21 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

(Prz 8, 22-35)
To mówi Mądrość Boża: “Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana”.

(Ga 4, 4-7)
Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

(J 2, 1-11)
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Myśli do kazania:

1. Od wieków ludzie próbują znaleźć odpowiedź: jak powstał świat? Po co istnieje? Czy życie ma jakiś większy sens? Jakie siły rządzą światem? W XIX wieku Karol Darwin uznał, że świat powstał przez przypadek. To co istnieje wokół nas jest owocem bezrozumnych sił. Wszystko powstało jako wynik doboru naturalnego. Czyli według Darwina jesteś skutkiem przypadku. Twój początek i twój koniec to przypadek. Twoje życie jest przypadkowe…

2. To bardzo przygnębiająca wizja ludzkiej egzystencji. Świat na którym ciągle kładzie się cień przypadku i bezsensu. Jednak Pismo Święte mówi inaczej. Świat ma sens. Życie ma sens. Każdy człowiek jest ważny. Pierwsze czytanie z Księgi Przysłów mówi, że światem rządzi Boża Mądrość. To ona stworzyła świat. To ona ustawia reguły nim rządzące. To ona stwarza każdego człowieka. To ona wypełnia ludzkie serca radością. To ona zna każdego człowieka po imieniu i dla każdego przygotowała drogę wiodąca ku zbawieniu.

3. Przeciwieństwem przypadku jest Boża Mądrość. Dziś jednak nawet wielu katolików, żyje tak jakby ich bożkiem był przypadek. Nie wiedzą skąd pochodzą i dokąd idą. Oddawanie czci bożkowi przypadku sprawia, że z serca znika radość i energia. Sprawia, że każda droga wydaje się być dobra na początku, ale po czasie okazuje się kolejną ślepą uliczką.

4. Boża Mądrość nie tylko stwarza i porządkuje wszechświat, ale przede wszystkim porządkuje życie konkretnego człowieka. Wyznacza sensowną drogę i jedynie prawdziwą drogę na każdy dzień dla człowieka. Umysł człowieka przez grzech pierworodny jest zaciemniony. Ma problemy z odczytywaniem Bożych natchnień. Dlatego Bóg stał się człowiekiem. Wieczność stała się 33 letnią historią Bożej Mądrości. Jego życie stało się drogą. Jego słowa stały się kamieniami tej drogi. To prowadzi do prawdziwej wolności i do bycia synem Bożym. Odkrycie Boga jako swego ojca – to cel twego życia.

5. Publiczna działalność zaczyna się ucztą na weselu w Kanie. Kończy się na Ostatniej Wieczerzy. Na weselu Jezus zamienia wodę w wino, na wieczerzy zamienia wino w swoją krew. Celem życia chrześcijańskiego jest przemiana, siebie w Syna Bożego. Woda w symbolice tej przypowieści oznacza zwykłe ludzkie życie bez łaski. Kamienne stągwie oznaczają prawo mojżeszowe spisane na kamieniu. Wino, to życie w Duchu Świętym. Wino to radość i energia. Kiedy jesteśmy pełni Ducha, wino – na Eucharystii, dzięki łasce przemienia się w krew Chrystusa. To jest cel naszego życia, być jak stągiew pełna Bożych darów i piękna. Do przodu, …to znaczy w górę!

Thoughts to sermon:

1. For many centuries people have tried to find the answer for the questions: how did the world begin? and why does it exist? Or: does life have a bigger purpose? What powers rule the world? In XIX century Charles Darwin recognized, that the world was created randomly. Everything around us is the fruit of mindless forces. Everything came into existence as a result of natural selection. So then according Darwin you are the result of randomness. Your beginning and your end is accidental. Your life is accidental.

2. This is a very depressing vision of human existence. The world as we know it, is laying in a shadow of randomness and senselessness. But the Holy Scriptures state a different way. The world has sense. Life makes sense. Every human being is important. Our First reading from the Book of Proverbs says, that the world is ruled by God’s wisdom. This wisdom created the world. He set the rules of this creation. He create every human. He knows every man by name, and created a route to salvation for everyone.

3. On the contrary to random existence, lays God’s wisdom. Today even many Catholics are living like their life is random. They don’t know where they’ve come from, and where they are going. Praising a god of randomness, makes joy an energy disappear from the human heart. This makes us believe that every road seems good from in beginning, but after time, it turns out that we are just at another dead end.

4. God’s wisdom not only created the world and ordered it, but above all, ordered concrete human life. She points out a road; the only genuine road for every man. The human mind, through original sin, is blinded. He has problems with reading our God’s inspirations. This is why God became a man. Eternity became a 33 year old life of God’s wisdom. His life became a road. His words became like stone on the path. These lead us to genuine freedom and to be like son of God. Discovering God as your father – this is the purpose of your life.

5. The public teaching of Jesus began during wedding feast at Cana, and ended during Last Supper. During the wedding he changed water into wine, at Last Supper he changed wine into his Blood. The destiny of each human life is to transform yourself into the Son of God. Water, as symbolic in this parable, represents ordinary man’s life, without grace. Six stone water jars represent the law given Moses on stone. Wine represents life in the Holy Spirit. Wine is our joy and energy. When we are full of the Spirit, wine – during the Eucharist – is changed into Jesus’ Blood. This is the goal of our life to be like a jar full of God’s gifts and beauty. Go forward, straight up!

Odsłony: 2

Kategorie: Homilie