Homilia na Niedzielę Miłosierdzia

(Dz 4, 32-35)
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

(1 J 5, 1-6)
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Można odmawiać sekwencję: Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

(J 20,19-31)
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Myśli do kazania:

1. Często mylimy miłosierdzie Boga z jakimś uszczęśliwianiem człowieka. Okazanie miłosierdzia nie polega na tym, że Bóg porozwiązuje nasze problemy i zrealizuje nasze marzenia – tak nie jest. Miłosierdzie to miłość przychodząca mimo drzwi zamkniętych. Bóg chce nam dać dużo więcej. Chce nam dać Siebie w swoimi Synu.

2. Przede wszystkim miłosierdzie przychodzi jako trzy rzeczywistości w nasze życie:

3. Pierwszą jest poznanie Boga. Św. Tomasz poznaje Pana przez zasłonę ciała, dotykając jego ran. Miłosierdzie Boga polega na tym, że Bóg pozwala się dotknąć. Staje się naszym Przyjacielem – a nie załatwiaczem naszych spraw.

4. Druga rzeczywistość miłosierdzia to przebaczenie grzechów. Wielu nie potrzebuje Bożego Miłosierdzia, ponieważ nie znają swoich grzechów; nie potrafią ich nawet nazwać. Nie widzą związku swoich problemów i zagmatwanych życiorysów z tym, że kiedyś powiedzieli w jakiejś sprawie Bogu – Nie! Weźmijcie Ducha Świętego – którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone… Miłosierdzie to niwelowanie skutków zła. Bóg nie tylko przez miłosierdzie obmywa nas z grzechów, ale także leczy rany jakie zadał diabeł.

5. Dopiero na trzecim miejscu są uzdrowienia ciała z chorób i dolegliwości. Zanim paralityk został uzdrowiony przez Jezusa, Jezus najpierw pouczył ludzi o Królestwie Bożym, a po tym odpuścił mu grzechy. Dopiero na końcu powiedział wstań, weź swoje łoże i chodź.

6. Jak stać się narzędziem Bożego Miłosierdzia? Aby je czynić innym trzeba najpierw doznać go od Boga. Są pewne imitacje miłosierdzia. Altruizm jest tylko formą pomocy, tak samo jak filantropia. Są to pewne idee, które pokazują, że można czerpać przyjemność moralną z działań nieegoistycznych. Ale miłosierdzie pochodzi z głębokości Boga samego. Pomagam innym ze względu na Boga, który pierwszy mnie ukochał. Słyszymy w pierwszym czytaniu o ludziach, którzy ze względu na Jezusa, sprzedawali swoje posiadłości, aby pomagać biednym. Boże Miłosierdzie, które przeze mnie działa dotyka nie tylko czyjegoś ciała, ale przede wszystkim dotyka duszy cierpiącego brata lub siostry. Filantropia i altruizm nie zawierają w sobie tego co najważniejsze, czyli: przebaczenia.

7. Jezus, aby nas poprowadzić do nieba, stał się jak ściana wspinaczkowa. Święty Tomasz, jak alpinista, wkłada palce w rany, a rękę w jego przebity bok. Potrzebujemy Ewangelii o Jezusie, aby nasza wiara mogła się wesprzeć na czymś stałym. Wielu mówi, nie wierzę w Jezusa – ale ani razu nie przeczytali Ewangelii. Na pewno w naszym życiu mamy takie sytuacje, które pokazują, że Bóg jest nie tylko Stworzycielem, ale jest miłosierny

8. Największe miłosierdzie Boga – to Niebo, które nam przygotował. Miłosierdzie to nowe stworzenie. Bóg na nowo stwarza piękno. Przebudowuje nasze dusze. Wypełnia je światłem.

9. Przestań się lękać – tylko mi zaufaj. Jezu ufam Tobie!

Thoughts to Gospel:

1. We often think that God’s Mercy means making a man happy. God showing us mercy doesn’t mean that God will figure out our problems and will realize our dreams – this is not so. Mercy is a love that  come through locked door. God in his mercy wants to gives us significantly more. He wants to give us himself in his Son.

2. First of all God’s mercy comes into our life as three realities:

3. First is the acknowledgement of God. Saint Thomas knew the Lord through His bodily cover, through touching his wounds. God’s mercy means that God let himself touch. He became our friend, not just the solution to our problems.

4. Second reality of mercy is the forgiveness of sins. Many people don’t need God’s Mercy because they don’t know their own sins; they even can’t call these sins by name. They don’t see that their problems and tough life is an effect, from the many years ago when they said to God – NO! Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained. God’s Mercy remove the effects of evil. God in his mercy, not only washes us from sins, but heals our wounds, which were inflicted by devil.

5. Our third reality is that God’s Mercy means healing from bodily and mental diseases. Before the paralytic was cured by Jesus, the Lord forgave him his sins. Only in the end of this story did Jesus say to him: Take your mat, and go!

6. How do we become a tool of God’s Mercy? To do God’s Mercy for others, first we must experience it from God. We have some imitation of God’s Mercy in this world. Altruism is only for aid/helping, the same is with philanthropy. These are only ideas, which show us that we can draw pleasure from selfless deeds. But real mercy comes from the depths of God. I help people, because God first loved me in the beginning. We can hear in first reading about the first Christians who sold their own property or houses, and with this they helped people in need. God’s Mercy that works through me, touch not  only someone’s body or mind, but first of all touches the soul of a suffering brother or sister. Philanthropy and altruism do not include this important piece: forgiveness.

7. Jesus leading us to Heaven is like a climbing wall. Saint Thomas like a climber put his fingers into Jesus’ nail marks, and hand into His side. We need this Gospel about Jesus to base on this consistency in our faith. Some people say – I don’t believe in Jesus, but they have never read the Gospel. For sure in our lives we have had these situations which show us, that God is not only our Creator, but He is full of Mercy.

8. God’s Mercy is greatest  in Heaven, which He has prepared for us. God’s Mercy is a new creation. God in a new way creates beauty. He rebuilds our souls, and fills them with light.

9. Stop being afraid – just trust me! Jesus, I trust in You!

 

Odsłony: 2

Kategorie: Homilie