31 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B2

(Pwt 6,2-6)
Mojżesz tak powiedział do ludu: „Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci nakazuję”.

DT 6:2-6
Moses spoke to the people, saying:
“Fear the LORD, your God,
and keep, throughout the days of your lives,
all his statutes and commandments which I enjoin on you,
and thus have long life.
Hear then, Israel, and be careful to observe them,
that you may grow and prosper the more,
in keeping with the promise of the LORD, the God of your fathers,
to give you a land flowing with milk and honey.
“Hear, O Israel! The LORD is our God, the LORD alone!
Therefore, you shall love the LORD, your God,
with all your heart,
and with all your soul,
and with all your strength.
Take to heart these words which I enjoin on you today.”

(Hbr 7,23-28)
Bracia: Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki.

HEB 7:23-28
Brothers and sisters:
The levitical priests were many
because they were prevented by death from remaining in office,
but Jesus, because he remains forever,
has a priesthood that does not pass away.
Therefore, he is always able to save those who approach God through him,
since he lives forever to make intercession for them.
It was fitting that we should have such a high priest:
holy, innocent, undefiled, separated from sinners,
higher than the heavens.
He has no need, as did the high priests,
to offer sacrifice day after day,
first for his own sins and then for those of the people;
he did that once for all when he offered himself.
For the law appoints men subject to weakness to be high priests,
but the word of the oath, which was taken after the law,
appoints a son,
who has been made perfect forever.

(Mk 12,28b-34)
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: “Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: “Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

MK 12:28B-34
One of the scribes came to Jesus and asked him,
“Which is the first of all the commandments?”
Jesus replied, “The first is this:
Hear, O Israel!
The Lord our God is Lord alone!
You shall love the Lord your God with all your heart,
with all your soul,
with all your mind,
and with all your strength.
The second is this:
You shall love your neighbor as yourself.
There is no other commandment greater than these.”
The scribe said to him, “Well said, teacher.
You are right in saying,
‘He is One and there is no other than he.’
And ‘to love him with all your heart,
with all your understanding,
with all your strength,
and to love your neighbor as yourself’
is worth more than all burnt offerings and sacrifices.”
And when Jesus saw that he answered with understanding,
he said to him,
“You are not far from the kingdom of God.”
And no one dared to ask him any more questions.

Myśli do kazania:

1. Lubimy porządek w domu, pracy w polityce. To daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jednak wielu ludzi (nawet katolików) w świecie wiary lubi anarchię. Ograniczają wszystkie wymagania, które stawia przed nami Bóg tylko do jednego przykazania – Bóg jest miłością. Interpretują to przykazanie w następujący sposób – trzeba być miłym, kulturalnym, fajnym. I to wystarczy według nich…

2. Jednak Pismo Święte – zarówno Starego i Nowego Testamentu pokazuje, że to najważniejsze przykazanie – Miłości Boga – jest silnikiem, który ma napędzać inne pomniejsze, lecz też ważne przykazania: Szanuj rodziców, nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż. Jeżeli ograniczymy swoje życie moralne do tego jednego przykazania, a zapomnimy o wyrażaniu go poprzez dekalog i wymogi Ewangelii staniemy się hipokrytami.

3. Z kolei kiedy ograniczymy nasze życie moralne tylko do wymagań dekalogu i innych chrześcijańskich zasad, a zapomnimy o przykazaniu miłości Boga i bliźniego – staniemy się rygorystami i żyjącymi martwym prawem. Potrzebujemy więc i Przykazania Miłości Boga i bliźniego ale też i innych przykazań o których mówi Biblia.

4. Jak więc widzimy to są dwie błędne postawy chrześcijańskie: z jednej strony to tolerancja na wszystko, żeby tylko było miło i nikogo nie urazić – a druga skrajność to bycie bezdusznym religijnym rygorystą, który dba o moralny porządek, a zapomniał o miłości Boga.

