3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ROK B

(Wj 20, 1-17)
W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: “Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego”.

(1 Kor 1, 22-25)
Bracia: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

(J 2, 13-25)
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: “Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!” Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: “Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: “Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: “Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: “Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Myśli do kazania:

1. Bóg uwolnił Izraelitów z mocy Faraona. Żeby uzyskać wolność od Farona potrzeba kilku dni. Żeby dać ludziom wolność wewnętrzną potrzeba czasem 40 lat. Żeby uwolnić Żydów od władzy Egipcjan potrzebował Bóg 10 plag. Żeby uwolnić ich od niewoli grzechu Bóg daje im 10 przykazań.

2. Kamienne tablice mają oczyścić Izraelitów z grzesznych przywiązań. Po pierwsze oczyścić ich z bałwochwalstwa. Aby nie mieli bogów cudzych przed Bogiem JAHWE. Mieli się nauczyć aby Boga jedynego szanować i kochać i przestać się lękać sztucznych bóstw.

3. Po drugie mieli nauczyć się… jak odpoczywać. Mieli nauczyć się Szabatu. Mieli nauczyć się, że wartość człowieka nie zależy od tego ile wypracuje pieniędzy, ale od tego kim jest przed Bogiem. Praca też może być moim bożkiem.

4. Po trzecie mieli nauczyć się sprawiedliwości względem siebie. Nauczyć się kochać bliźniego: nie zabijać go, nie gwałcić czy nie okradać. Nie wolno egipskich zwyczajów wnieść do Ziemi obiecanej.

5. Dwie kamienne tablice swoim kształtem przypominaj używaną dawno osełkę do noży. Jest w tym pewien symbol. Ludzie Starego testamentu potrzebują tej osełki by wyostrzyć swe sumienia. By swym ostrzem odcinały nawet najmniejszą zgniliznę ze swej duszy.

6. W Ewangelii widzimy, że narzędziem oczyszczenia Narodu Wybranego jest sam Bóg. Bóg, który w Chrystusie stał się człowiekiem. On dzierży w dłoni żelazną rózgę, którą oddziela owce od kozłów. Zło od dobra. Dziś w Ewangelii w Świątyni ma w dłoni bicz ze sznurków. Tym biczem przegania kupców ze Świątyni; rozrzuca monety; wywraca stoły. Stajnia Augiasza była w mitologi oczyszczona przez płynącą przez nią rzekę. Tutaj przepływa przez Świątynię rzeka Bożego miłosierdzia. Jest to gniew Boga, ale paradoksalnie miłosierny gniew Boga, który ma ludzi uchronić przed wiecznym potępieniem. Jezus nie jest jak ukazuje go pop-kultura jakimś hipisem sprzed 2000 lat, który miło się uśmiecha i mówi: miłość i pokój. Jest kimś kto mówi przede wszystkim: prawda i sprawiedliwość.

7. Siłą napędową naszej wiary nie mogą być pieniądze. Jeżeli zaczynamy uzależniać trwanie Kościoła Chrystusa tylko od pieniędzy, to diabeł już włożył stopę w drzwi Kościoła. Za parę chwil będziemy już czcić bożka Mamony.

8. Pieniądze same w sobie nie są złe. Zła jest tylko pożądliwość pieniędzy. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy – List do Tymoteusza. Jeśli używamy pieniędzy jako koni zaprzęgowych, gdzie wozem jest Boża wola – to dobrze. Gorzej dzieje się wtedy, kiedy pieniądze najpierw zastępują nam Bożą opatrzność, a w końcu zastępują nam Boga. Wtedy tylko bicz ze sznurków może uratować nas od potępienia.

Thoughts to Gospel:

1. God sets the Israelites free from the power of Pharaoh (sound like: Farow). To have freedom from Pharaoh, they needed a few days. To give people inner freedom, sometimes they need 40 years in the desert. To set the Jews free from the Egyptians , God needed 10 plagues. To set them free from their enslavement to sin, God give them 10 commandments.

2. Those Stone tablets had to purify Israelites and free them from the bond of sin. First of all it had to purify them from idolatry, so they no longer had idols before God- JAHWE. They had to learn to respect and love God, and to stop being afraid of artificial idols.

3. Second, they had to learn how to …relax. They had to learn about the Sabbath. They had to learn that the value of a human being does not depend from how much he earns in work, but from this, who is he before God. Work can be an idol, as well.

4. Third, they had to learn justice among them. How to love their neighbour: don’t kill him, don’t rape him, don’t rob him. It is not allowed to carry on the Egyptian’s customs in the Promised Land.

5. The two Stone Tablets, are in the shape of a whetstone…the stone used to sharpens knives. This is a symbol. The people of the Old Testament need this whetstone to  sharpen their conscience. Thanks to this edge, we can cut off even the smallest rotten part from our soul.

6. In the Gospel we see, that this purification tool to clean up the Chosen Nation is from the same God, who in Christ became a Man. He carries in his hand an iron rod, which separates the sheeps from the goats. Evil ones are separated from good ones.  Today in the Gospel he has in his hand a whip made out of cords. He is banishing merchants from the Temple. He’s throwing coins and turning over the tables. Augeas’ stables in mythology was cleaned by water from the river  flowing through them. Now it is flowing through Jerusalem’s Temple as a river of God’s Mercy. This is God’s anger, but paradoxically – merciful God’s anger must safe people from eternal condemnation. Jesus is not like they show him in today’s pop-culture, like some hippie 2000 years ago, who smiled nicely and said: peace and love. He is first of all the one  who says: truth and justice.

7. The driving force of our faith couldn’t be money. If we start to condition Church life only from money, then devil puts his foot in to the door of Church. And in the moment, we will be praising a Mammon idol.

8. Money is not bad, but to deeply desire money wounds the soul. Because …for a love of money is the root of all evil. (Letter to Timothy) If we use money as horses in a cart of God’s will – this is good. It is worse when money replaces for us God’s Providence. Then, only a whip out of cords can save us from eternal death.

 

Odsłony: 3

Kategorie: Homilie