2 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B

(1 Sm 3, 3b-10. 19)
Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: “Oto jestem”. Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: “Oto jestem, przecież mnie wołałeś”. Heli odrzekł: “Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać”. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: “Samuelu!”. Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: “Oto jestem, przecież mnie wołałeś”. Odrzekł mu: “Nie wołałem cię, synu mój. Wróć i połóż się spać”. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: “Oto jestem, przecież mnie wołałeś”. Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: “Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: “Samuelu, Samuelu!” Samuel odpowiedział: “Mów, bo sługa Twój słucha”. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

(1 Kor 6, 13c-15a. 17-20)
Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

(J 1, 35-42)
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr.

Myśli do kazania:

1. Za czasów kapłana Helego Bóg przestał mówić do Narodu Wybranego. Jego synowie Chofni i Pinchas zaczęli okradać świątynię. Bycie synami najwyższego kapłana było dla nich wygodnym sposobem na życie. Zrobili z Domu Pana mieszkanie zbójców, dlatego Bóg przestał mówić. Wielu ludzi mówi Boga nie ma, On nic nie mówi. Jeśli nie zaczniesz sprzątać w świątyni swego serca – On będzie milczał. Moralny nieporządek niszczy nasz duchowy słuch.

2. Heli również grzeszył ponieważ widząc zło, które czynili jego synowie nie zwracał im uwagi. Wielu rodziców przyjmuje taką postawę. Nie będę zwracał uwagi swoim dzieciom ponieważ mogę ich stracić. Szczególnie w sprawach wiary rodzice często mówią: nie będę się wtrącał w ich życie duchowe.

3. Jedynie młody chłopiec Samuel, który służy w Świątyni – usłyszał głos Boga. Jeśli się nie staniecie jak dzieci nie wejdziecie do Królestwa Bożego i nie usłyszycie głosu Boga. Bóg mówi na dwa sposoby: albo do narodu, albo indywidualnie. Często zapominamy, że on chce również mówić do nas indywidualnie. Po imieniu, mówić konkretne rady dotyczące naszego życia. Nie ogólniki.

4. Samuel może stanowić pewien symbol młodego pokolenia. Pokolenie, które jest wykarmione, ubrane i ma dach nad głową – ale śpi. Śpi bardzo twardym snem. Jak obudzić duszę młodych ludzi na brzmienie słów Boga? Jak obudzić ich do życia wiary? To pytanie zadaje mi wielu ludzi. Co będzie z pokoleniem, które nie wychodzi poza facebook i ma oczy ciągle wpatrzone w smartfona.

5. Jak uleczyć swój duchowy słuch. Potrzebny jest wewnętrzny moralny porządek. Święty Paweł w Liście do Rzymian mówi, że jednym z wymiarów tego porządku moralnego jest wewnętrzna czystość. Jeśli twoje ciało jest pobrudzone rozpustą, Duch Święty nie zamieszka w twoim sercu. Nie będzie ci szeptał słów rady i pociechy.

6. Święty Jan Chrzciciel ma właśnie taki duchowy, wyostrzony słuch… On pokazuje swoim uczniom Jezusa. Pierwszym z nich jest Andrzej, później przychodzi do Niego jego brat Szymon. Imię Szymon oznacza – ten który słucha Boga. Jezus zmienia imię Szymona na imię Piotr, czyli skała. Ten, kto słucha Boga staje się skałą. Staje się mocny i silny. Kogo słuchasz? Czy pieśni tego różnego świata, czy Słowa Boga, które daje nadzieję i pokój?

7. Andrzej wraz z drugim uczniem przychodzą zobaczyć gdzie mieszka Jezus. Idą zobaczyć świat Boga. Tęsknimy za światem Boga. Chcemy mieszkać tam gdzie jest pokój, radość i piękno. Takim miejscem jest Kościół pełen ciszy i subtelnego piękna. Jeśli jesteś w stanie pobyć tu sam przez chwilę, na pewno usłyszysz jak Bóg mówi do ciebie. Mówi do Ciebie po imieniu…

Thoughts to Gospel:

1. During the time of priest Heli God had stoped speaking with Chosen Nation. His sons Hofni and Pinchas stole the offering from altar. To be the sons of the high priest provided for them a comfortable life. They made the Temple of God a den of thieves. So then God no longer spoke to them. Today many people say, that God does not exist, and He does not speak to us. If you don’t start to clean the temple of your heart, God will remain silent. The moral mess destroy our spiritual hearing.

2. Heli also sinned because he saw evil of his sons but he didn’t correct them. Many parents have the same attitude: I am not going to correct my children, because I can lose them. Especially in matters of faith, parents very often say: I am not going to interfere in my children’s spiritual life.

3. Only young boy Samuel, who had served the Temple – heard God’s voice. If you have faith like a child you may entered the Kingdom of God, and hear God’s voice. God speaks to us in two ways: communally and individually. He calls you by your name, and speaks concrete advise. Not abstract.

4. Samuel could be a symbol of young generation. This generation is well nourished, well dressed and have roofs over their heads, but a sleeping. They are in deep sleep. How can we are awaken the souls of our young people to resonants of God’s word. How can we awaken them to live a life of faith. Many people ask this question. What will happened to this generation, who is consumed by facebook and smartphones.

5. How can we heal our spiritual hearing? We need inner moral order. Saint Paul in Letter to Romans says, that one dimension of this moral order is inner purity. If your body is stained by lust, the Holy Spirit can not dwell in your heart and he can’t whisper words of advice and consolation.

6. Saint John the Baptist has this kind of sensitive hearing… He shows his disciples Jesus. The first of them is Andrew, the next disciple is Andrew’s brother – Simon. The Hebrew name Simon means – the man who listens to God. Jesus change the name Simon to Peter – it means rock. When someone listens to God – becomes a rock. He becomes strong and steady. Who do you listen to? The song of this vain world or God’s word, who gives melody of hope and peace?

7. Andrew with another disciple went to Jesus’ home. They go to see God’s world. We miss God’s world. We long to life where there is peace, joy and beauty. This place is a church full of silent and subtle beauty. If you are able to be there for a while, I’m sure you will hear God speaking to you. He calls you by your name…

Odsłony: 1

Kategorie: Homilie