(Iz 9,1-3.5-6)
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

(Tt 2,11-14)
Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

(Łk 2,1-14)
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.

Myśli do Ewangelii:

1. Narodzenie Pańskie to niesamowita Tajemnica. dzisiejsza popkultura spłyca rozumienie tego Święta. Nie tylko przez komercję i skupienie się na zakupach. Spłycamy to wydarzenie przez takie sformułowania jak: magia świąt. Magia Świąt skupia nas tylko na wymiarze emocjonalnym. To tylko czysty sentymentalizm. Światełka, stroiki, pop kolędy, sztuczne uśmiechy. Tak naprawdę te Święta są przerażające. Jeszcze raz powtarzam – PRZERAŻAJĄCE. Dlaczego…? Ponieważ Stwórca tego świata staje się człowiekiem. Bóg, który ma swoją wieczność, ma także swoją historię. Bóg czuje jak człowiek, można Go dotknąć. Można z Nim porozmawiać. Teraz duchowość buduje się nie szukając jakiś energii czy filozofii życia, ale na relacji z Bogiem, który jest osobą.

2. Bóg przychodzi przez zgorszenie, ubóstwo. Przez zgorszenie, bo Panna zachodzi w ciążę. Bo co ludzie powiedzą? Bo przychodzi na świat między zwierzętami – w ubóstwie i chłodzie. Gdzieś na jakiejś zapomnianej wiosce.

3. Betlejem, które nie przyjęło Boga, po jakimś czasie nie miało dzieci. Herod wymordował dzieci w Betlejem. Ale parę miesięcy wcześniej rodzice tych dzieci zatrzasnęli drzwi swoich domów przed Bogiem, który miał się narodzić. Bóg którego wyrzuca się rodziny, z miasta czy państwa nie obroni nas przed diabłem, grzechem i śmiercią. Cywilizacja, która pozbyła się Boga – prowadzi do śmierci, rozpaczy. To cywilizacja, w której nie ma dzieci.

4. Bóg przychodzi przez rodzinę. Przychodzi przez rodzinę – nie jak Król, którego orszak poprzedzają aniołowie. Rodzi się jak zwykły człowiek, aby nas swoją chwałą nie przestraszyć i zawstydzić. Rodzina jest jak atom – z których Bóg buduje Kościół. Diabeł chce rozbić ten atom. Kiedy mu się to uda jest to jak reakcja atomowa – wyzwala bardzo dużo destrukcyjnej energii. Ma ku temu narzędzia: rozwody, zdrady, aborcja, gniew i nienawiść. Skutki są opłakane: śmierć, depresja, okaleczone człowieczeństwo dzieci, ból.

5. Jeśli Bóg jest w rodzinie – nic jej nie zniszczy. Pokusy diabelskie, brak pracy czy mieszkania, biurokracja. Święta rodzina stała się ofiarą biurokracji – był spis i musieli opuścić swój dom aby udać się do Betlejem. Rodziny stają się często ofiarą biurokracji: podatki, rachunki, wszędzie papiery, słowa i liczby. Nie bójcie się mówić o dzisiejszej Ewangelii – Bóg jest silniejszy od biurokracji.

6. Pamiętajmy o właściwym porządku naszej radości: Jezus, rodzina, tradycja. Najważniejszy powód naszej radości to Jezus – Bóg który stał się naszym bratem i uratował nas od śmierci. Na następnym miejscu jest rodzina, a dopiero później tradycja. Jeśli w takiej kolejności, będziemy się radować, nic nie zagasi płomienia nadziei, który rozpala ta noc w naszych sercach.

Thoughts to Gospel:

1. Christmas is an amazing mystery. Present pop culture often creates a shallow understanding of this Feast. The reason is not just commercialism and a focus on shopping. We make this Feast shallow because we use the term: The magic of Christmas. When we think about magic we only focus on an emotional dimension. It is pure sentimentalism. Lights, decorations on houses, pop-carols, and artificial smiles. Honestly this Feast is scary. I repeat – SCARY! Why…? Because the Creator of this world, becomes an ordinary man. God has His own eternity, but now He has own history. God feels like a human, we could touch Him. We could talk with Him. Now our spirituality is not established on some energy or philosophy of life but on relationship with God, who is truly a man.

2. God comes to us through scandal and poverty. Through scandal, because a virgin is pregnant and no one knows who is her husband. What people will say?  He comes into this world among animals – in poverty and cold. Somewhere in a forgotten village.

3. Bethlehem, a land who didn’t accept God in Jesus, and they lost their children after two years. Herod killed children from Bethlehem. Only a few months before they had shouted  from their doors about God who was to be born. If God is thrown away from our families, cities and countries, He will not defend us from devil’s assaults, sins and death. Civilisations who rid themselves of God – will be lead into desperation and death. This is a civilisation where there are no children.

4. God came to us through family. He comes through family not like King with angel hosts. But rather  He was borne like an ordinary man to not scare us or shame us. Family is like an atom, and from these atoms God constructed the Church.The Devil wants to destroy every family, every atom. When he does it – it is like atomic reaction – he release tremendous destructive energy. He has  tools to do this: divorces, betrayals, abortions, hatred, pornography. Deplorable effects of this situation are: death, depression, mutilated souls, and suffering.

5. If God is in a family – no one could destroy this family. The Devil’s temptations, lack of job or house, bureaucracy. The Holy Family was a victim of bureaucracy, because there was …the first enrolment, when Quirinius was governor of Syria. So all went to be enrolled, each to his own town. Families very often are victims of bureaucracy: taxes, bills, many papers, words and numbers. Don’t be afraid – today’s Gospel says – God is stronger than bureaucracy.

6. We must remember about the correct order of our joy: first Jesus, next family, tradition is last. The most important reason for our joy is Jesus – God who became our brother and saved us from death. In our second place is family, and in the last place is tradition: our ornaments and carols. If we rejoice in this order, no one will lose the flame of hope that this mysterious night kindles in our hearts.

Odsłony: 2

Kategorie: Homilie