4 NIEDZIELA WIELKANOCNA – ROK B

(Dz 4, 8-12)
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: “Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni”

(1 J 3, 1-2)
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

(J 10, 11-18)
Jezus powiedział: “Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

Myśli do kazania:

1. Łaska, która przyszła na chorego człowieka – w pierwszym czytaniu – przyszła przez Jezusa. Jeżeli przyszło zdrowie dla chorego człowieka przez Jezusa, jest to znak że zbawienie przyjdzie również przez Niego. Bóg przychodzi do nas w swoim Synu, aby pociągnąć nas do Siebie, nie niszcząc naszej wolności. Jest to bardzo subtelna operacja. Poprzez znaki, natchnienia, mądrość Bożego słowa chce pobudzić naszą wiarę, aby ta przymusiła naszą wolność do podążania za Panem. Wielu jednak, podobnie jak Żydzi jest odpornych na te znaki.

2. Zanim diabeł zniszczy człowieka w sposób moralny – poprzez grzechy ciężkie, najpierw stara się zniszczyć jego wiarę – czyni to przede wszystkim poprzez zmianę obrazu Boga. Popatrzmy na pierwszych rodziców. Wąż Ewie pokazuje Boga jako tego który zagraża wolności człowieka. Jako tego, który stawia zakazy. Często diabeł w naszym życiu pokazuje Boga jako bezdusznego rzemieślnika, lub okrutnego władcę. My wiemy, że te obrazy to nieprawda. Dzisiejsze czytania, mają na podstawie trzech symboli pokazać, że Bóg jest inny. Że Bóg jest dobry. Że Bóg jest miłością.

3. W pierwszym czytaniu słyszymy o tym, że Jezus jest kamieniem węgielnym. Czyli fundamentem. Pewnym oparciem, dla naszego życia. Czymś co nadaje subtelny smak każdej minucie mojego życia. Wielu oczekuje od Boga nadzwyczajnych cudów czy fajerwerków. Ludzie mądrzy duchowo wiedzą, że cudem jest już samo stworzenie. Cudem jest wewnętrzna duchowa siła, która odżywia moją duszę. Ten kamień jest fundamentem, dzięki któremu nie zapada się dom mojego życia.

4. W drugim czytaniu z Listu Świętego Jana Apostoła – Bóg pokazany jest jako Ojciec. Nie jesteśmy tylko jakimiś inteligentnymi małpami. Jesteśmy do Niego podobni już teraz, a w niebie kiedy Go ujrzymy staniemy się jeszcze bardziej do Niego podobni. Mamy duszę. Mamy godność dzieci Bożych. Jesteśmy przez Niego kochani.

5. W Ewangelii, sam Bóg daje o sobie świadectwo. Jestem Dobrym Pasterzem. Jestem waszą opatrznością. Nie jestem jak mówi diabeł odwrócony plecami do stworzenia. Ludzi nie są dla mnie statystyką. Znam każdą owcę po imieniu. Mówię do każdej z nich… Jestem po to aby was bronić przed atakami sił ciemności. Co więcej płacę za życie każdej owcy swoim życiem. Jestem Bogiem, który próbuje znaleźć drogę do wszystkich owiec – nie tylko tych z tej jednej owczarni.

6. Jeśli obraz Boga zatarł się w twoim umyśle – dobrze jest wracać do tych czytań. One czyszczą i przywracają barwy sztandarowi naszej wiary – na którym widać twarz Naszego Troskliwego Boga.

Thoughts to Gospel:

1. The Grace that came for the sick man – in first reading – came through Jesus. If health came for the sick man through Jesus, this is sign that salvation will come for us through Jesus, as well. God comes to us through his Son, to draw us to Himself, but not destroy our freedom. This is very subtle operation. Through signs, inspirations, and the wisdom of God’s word – God wants to awaken our faith, so our faith pushes our freedom to follow the Lord. But many – like the Jews – are resistant for these subtle signs.

2. In the past the devil destroyed man in a moral way – through the acts of deadly sins. He strives to destroy a man’s faith. He does it through changing the of image of God. Let’s first take a look at parents. The Serpent shows Eve – that God is someone who threatens human freedom. As someone, who only put only prohibitions on human life. And pretty often devils show God as a soulless craftsman or cruel emperor. But we know, that it is not a true. Today’s readings used three symbols to show us, that God is something different. That God is good, That God is love.

3. In the first reading we can hear, that Jesus is the cornerstone. This means he is the foundation. He is the constant support in our life. He is something, that gives us a subtle taste for every minute of our life. Many are waiting for extraordinary signs or fireworks from God. But wise people know, that same experience is a miracle. The miracle is inner spiritual strength. This stone is a foundation, thanks to this, the house of our life doesn’t collapse.

4. In second reading from the Letter of Saint John – God is shown as a Father. We are not only like smart apes. We are similar to Him right now, we have soul. We have the dignity of being God’s children. We are loved by Him.

5. In the Gospel, God alone gives a testimony about Himself. I am the good Shepherd. I am your providence. I am not – like devil says – inverted back to creation. Man is not statistics for me. I know every sheep by name. I speak to every sheep… I am here to defend you against the powerful assaults of darkness. What’s more, I pay for every sheep’s life – with my own life. I am God who tries find a road to meet all sheep – not only to one flock.

6. If the picture of God is indistinct in your mind – it is good to return to these readings. They will clean up and restore the real shape and colours of the banner of our faith – on which we can see the face of our mindful God.

Odsłony: 3

Kategorie: Homilie