2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ROK B

(Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18)
Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: “Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: “Oto jestem” – powiedział: “Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: “Abrahamie, Abrahamie!” A on rzekł: “Oto jestem”. Anioł powiedział mu: “Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: “Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.

(Rz 8, 31b-34)
Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

(Mk 9, 2-10)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: “Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: “To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

Myśli do kazania:

1. Bóg w pierwszym czytaniu poddaje Abrahama próbie. Żąda od niego to co ma najcenniejsze – syna Izaaka. Wiemy, że Abraham pomyślnie przechodzi tę próbę. Zaufał Bogu mimo wszystko. Staje się ojcem wielkiego narodu. Bóg pod świątynię świętości w każdym człowieku zakłada fundament – tym fundamentem jest wiara.

2. Wiara ma trzy warstwy. Pierwsza to wierzę, że Bóg istnieje; wierzę że ktoś musiał stworzyć ten świat.

3. Druga warstwa to uwierzyłem Bogu; uwierzyłem w to, że to co powiedział przez swego Syna Jezusa Chrystusa jest prawdą. Żyję na codzień moralnością która wypływa z Ewangelii. Dopasowuję życie do przykazań.

4. Trzecia warstwa wiary, jej rdzeń brzmi: zaufałem Bogu. Ufność, że jego opatrzność wciąż nad nami czuwa. Wiara, że jest on silniejszy od każdego zła w moim życiu. Że Bóg jest większy od moich problemów. Kiedy Bóg testuje wiarę człowiek, przede wszystkim stara się wydoskonalić ten wewnętrzny rdzeń wiary – naszą ufność Bogu. Tak stało się też w przypadku Abrahama.

5. Miłość to ofiara, poświęcenie. Bóg nie tylko mówi o Sobie – jestem miłością, ale daje tego potwierdzenie. Tym potwierdzeniem jest krwawa ofiara Jego Syna. To krwawa pieczęć pośrodku historii ludzkości. Czego masz się bać człowieku, skoro Bóg …nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał…

6. W Ameryce prekolumbijskiej Aztekowie na szczytach piramid składali jeńców w ofierze. Rocznie ginęło około 20 000 ludzi… kapłani wyrywali z piersi bijące serca i zrzucali ich ciała po schodach piramidy. Ofiara ta dla bożka Xipe Totec – miała zapewnić urodzaj, szczególnie urodzaj kukurydzy. Ewangelie pokazuje coś przeciwnego; to Bóg umiera na krzyżu za ludzi. To jemu przebijają serce. To krew Boga ma użyźnić glebę ludzkich serc, aby owocowały nie w kukurydzę, ale w cnoty i świętość.

7. Miejscem wzrostu wiary dla człowieka w duchowym wymiarze jest góra. W pierwszym czytaniu jest to góra Moria. W Ewangelii Jezus, aby umocnić wiarę Apostołów zabiera ich na górę Tabor. Tam się przemienia wobec nich. Można powiedzieć, że na Taborze – Piotr, Jakub i Jan zobaczyli modlitwę Jezusa od wewnątrz. To mistyczne doświadczenie miało ich umocnić w trudnym momencie Męki Chrystusa.

8. Na Taborze są także dwie inne postacie: Eliasz i Mojżesz. Ta symetria: z jednej strony Apostołowie z drugiej prorocy ma pokazać, że to Jezus jest centrum historii świata.

9. Przemienienie Pańskie dzieje się poza czasem. Ono ma miejsce w Wieczności. Piotr, Jakub i Jan wychodzą poza czas. To samo dzieje się z Mojżeszem i Eliaszem. Każdy z nich wchodzi na górę Syjon nazywaną też Horebem i tam spotyka Boga. Mojżesz w XIII wieku przed Chrystusem; Eliasz w VIII wieku przed Chrystusem. Oni też wyszli poza czas, weszli wieczność i spotkali tam Boga – spotkali Jezusa. A pewnie za plecami Jezusa ujrzeli w obłoku, trzy zalęknione postacie Apostołów.

10. Do życia potrzebujemy jedzenia, wody i powietrza. Jedak dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że do prawdziwego życia potrzebujemy także światła, Światła które nie pochodzi z tego świata. Światła dzięki któremu przestajemy się lękać…

Thoughts to Gospel:

1. In the first reading God puts Abraham through a trial. He demands of him his most precious procession – his son Isaac. We know that Abraham well pass through this trial. He trusted God despite everything. He become a father of a great nation. Under the temple of holiness, God places a foundation of faith. He needs this  foundation of Faith to build something tremendous.

2. Faith has three coats. The first one: is “I believe that God exists” that someone had to create this world.

3. The second coat is: “I believe what God said. I believe what he said through his Son Jesus Christ is true. I live everyday, by the morality which flows from the Gospel. I fit my life to the commandments.

4. The third coat of faith possess a deep core: trust God. Have confidence, that his providence always guards the way before us. Faith that He is stronger than every evil in our lives. That God is bigger than our troubles and problems. When God examines human faith, first of all He strives to make perfect, this inner core of faith  – our trust in Him. This happened in Abraham’s case, as well.

5. Love means oblation, sacrifice. God does not just say – I am Love, but he gives confirmation of this. This confirmation is the bloody sacrifice of His Son. This is the bloody seal in the center of human history. Why do you man, have to be afraid? if God …who did not spare his own Son but handed him over for us all…

6. In pre columbian America, Aztecs on the top of their pyramids killed 20 000 every year… priests pulled out, living hearts from the chests of captives and threw the bodies down the stairs. This sacrifice was for the idol Xipe Totec – in their understand this sacrifice will would yield an abundant harvest, especially a corn harvest. The Gospel shows something contrary, that God died for us on the Cross. He has a pierced heart. And now, God’s blood fertilises the  soil of human’s hearts, to bear fruit in fruits of virtues and and holiness, but not corn.

7. The place of growing in a spiritual dimension for a human being is shown as a mountain. In the first reading is the mountain Moria. In the Gospel, Jesus-in order to strengthen the faith of the Apostles- took them to ,mount Tabor. There he transfigures to endure the pain ad before them. We could say that there Peter, James and John saw Jesus’ prayer from the inside out. This mystical experience would strengthen them for the agony of Jesus’ Passion.

8. On Tabor we have other two people: Elijah and Moses. This symmetry: from one side the Apostles, from second side the prophets – shows us, that only Jesus is the center of world’s history.

9. The Lord’s Transfiguration happened out of measured time. It happened in the realm of Eternity. Peter, James and John step out of time. The same is with Elijah and Moses. Both climbed up mount Sinai or Horeb and there meet with God. Moses in XIII century before Christ, and Elijah in VIII century before Christ. They also stepped out of time, they were inside Eternity and there met God – they met Jesus. I am sure, that these two prophets saw Jesus in His glory, and behind Him saw three scared Apostles.

10. To live we needs food, water, air. But today’s Gospel shows us, that to really live we need light. This Lights doesn’t come from this world. Thanks to this Light we are no longer afraid…

Odsłony: 4

Kategorie: Homilie