1 NIEDZIELA ADWENTU – ROK B

(Iz 61,1-2a.10-11)
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów.

(1 Tes 5,16-24)
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.

(J 1,6-8.19-28)
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Myśli do Ewangelii:

1. Prorok Izajasz zapowiada nadejście Mesjasza. Duch Boga jest nad Nim. Unosi się i daje mu moc aby przywracać stworzeniu godność i piękno. Leczy nasze dusze, daje prawdziwą wolność, ubogaca biednych. To jest prawdziwa i rzeczywista przyczyna naszej radości. Bóg ubiera naszą duszę w weselne ubranie. Już nie musimy się wstydzić jak Adam i Ewa, którzy ubrali się w skóry zwierząt i ukrywali się przed Bogiem. Sprawiedliwość będzie rządzić wszystkimi narodami. Sprawiedliwość czyli Boże prawo i zdrowy rozsądek.

2. W Liście do Tesaloniczan słyszymy znowu o radości. Radość jest przewodnim motywem w teologii dzisiejszych czytań. Czym jest radość o której mówi Biblia? Jest to radość wewnętrzna nie emocjonalna, która na chwile daje świat. To wewnętrzny żar, który rozświetla nasze oczy. Na prawosławnych ikonach światło nie pada ani z góry z dołu czy lewa i prawa, ale z oczu świętej osoby. Radość duchowa to nie płytki optymizm, ale to pociecha którą daje zamieszkujący w nas Duch Święty.

3. Święty Paweł wzywa nas do nieustannej postawy dziękczynienia. Dziękujcie Bogu! Nie tylko go proście, ale dziękujcie a zobaczycie ile łask będziecie otrzymywać.

4. Wsłuchujcie się uważnie w duchowe szepty Ducha Świetego – proroctwo jest nie tylko domeną jakiś natchnionych starców ze Starego Testamentu. Duch chce mówić do nas codziennie i pomagać nam zamieniać problemy w przygody.

5. Nasze moralne wybory to nie tylko wybory pomiędzy dużym złem a dużym dobrem. Takie jak zabić nie zabić, ukraść nie ukraść, zdradzić nie zdradzić. Nasze sumienie nieustannie musi dokonywać pomniejszych wyborów moralnych. Unikajcie nawet małego zła – ostrzega nas Święty Paweł. Z czasem kiedy nasze sumienie wydoskonali się w odrzucaniu nawet małego zła, przyjdzie cza na to aby wybierać pomiędzy małym dobrem a dużym dobrem. Potrzebujemy do tego podpowiedzi Ducha Świętego.

6. W Ewangelii znów spotykamy Świętego Jana. Zapytany przez faryzeuszy o to kim jest odpowiada: jam głos wołającego na pustyni. Ja nie jestem Eliaszem, czy innym z proroków. Jestem tylko małym i pokornym człowiekiem, który ma przygotować serca ludzi na przyjście Mesjasza. Ma pomóc ludziom przez chrzest wodą w zerwaniu z grzechami. Najpierw poucza ich czym jest grzech, a później go z nich obmywa. Duch Święty działa już wtedy przez niego ponieważ poucza ludzi o grzechu. Nie zamykajmy serc na wołanie ludzi, którzy w Duchu Świętym pouczają nas o grzechu.

7. Duch Święty przez Jana oczyszcza ludzkie serca i je powiększa – chrzest z wody. Natomiast przez Jezusa Chrystusa będzie te serca napełniał ogniem. Będzie chrzcił Duchem Świętym.

Thoughts to Gospel:

1. The prophet Isaiah predicted the Messiah coming. The spirit of the Lord God is upon Him. It is upon Messiah and gives Him power to restore creation dignity and beauties. He heals our souls, gives us genuine freedom and enrich poor people. This is the real reason for our joy. God put on our soul a wedding garment. We don’t have to be a shame like Adam and Eve, who wore anima leather and hide from God. Justice will rule all nations. Justice means God’s commandments and common sense.

2. In the Letter to the Thessalonians we hear again about joy. Joy is the main motive in the theology of today’s readings. What is the joy which the Bible is talking about? This is inner joy not only emotional, which is given by world. This is the inner embers, which light up our eyes. In orthodox icon light doesn’t come from up or down, left or right side but from the eyes of saints. Spiritual joy, this is not a shallow optimism, but consolation which allows us to dwell in us Holy Spirit.

3. Saint Paul calls us to an unceasing attitude of thanksgiving. In all circumstances give thanks to God… Not only beg Him, but thank him and you will see how many graces you will receive.

4. Listen very carefully to the Spirit’s whisper – the prophecy is not only for old prophets from Old Testament. The Spirit wants to speak to us every day and helps us change problems in to adventures, as well.

5. Our moral choices are not only choices between big evil and big good, like: to kill or not to kill; steal or not to steal; betray or not betray. Our conscience unceasingly must make a small moral choices as well: Refrain from every kind of evil – warns us Saint Paul. After some time our spiritual struggle, we must choose between small good and big good. And we need this, hints of Holy Spirit.

6. In Gospel we again meet with John the Baptist. He was asked by the pharisees: who are you? He answered: I am the voice of one crying out in the desert. I am not Elijah, or one of the prophets. I am just only a small and humble man, who must prepare human hearts for the Messiah’s coming. He must help people by baptism in water to cleanse sins. In the beginning he teaches what is a sin, and next he washes them up from sins. The Holy Spirit works then through John because he teaches crowds about sin. Don’t shut our hearts against people, who teach us about sins.

7. The Holy Spirit through John cleans up human hearts and make them bigger – it is baptism in water. Jesus pours on us spiritual fire. He will be baptize us in Holy Spirit.

Odsłony: 4

Kategorie: Homilie