Homilia na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało
(W USA ta uroczystość obchodzona jest w niedzielę)

(Wj 24, 3-8)
Mojżesz wrócił z góry Synaj i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: “Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy”. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: “Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni”. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: “Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów”.

(Hbr 9, 11-15)
Bracia: Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.

(Mk 14, 12-16. 22-26)
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: “Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?” I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: “Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas”. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: “Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: “To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym”. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

Myśli do kazania:

1. Przeżywamy dziś Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ten dzień ma nam przypomnieć, że każda Eucharystia nie jest tylko kulturalnym spotkaniem pomiędzy ludźmi z parafii. Nie jest miejscem gdzie możemy sobie pośpiewać i kultywować tradycje. Msza Święta jest miejscem, gdzie Bóg w Jezusie Chrystusie chce dzielić się swoim życiem i swoją mądrością. Jest miejscem i czasem gdzie Bóg chce oczyścić nasze serce. Życie, mądrość i czystość.

2. Dla Żydów we krwi było życie. Zauważyli, że kiedy krew wypływa z istoty żywej, ona traci życie. Krew stała się znakiem tego, że w człowieku jest dusza. Krew stała się synonimem życia. My potrzebujemy Krwi Boga, potrzebujemy aby Jego Życie w sposób tajemniczy ożywiało naszą duszę. Ludzie jednak próbują ożywiać swoją duszę na inne sposoby. Pogrążają się w zmysłowości, uzależniają się się od alkoholu i narkotyków. Napędza ich chora ambicja czy próżne marzenia. Dlatego nie ma w nich życia, siły i nadziei. Żyją w lęku i zgorzknieniu. A przecież lekarstwo jest na wyciągnięcie ręki.

3. Eucharystia daje mądrość. Podczas każdej Mszy spotykamy się ze Słowem Bożym. Jeśli będziesz przychodził przez 3 lata każdego dnia na Mszę Świętą to przeczytasz całą Biblię. Msza jest po to, abyś przestał pić z płytkiej kałuży mądrości tego świata, a zaczął pić ze źródła. Jest po to, aby otworzyły się tobie oczy – podobnie jak uczniom w Emaus. Twoje oczy zaczną dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widziałeś. Uszlachetnią się twoje zmysły.

4. Msza Święta jest też oczyszczeniem. Krew cielców i popiół ofiar w Starym Testamencie oczyszczały Naród Wybrany. Teraz Krew Jezusa oczyszcza nasze rany, uzdrawia z duchowych chorób, niszczy toksyny grzechów. Bez tego oczyszczenia nasze dusze pokrywają bolesne wrzody.

5. W naszym kulcie Eucharystii nie chodzi tylko o uczestnictwo w coniedzielnej Mszy Świętej. Ważna jest też adoracja. Jest to trudna modlitwa. Ludziom na początku wydaje się, że tracą czas. Jednak kiedy po 10-15 minutach wracają do swego życia czują się odświeżeni i pełni pokoju.

6. Eucharystia to nie jest tylko i wyłącznie znak i symbol. Eucharystia jest prawdziwą ofiarą. Wielu mówi, że to tylko pamiątka – to nie jest tylko pamiątka. Jest to prawdziwe Ciało i Krew Jezusa. Cztery lata temu w Legnicy, Bóg w swoim miłosierdziu poprzez cud eucharystyczny pokazał, że jest prawdziwie obecny w Chlebie i Winie. Kawałek Hostii stał się fragmentem mięśnia sercowego. Naukowcy z laboratorium orzekli, że jest to serce człowieka w agonii. Człowieka o grupie krwi AB, to jest popularna grupa krwi wśród Żydów.

7. Przede wszystkim Eucharystia to Jezus. Bóg jest miłością – mówimy, ale kiedy zbliżamy się do Jezusa we Mszy Świętej możemy powiedzieć – BÓG JEST PRZYJAŹNIĄ. Bo tylko przyjaciel może ofiarować za nas swoje życie.

Thoughts to Gospel:

1. We enjoy today the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ. This day should remind us, that every Eucharist is not cultural meeting between people from some parish. This is not a place when we can sing together and take care of tradition. Holy Mass is a place, where God wants to – in Jesus Christ – share his life and his wisdom. This is a place where God wants to clean our heart. Life, wisdom and purity.

2. For Jews in blood was a life. They noticed, that when blood flowed out from a living creature – it loses life. Blood became a sign, that in man is soul. Blood is a synonym for life. We need Blood of God, we need his life to revive our soul in a mysteries way. But people try to revive their soul in other ways. They sink down in sensuality, are addicted to drugs and alkohol. They are driven by ill ambition or vain dreams. This is why, they don’t have within: life, strength and hope. They live in bitterness and fear. …but treatment is at hand.

3. Eucharist gives us wisdom. During every Mass we meet God’s word. If you come for 3 years, every day for Mass, you will read the entire Bible. Mass is not to drink from shallow pool of world’s wisdom, but from cold, deep fount. Mass is for this reason to open your eyes – like the eyes of Apostles in Emmaus. Your eyes start to notice things, which you didn’t see before. They ennoble your senses.

4. Mass is purification. Blood of calves and ash, in Old Testament, purified the Chosen Nation. Now Jesus’ Blood purifies our wounds, heals us from spiritual diseases, and removes toxins. Without this purification our souls are covered with ulcers.

5. Our worship of the Eucharist is not about being every Sunday in the church. Is pretty important adoration. This is a very tough prayer. People in the beginning think that they lose the time. But after 10-15 minutes when they come back to their life, they feel refreshment and peace.

6. Eucharist is not only a sign and symbol. Eucharist is real offering. Many people says, that this is only memento. This is the real Body and Blood of Jesus. Four years ago in Legnica, God in his mercy, through Eucharistic miracle, showed that he is real presence in bread and wine. A small piece of host, became part of muscle from the heart. Scientists from laboratory have stated that this is a part of human heart during agony. This Man had a blood type AB, this type was very popular among the Jews.

7. But first of all Eucharist is the person of Jesus. We repeat after the Bible – God is love. But when we approach Jesus in Holy Mass We can say – GOD IS FRIENDSHIP. Because only a friend can give his life for me.

Odsłony: 1

Kategorie: Homilie