5. Około 50 temu pop-kultura wyrzuciła z piedestału Miłość, a na jej miejsce postawiła tolerancję. Od tego zaczynają wszelkie rewolucje. Nie zaczyna się od zdobywania koszar, dworców kolejowych czy rządów, ale od zdobywania języka, od zdobywania pojęć i nadawania im nowego znaczenia. Dziś wielu ludzi, nawet katolików mówi: Miłość, ale tak naprawdę myśli: tolerancja. Czas poruszyć ważną kwestię i zadać pytanie: Czym różni się tolerancja od miłości?

6. Odpowiedź jest taka: Miłość myje nogi, tolerancja myje ręce… Powtarzam: Miłość myje nogi, tolerancja myje ręce. Już daję egzegezę: Piłat w czasie procesu Jezusa umył ręce – szanował Jezusa, był nawet dla Niego miły, ale nie chciał się angażować, bo bał się, że za dużo straci. Z kolei Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy umył Apostołom nogi. Potrafił nie tylko pokazać, gdzie jest brud w ich życiu, ale potrafił z pokorą przyklęknąć i obmyć ich z brudu. Teraz też nas obmywa z brudu, ale teraz czyni to swoją krwią.

7. Przykazanie miłości Boga domaga się od nas zaangażowania. Mamy go kochać naszym intelektem – czyli rozmyślać nad Słowem Bożym; mamy go kochać naszym sercem – czyli naszą wolą; mamy go kochać swoją mocą – czyli naszymi konkretnymi czynami, które wyrażają się w służbie drugiemu człowiekowi i zwracaniu mu uwagi kiedy czyni źle. Amen!

Thoughts to sermon:

1. We like order in our homes, and our job and in our society.  This gives us a feeling of safety. But many people (even Catholics) in the world of faith like anarchy. They limit all of God’s requirements to only one command: God is love. They interpret this truth in the fallowing way – we must be nice, cultural, acceptable. In their thinking, that is enough…

2. But the Bible – Old and New Testament as well, show that the most important commandment – You shall love the Lord… – is like an engine, which should move the other smaller commandments, but important as well is: Honor thy father and thy mother, Thou shalt not kill, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal. If we limited our moral life, only to this One commandment of love to God, and we forget about showing it up through the rest of the Decalogue and the Gospel requirements, we will become hypocrites.

3. In turn when we limited our moral life only to requirements of Decalogue and Gospel, and we will forget about commandment Love to God and our neighbors – we become rigorists who live only with a dead law.  We need Commandment Love to God, but we need other commandments too, which Bible talks about.

4. So, as we see, there are two false non-Christian attitudes: from one side tolerance for almost everything, with only one condition, to be in a nice mood everywhere and always.  And the other extreme is to be a soulless precisian, who only cares about the moral order, but forgets to love God and brother and sister.

5. About 50 years ago pop-culture threw love down from pedestal, and instead put tolerance in its place. From this point starts every revolution. Revolution doesn’t start from gaining barracks, railway stations or governments, but starts from gaining language, from gaining definitions, and putting in these definitions new meanings. Today many people, even Catholics, say: Love – but honestly, they think tolerance. It is time to touch upon a very important issue and ask: What is the different between tolerance and love?

6. The answer is: Love cleans feet, tolerance cleans hands… I repeat: Love washes feet, tolerance washes hands. I’ll give you an explanation: Pilate, during Jesus’ passion, washed his hands – he respected Jesus, he was even nice to Him, but he didn’t want to engage Jesus, He didn’t want to get too close to Jesus, because he was afraid that he would lose too much. In turn Jesus during Last Supper cleans the apostle’s feet. He was able to show them where the dirt was in their life, but he did so with humility, on his knees, washing their feet. Now He washes us from our sins with His Blood.

7. The commandment to Love God, requires us to be engaged. We must love Him with our intellect – this means we ponder His Words; we must love Him with our heart – this means our will, what we chose to do; we must love Him with all our power – this means concrete deeds, which show up in our service for brethren, and to correct them when their deeds are wrong. Amen!

Odsłony: 4

Kategorie: Homilie