Objawienie Pańskie

W Stanach Zjednoczonych w ostatnią Niedzielę czasu Bożego Narodzenia obchodzi się Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Natomiast Uroczystość Chrztu Pańskiego jest w poniedziałek, nazajutrz.

(Iz 60,1-6)
Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

(Ef 3,2-3a.5-6)
Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

(Mt 2, 1-12)
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

Myśli do kazania:

1. Czy można Boga doświadczyć już tu na ziemi. Bóg pozwala się znaleźć tym, którzy go szukają. Jesteśmy wezwani do tego aby Boga szukać. Ateizm stoi w miejscu. Jeśli masz problem z wiarą w Boga zacznij się wysilać: czytaj, pytaj, rozmyślaj. Bóg da ci znak. Nie zostawaj w tym samym miejscu.

2. Mamy dwie drogi do Boga: Krótsza droga pasterzy to mistycy. Czyli ludzie, którzy dzięki łasce Bożej doświadczają Bożego światła. Dłuższa droga magowie to naukowcy. Ci którzy przez znaki zapisane w świecie swoim intelektem dochodzą do wniosku, że jakiś osobowy byt stoi za stworzeniem świata.

3. Drogi mistyczne: Doświadczenie światłości, nawiedzenia aniołów. Czuje się obecność Boga. Mogą to być natchnienia, sny, obrazy, wiedza nadprzyrodzona. Przede wszystkim smak, który daje wiara. Poczucie sensu życia i radość. Kto nie stanie się jak dziecko nie wejdzie do Królestwa Bożego.

4. Drogi naukowców: Georges Lemaitre belgijski astronom i ksiądz, który stworzył teorię wielkiego wybuchu. Dla niego ten kosmiczny początek materii i czasu był czytelnym znakiem Bożej ingerencji. Posłuchajmy innych wielkich noblistów:

5. Christian Boehmer Anfinsen biochemik: 1972 nagroda Nobla w dziedzinie chemii: „Myślę, że tylko idiota może być ateistą. Musimy przyznać, iż istnieje pewna niepojęta moc czy siła posiadająca nieograniczoną zdolność przewidywania i wiedzę, która, po pierwsze, sprawiła, iż cały wszechświat zaistniał.”

6. Sir Derek Harold Richard Barton chemik: 1969 nagroda Nobla w dziedzinie chemii: „Nie ma żadnej niezgodności pomiędzy Nauką a religią… Nauka pokazuje, że Bóg istnieje.”

7. Arthur Holy Compton fizyk: 1927 nagroda Nobla w dziedzinie fizyki: „Jeżeli chodzi o mnie, wiara zaczyna się wraz z uzmysłowieniem sobie faktu, iż wyższa inteligencja doprowadziła do powstania wszechświata i stworzyła człowieka. Nie jest mi trudno mieć tę wiarę, gdyż niezaprzeczalnym jest fakt, iż tam gdzie jest plan istnieje inteligencja – uporządkowany, rozwijający się wszechświat świadczy o prawdzie najbardziej majestatycznego stwierdzenia jakie kiedykolwiek wypowiedziano – ‚Na początku Bóg’.”

8. Możemy dochodzić do Boga prostą drogą modlitwy i rozmyślania – ja pasterze. Niektórzy dochodzą drogą długa i okrężną, ale w końcu – Bóg zaskakuje ich swoją pełną radości obecnością. Ważne aby podążać za gwiazdą. Dla naukowców to obserwacja praw przyrody. My możemy bacznie obserwować rzeczywistość, która nas otacza – po czasie zobaczymy, że jest ona dialogiczna. Podążać za gwiazdą to żyć ideałami ewangelicznymi: Miłosierdziem, przebaczeniem, być pokornym i żyć w prawdzie. Bóg pozwoli się znaleźć. Ważne jest by wykonać pewien wysiłek.

9. Są też tacy, którym poznanie Boga do niczego nie jest potrzebne. Ba, nawet sobie tego nie życzą i się tego boją – jak Herod. Zbudowali swój świat bez Boga. Boją się, że ich wielkość, bogactwo, czy reputacja zawali się, kiedy będą musieli klęknąć przed Tajemnicą położoną na sianie. Boją się dzisiejsi Herodzi, że Wiara zabierze -WOLNOŚĆ, zniszczy – INTELIGENCJĘ, pozbawi – PRZYJEMNOŚCI.

10. Symbolika duchowa darów złożonych przez mędrców jest nastepująca: Złoto – czas; kadzidło – modlitwa; mirra – cierpienie. Czy jestem w stanie bez narzekań ofiarować to Bogu?

11. Inną drogą wrócili do domu… Bądźmy jak mędrcy. Po spotkaniu z Panem inną drogą wracajmy do domu. Zmieniajmy nasze przyzwyczajenia. Porzucajmy ścieżki grzechu. Nie wracajmy już do pałacy pełnych pychy i próżności.

Thoughts to Gospel:

1. Can we experience God on this Earth yet? God lets us find himself, but we are still looking for him. We are called to look for God. Atheism stays in the same place. If you have problem with faith start to make an effort: read, ask, consider. God will give a sign. Don’t stay in the same place.

2. We have two roads to God: The short one – road of shepherds – this means mystic way. This is a people which thank God’s grace experience God’s light. They experience light and the presence of angels. They feel presence of God. This could be inspirations, dreams or supernatural knowledge. But first of all – taste of faith. Sense of life and joy. If you don’t became like child, you can’t get to the Kingdom of God.

3. The longer one – magi’s road – this means science way. These are people who thru signs which are in the world reach a conclusion, that some Personal Being is behind creation. For instance Belgian astronomer and also catholic priest – Georg Lamaitre who created the theory of Big Bang. For him this cosmic beginning of matter and time was a very significant sign of God’s act. We can hear now, about God – in the word of great Nobel Prize winners as well:

4. Christian B. Anfinsen (1916-1995): “I think only an idiot can be an atheist. We must admit that there exists an incomprehensible power or force with limitless foresight and knowledge that started the whole universe going in the first place.” – 1972 Nobel Prize for Chemistry.

5. Arthur Holly Compton (1892–1962) was granted the 1927 Nobel Prize in Physics: „Commenting on the first verse of the Bible in Chicago Daily News (12 April 1936), Arthur Compton stated his religious views: “For myself, faith begins with the realisation that a supreme intelligence brought the universe into being and created man. It is not difficult for me to have this faith, for it is incontrovertible that where there is a plan there is intelligence. An orderly, unfolding universe testifies to the truth of the most majestic statement ever uttered: ‘In the beginning God…”

6. So we could see that we can gain God in short way thru prayer and consideration like mystics. But we can also reach God thru longer way like scientists. But on the end of these two roads God surprised us with joy. This is important to follow the direction of the star. For scientists, stars are nature. For ordinary people the star is a Gospel ideal: mercy, forgiveness, humility and life in truth. God let you find himself, if you will follow these spiritual stars.

7. But we have people, who don’t need to meet God. Even more, they are afraid Him – like Herod. They built their world without God. They are afraid, that their greatness, wealth and reputation will collapse, when they have to kneel before Mystery – who is laying on hay. These days Herods are scared that faith to God take them out: freedom, intelligence and pleasure.

8. This is symbolic of magi gifts: Gold – this is our time; Incense – this is our prayer; Myrrh – this is our suffering. Am I able to give this sacrifice without complaining?

9. „…they departed for their country by another way.” Let’s be like magi. After meeting with the Lord, we must by another way, depart to our home. Let’s change our habits. Let’s leave the paths of sin, and not return to palaces full of vanity and pride.

Odsłony: 2

Kategorie: Homilie