Wielkanoc – 2018

(Dz 10, 34a. 37-43)
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: “Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.

(Kol 3, 1-4)
Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

(J 20, 1-9)
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: “Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Myśli do kazania:

1. „Dam wam serce nowe i nowego ducha tchnę w wasze wnętrze, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała.” To fragment z Księgi proroka Ezechiela. Bóg, który tej tajemniczej Nocy odwala kamień z grobu, gdzie spoczywał trzy dni jest w stanie przemienić serce człowieka. Moc Zmartwychwstania to nie tylko siła zdolna dać życie wieczne, tym którzy byli w doczesności przyjaciółmi Boga. Jest to moc, która już tu daje nam wewnętrzną przemianę.

2. Chrześcijaństwo to nie religia księgi (jak Judaizm czy Islam) to religia Osoby, religia pustego Grobu, religia Żywego Ognia.

3. Wielkanoc jest właśnie po to, aby przypomnieć sobie, że mamy duszę. Ciało jest tylko ramą obrazu, obrazem jest dusza. To co w nas najcenniejsze jest ukryte przed światem. Każdy dzień jest kolejnym dniem obumierania naszego ciała. Lecz Bóg mówi tym się nie przejmuj. Zobacz… jestem silniejszy od śmierci…

4. Wielkanoc pokazuje nam, że horyzontem naszego życia nie są problemy, zakupy, sesje, małe wypłaty, nowotwory, kredyty… horyzontem twojego życia jest Wieczność…

5. Z wiarą przeżyta Tajemnica Zmartwychwstania dokonuje wielu głębokich przemian w naszym człowieczeństwie:

6. Przede wszystkim przemienia smutek w Radość. To jednak nowy rodzaj radości. Radość, która zabiera wstyd. Daje energię do działania. Smutki może dalej pozostają, ale przestają być kamiennymi kolumnami, które na nas spadają swym wielotonowym ciężarem. Stają się one teraz małymi kamieniami w bucie.

7. Moc Zmartwychwstania jest jak trzęsienie ziemi, które rozwala komfort znudzonej egzystencji chrześcijańskiego życia – i zamienia je w życie otwarte na innych, pełne bezinteresownej miłości.

8. Kiedy moc Zmartwychwstania poi moją duszę, dokonuje innej przemiany – przestajemy być optymistami a stajemy się ludźmi Nadziei. Optymizm powtarza sobie z uporem będzie dobrze, wszystko się ułoży. Nadzieja mówi o wiele silniej – jesteś wieczny człowieku, Bóg zna twoje imię, zapłacił za ciebie swoim życiem!

9. Zmartwychwstanie zbiera nasze lęki i zamienia je na jedyny lęk – Lęk przed Bogiem. Człowiek, który lęka się potęgi Boga, nie trwoży się przed ludźmi i trudnościami. „Nie bójcie się.” – mówi Chrystus do przestraszonych niewiast.

10. Niewola zostaje przemieniona w wolność. „Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.” Wolność nie oznacza tu egoizmu, ale zdolność czynienia większego dobra. Wolność duchowa, to przestawiona busola wartości, która już nie pokazuje na północ – na to co cielesne i przyziemne, ale świat Boga. Moje życie nie jest już po to, żeby zamieniać czas w pieniądz, ale po to aby zamieniać czas w miłość.

11. Brzydota zamieniona w piękno. Anioł, który był obok grobu, jaśniał jak błyskawica i śnieg. Bóg nie tylko chce zabrać ci kamienne serce, które nie potrafi kochać, ale chce zamienić je w ogień. Chce abyś miał piękną duszę.

12. Życzę Wam w te najważniejsze Święta, żeby wasze serca były pełne piękna, radości i lęku przed Bogiem – (żeby nie mieć pustki w sercu, potrzeba wpatrywać się ten pusty grób Jezusa); niech kompasem wam będzie nadzieja, a nie optymizm; Niech wolność ducha odrywa was od ziemi. Niech wasze serca będą jak serce Boga, zranione, ale załatane Ogniem Miłości. Bądźmy pewni, że Bóg – śmiercią ciała – zamieni ryzyko naszej wiary – w Szczęście bez granic.

Thoughts to Gospel:

1. I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. This is a fragment from the Book of Ezekiel. God, who is able to remove the stone from the tomb during this mysterious night, is able change the human heart. The power of the Resurrection is a strength not only gives us an eternal life as a friend of God, but this is the strength that today can give us inner transformation.

2. Christianity is not a the religion of a Book, this is the religion of a Person, this is the religion of the empty Tomb, this is the religion of living Fire.

3. Easter reminds us, that we have a souls. The Body is only the frame of the picture. The most precious part of our humanity is hidden from the world. Every day of our life is day of dying for our body. But God says: don’t worry about this. Look at this night. I am stronger than death.

4. Easter shows us, that horizons of our life are not: troubles, shoppings, small salaries, cancers, credits… the horizon of our life is Eternity.

5. When we live, with deep faith in this Paschal Mystery, we transform our humanity:

6. First of all this night transforms sadness into joy. But this is a new kind of joy. This joy takes away our shame. Gives us energy to work. Maybe small sadnesses remain, but they are no longer stone pillars that weigh heavily on us. They are now like small stones in our shoe.

7. The power of the Resurrection is like an earthquake, that destroys your bored, christian comfort – and changes it into a life full of unselfish love open to others.

8. As the power of Resurrection waters our souls, it makes another kind of transfiguration. We stop to be optimistic and we become a people of Faith. Optimism, tells us all the time, that everything will be OK. But hope says something stronger – man, you are everlasting! God knows your name! He paid for you, by his own life!

9. The Resurrection takes away our fears, and morphs them into one fear – Godily fear. A Man who fears the almighty God is not scared of people or difficulties. Jesus said to the women on His way to Calvary and he still says to us today: do not be afraid.

10. Enslavement changes into freedom. Freedom doesn’t mean selfishness but the ability to do more good deeds. Spiritual freedom is a compass which does not show a northern destination – our bodily desires , but points us to a world of God. Now, we see that life is not meant to transform time in to money, but to transform time in to love.

11. Ugliness is transformed in to beauty. The Angel, who was next to tomb, shown like  lightning. God doesn’t want to only take away your stone heart, which is not able love, but to kindle a fire within you. He wants you to have a beautiful soul.

12. On this most important Feast, my wish is for your hearts to be full of beauty, joy and fear of God. May your compass be hope, not optimism. May spiritual freedom, lift you up beyond earth. May your hearts be like Jesus’ heart, hurt but stitched by the Fire of Love. Let’s be sure, that God by his death, changed the risk of our faith, into never-ending happiness.

Odsłony: 6

Kategorie: Homilie