NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – ROK B

(Dz 2,1–11)
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

(Ga 5,16-25)
Bracia: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

(J 15 26-27; 16,12-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.”

Myśli do kazania:

1. Dziś zostaje dany młodemu Kościołowi Duch Święty. Wiatr wieje w Wieczerniku. Wywiewa strach i smutek. Płomienie rozświetlają mrok. Mądrość Boga wlewa się do umysłów Apostołów. Na języku pojawiają się odpowiednie słowa, aby wielbić Boga.

2. Jeśli jesteś zamknięty na Ducha Świętego jesteś tylko człowiekiem religii, ale nie jesteś człowiekiem wiary. Problemem dzisiejszego chrześcijaństwa nie są zewnętrzne zagrożenia czy prześladowania, ale to że wielu ludzi zamurowało wewnętrzną studnię. Woda Ducha Świętego przestała odżywiać ich duszę. Zagasili płomień, który w nich płonął. Sprowadzili wiarę tylko do religii, tradycji i symbolu. Wiara jednak to rzeczywistość. To konkretne doświadczenie.

3. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby przesunąć akcent w naszym życiu. Dusza ma być większa od ciała, a nie ciało większe od duszy. Święty Paweł w drugim czytaniu, w liście do Galatów pokazuje na czym polega prowadzenie przez ducha tego świata; to grzechy i nieporządek: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne.

4. Ci którzy żyją w Duchu Świętym są wewnętrznie ubogaceni przez jego owoce. Duch Święty może nam dać nadzwyczajne dary: czynienie cudów, uzdrawianie, nadprzyrodzona wiedza, mówienie obcymi językami. Jednak najczęściej ubiera naszą duszą w szaty w kolorach: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania. Świat gardzi tymi owocami.

5. Szczególnym i dziś nieco pogardzanym darem Ducha Świetego jest – Boża mądrość. Jezus w Ewangelii mówi, że … Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Potrzebujemy każdego dnia natchnień Bożych. Potrzebujemy nie tyle wiedzy, ale odpowiedniego patrzenia na świat, ludzi i Boga. Potrzebujemy prawdy o sobie, bo to daje nam wolność i wytchnienie.

6. Wielu z chrześcijan jest jak piękny żaglowiec, który stoi w miejscu. Stoi w miejscu ponieważ nie ma wiatru w ich żaglach. Jak dobrze ustawić żagle naszej duszy, aby Duch Święty mógł je poruszyć.

7. Po pierwsze musimy prosić Boga Ojca w imię Jezusa o Ducha Świętego. Duch Święty to trzecia Osoba Boska. Jeśli zbliżamy się do Boga Ojca przez Jezusa, Duch Święty staje się naszym oddechem. staje się naszą siłą. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że Duch Święty jest posyłany przez Niego. Dlatego prośmy Jezusa o Parakleta. JEZU DAJ MI SWEGO DUCHA! Powtarzaj to wiele razy dziennie…

8. Ważna jest też wspólnota. Oczywiście o Ducha Świętego można prosić w samotności. Jednak we wspólnocie jest łatwiej. Wołanie jest silniejsze.

9. Na przykładzie Apostołów, widzimy, że ważne jest i miejsce. 2000 lat temu był to Wieczernik. My mamy kościoły, do których mamy przychodzić nie po to, aby Panu Bogu zrobić przyjemność, ale po to aby napełnić się Duchem Świętym.

10. To jest bardzo istotne pytanie: Do czego prowadzi cię twoja wiara? Czy po wyjściu z Kościoła zapalasz ogniem Ducha Świętego ludzi wokół ciebie? Czy ciepły i świeży wiatr Ducha Bożego wywiał z twego życia złe i cuchnące powietrze. Czy jesteśmy napełnieni mądrością Jezusa?

Thoughts to Gospel:

1. Today the Holy Spirit is given to the young Church. The wind blows through the Upper Room and Blows out fear and sadness. Flames light up darkness. God’s wisdom fills the up Apostles minds. On their tongues appear the proper words, to praise God.

2. If you are locked on the Holy Spirit, you are only a man of religion, not a man of faith. The Problem with today’s Christianity is not the outdoor threats or persecutions, but the problem is that many people wall up their inner well. The water of the Holy Spirit from this inner well stops reviving their soul. They extinguish the flame, which lights inside of them. They diminish faith only to religion, tradition and symbolism. But faith is a reality. This is a concrete experience.

3. We need the Holy Spirit to move and accent our life. The Soul must be bigger than the body, not make the body bigger than the soul. Saint Paul in our second reading, in The Letter to Galatians shows what this is about, to let lead himself by spirit of this world; this is life in sins and mess: immorality, impurity, lust, idolatry, sorcery, hatreds, rivalry, jealousy, outbursts of fury, acts of selfishness, dissensions, factions, occasions of envy, drinking bouts, orgies, and the like.

4. Those who live in the Holy Spirit are inwardly enriched by His fruits. The Holy Spirit can give us extraordinary gifts:  working miracles, healing, extraordinary knowledge, speaking in foreign languages. But most often, the Holy Spirit dresses us up in clothes in next colors: love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. But world the despises these fruits.

5. Especially today they despise the gifts of the Holy Spirit as God’s wisdom. Jesus in the Gospel says, that the Holy Spirit … will guide you to all truth. We need God’s inspirations every day. We need not only knowledge, but the proper way to look upon world, people, and God. We need truth about ourselves, because it gives us freedom and relief.

6. Many Christians are like a beautiful sailboat, who stays only in the same place. It remains, because there is no wind in its sails. How smart to set up our sails and let the Holy Spirit move them?

7. First of all we must ask God the Father – in the name of Jesus – for the Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person of God. If we approach  God the Father through Jesus, the Holy Spirit becomes our breath. He becomes our strength. Jesus in today’s Gospel says, that the Holy Spirit is sent by Him. So then ask Jesus for Paraclete. JESUS, SEND ME YOUR SPIRIT! Repeat these words many times a day…

8. In the second place, community is very important. Obviously we can ask for the Holy Spirit in solitude. But in the community of the church is easier. Crying out is stronger.

9. In the Apostles examples, we can see, that our place of our prayer is important as well. 2000 years ago it was the Upper Room. We have churches now, we go there, not to please God, but to be fillled by the Holy Spirit.

10. This isa  very significant question: Where does our faith lead us? Do you share the fire of the Holy Spirit with the people around ,after you leave the church? Did a warm and fresh wind of Paraklet blow from your life the bad and foul air? Are we filled by Jesus wisdom?

Odsłony: 1

Kategorie: Homilie