędzie ziemię…

4. Na początku ponownego przyjścia Jezusa, właściwie to niebo spadnie nam na głowy. Zaczną na nas spadać gwiazdy i meteoryty. Po tej drodze z gwiazd przyjdą do nas niebiescy heroldowie – Aniołowie. Zaczną gromadzić tych, którzy należą do Boga. Tych na których czołach jest znak Tau. Tych, którzy są naznaczeni krwią Baranka. Bóg jak wielki magnes wydobędzie swych świętych z prochu śmierci. Obdarzy ich nowym ciałem. Ci zaś którzy czynili nieprawość osuną się ku… „hańbie i wiecznej odrazie”. Wiem, że to straszna wizja, ale przede wszystkim to sprawiedliwe. Nadejdzie dzień żniwa, gdzie każdy zbierze owoce swych wolnych wyborów.

5. Taka wizja przyszłości, taka wizja dnia ostatecznego – choć straszna – ma wpływ na naszą codzienność. Uczy nas, że nawet najmniejszy dobry czy zły czyn ma swoje wieczne konsekwencje. Pokazuje, że smutki czy problemy są tylko tymczasowe. Uświadamiamy sobie, że czymś o wiele ważniejszym jest troska o duszę i podbój Nieba, a nie o podbój kosmosu. Ewangelia ta, jeszcze raz dobitnie powtarza, że zbawi nas Bóg – Jezus Chrystus a nie technika czy genetyka. Prawda Ewangelii pokazuje, że człowiek ma tylko siłę do podboju małej części kosmosu, ale tylko Bóg ma moc stworzyć ten kosmos na nowo. Dla ludzi wiary, dzisiejsza Ewangelia niesie nadzieje. Ludzie bez wiary śmieją się z tego, lub są przerażeni. Dla nas będzie to początek, dla nich będzie to koniec.

6. Nasza cywilizacja jest jak dojrzałe drzewo figowe. Za bardzo nie wie, którą drogą ma pójść. Jedliśmy już wszystkie potrawy ze stołu wiedzy i mądrości. Ludzkość jest już zmęczona budowaniem kolejnych Edenów na ziemi. Nowa wieża Babel, na nowo dotyka nieba.

7. To nie jest plan Boga dla nas. Więc trzeba być gotowym. Pan naprawdę jest już blisko…

 

 

Thoughts to sermon:

1. The Bible is not only a historical book. The Bible is not only a commentary on our daily issues. The Bible is also a book which describes our future. It is very pivotal for our daily spiritual life and our anthropology, how we look at the origin of mankind… and his end.

2. Let’s take a look at how mankind has been influenced into believing in an unthinking theory of evolution. In this theory, evolution is affected by random mistakes. In this theory, an effect of evolution is that only strongest units can survive. This faith in blind power led us to eugenics – which is the killing of the weak and disabled. This faith in evolution led us to Nazism – which ordered killing races and nations, which were recognised as subhuman. In this perspective man, stopped being a child of God, and became a child of mistakes and blind mutation. Our God stopped being the God of love, but become idol of randomness.

3. This is similar to our incorrect look at our future. Prophets of this world say that our destiny is to conquer the cosmos. Today’s Gospel says that our destiny is conquer a Heaven. Technicians and engineers say that the day is coming when people will travel among the stars. Today’s First Reading says that God’s beloved will be like the stars. This is a very relevant difference. Science says that earth will conquer Heaven; Bible in turn, says that Heaven will conquer earth.

4. In the beginning of the second coming of Jesus, the sky/heaven will literally fall down on our heads. Stars and meteorites will fall on us. On this route of falling stars will come to us heavenly heralds – Angels. They will start gathering people which belong to God. On their foreheads is the mark of the Tau. They are marked with the Blood of the Lamb. God, like a great magnet, will pull out his saints from the dust of death. He will give them a new body. But these, which did wickedness will fall into everlasting horror and disgrace. I know this is a horrible vision, but first of all it is a vision full of justice. The day of harvest will come, when every man will take the fruits of his free choices.

5. This vision of the future, this vision of Judgment Day – though terrible – has influence on our daily lives. It teaches us that even a small deed, good or bad, has an eternity consequence. It shows that sadness or troubles are only temporary. We realize that something more important is the care of own soul and to conquer Heaven, not conquer the cosmos. This Gospel again strongly repeats the truth that only God, Jesus, will save us, not technology or genetics. The Gospel’s truth shows that a man only has the strength to conquer a small part of the cosmos and only God has the power to create a new cosmos. For people of faith today’s Gospel brings a new hope. People without faith laugh at this or they dread this. For us it will be a new beginning, for them it will be the end.

6. Our civilisation is like a ripe fig tree, ready to be picked, but we don’t know which way to follow.  We have eaten from all the world’s dishes of wisdom and knowledge. We are tired because we tried to build new Edens on this earth and new Towers of Babel to touch the sky.

7. But that is not God’s plan for us.  So, we must be ready. The Lord is pretty close…

 

Odsłony: 3

Kategorie: Homilie