4 NIEDZIELA ADWENTU – ROK B

(2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16)
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? A teraz przemówisz do sługi mojego, Dawida: To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki.

(Rz 16,25-27)
Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

(Łk 1,26-38)
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

Myśli do Ewangelii:

1. Odwieczne pragnienie człowieka to nie tylko mieć świadomość, że gdzieś tam daleko jest Bóg, ale żeby mieć Boga blisko siebie. Nie jesteśmy w stanie o własnych siłach wejść w świat Boga, dlatego Król Dawid chce przygotować Bogu mieszkanie. Chce wybudować Świątynię w Jerozolimie.

2. Chrześcijaństwo to religia w której Bóg jest blisko. To odwieczne pragnienie zostaje zaspokojone. Bóg jest blisko nas. Już nie w grubych murach przybytku w Świątyni Salomona. Bóg przychodzi do nas w ciele. Staje się kruchy i śmiertelny jak każdy z nas.

3. Dzisiejsza Ewangelia mówiąca o Zwiastowaniu jest początkiem naszego Zbawienia. Maryja w przeciwieństwie do Ewy jest posłuszna Bogu. Wypowiada swoje tak względem Boga.

4. Życie każdego człowieka jest testem wiary. Bóg podczas tego testu zadaje nam nie tylko pytanie: Czy wierzysz we Mnie? Na to większość ludzi odpowiada twierdząco. Zadaje nam pytane czy mi ufasz? Czy jesteś w stanie zrobić dla mojej miłości krok w ciemność. Krok w przepaść. Sercem wiary jest zaufanie. Maryja nie tylko wierzyła w Boga, ale jemu ufała. Fiat – po hebrajsku tak, oznacza nie tylko pokorne poddanie się woli Boga, ale także pełne miłości zaufanie, że On chce dla nas najlepiej. Ile razy dzienni wypowiadam takie – Fiat?

5. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Przykład Maryi pokazuje nam co jest celem życia człowieka. Maryja nie miała grzechu, nawet grzechu pierworodnego. Była czysta. Kolejnym etapem w jej życiu było przyjęcie Ducha Świętego, który przyniósł przez Nią Zbawiciela. Trzecim etapem było wylewanie Ducha Świętego na ludzi, którzy byli wokół Niej. Widzimy to szczególnie podczas nawiedzenia jej krewnej Elżbiety. Kiedy Duch Święty przez Maryję sprawił, że Święty Jan w łonie Elżbiety zaczął się ruszać. Te etapy jej duchowego rozwoju są dla nas mapą. Warto uświadomić sobie, że bycie świętym to nie tylko wewnętrzna czystość, ale napełnienie się Duchem Świętym i wylewnie tego Ducha na innych. Tak żeby nasze namaszczone słowa poruszały duszę innych ludzi.

6. Maryja jest nie tylko naszą nauczycielką. W Maryi mamy także wielką Orędowniczkę. Nie bójmy się prosić za jej przyczyną o łaski. Ona jest pełna łaski, a co więcej one się wylewają z jej serca.

7. Oto ja służebnica Pańska… Maryja pokazuje nam, że prawdziwą wielkość człowiek osiąga poprzez służenie Bogu. To mikrokosmos naszego Zbawienia Służba Bogu nobilituje, daje pokój serca i spełnienie. To przyczyna naszej radości. To coś co nadaje najgłębszy sens naszemu życiu. Czy zadaję sobie pytanie: Jaka jest wola Boża wobec mnie?

8. Dla Boga nie ma nic niemożliwego… Przychodzi przez dziewicę, pracuje jako cieśla, zbawia przez Krzyż, zmartwychwstaje po trzech dniach, ukrywa się w Chlebie i Winie i przyjdzie w chwale, aby podnieść z prochu wszystkie ludzkie ciała i tchnąć w nie życie. Bóg ubrał płaszcz paradoksów i biegnie do nas…

Thoughts to Gospel:

1. The eternal desire of human being this is not only have awareness that somewhere God exist, but to have God close. We are not able on own strength reach God’s world, so King David wants to prepare for God a dwelling place. He wants to built Jerusalem Temple.

2. Christianity is religion where God is close. This eternal desire is fulfilled. God is close to us. He is not in midst thick walls of Salomon’s Temple. God comes to us in flesh. He became fragile and mortal like every man.

3. Today’s Gospel speaks about Annunciation, who is beginning of our Salvation. Mary is contrary to Eve, because she is obedient to God. She says – Yes – to God.

4. Every man life is a test of faith. God during this test asks us noy just only: Do you believe in Me? Because most of people believe it. He asks: Do you trust me? Are you able to make a step in to darkness due my love? A step to abyss? The heart of faith is trust. Mary didn’t only believe in God, but she trusted Him. Fiat – in Hebrew means – Yes. This Yes means not just only humble surrender to God’s will, but full of love trust to Him, knowing that He wants for us the best. How many times a day you say: Fiat?

5. The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you…Mary’s example shows us what is a destination of human life. Mary didn’t have sin, even orginal sin. She was pure. Next level in her spiritual life was receiving of Holy Spirit, who brings through her for us Saviour. Third level of her spiritual life was pouring out Holy Spirit for another. We see this especially during her visitation in Saint Elisabeth’s home. When Holy Spirit through Mary made Saint John Baptist dancing in womb. This levels her spiritual development are for us like map. It is worth to call to mind, that being Saint we have to be not just only pure, but full by Holy Spirit and pour out Holy Spirit for neighbours, to our anointed words move people’s souls.

6. Mary is not just only our teacher. In Mary we have great spokeswoman. Don’t afraid to ask for graces through her intercession. She is full of grace, moreover she pour graces out of her heart.

7. Behold, I am the handmaid of the Lord… Mary shows us, that genuine value of man, this is way through service for God. Serving for God ennoble us, gives peace of heart and fulfilment. This is a reason of our joy. This is it what gives us deep sens of our life. If I ask myself: How is God’s will for me?

8. …for nothing will be impossible for God… He comes through virgin, works as carpenter, save us by Cross, rise from death after three days, he hide in Bread and Blood, and will came in glory to pick up from dust of earth all bodies and breath in them life. God dressed up garment of paradoxes and run to us…

Odsłony: 2

Kategorie: Homilie