1 NIEDZIELA ADWENTU – ROK B

(Iz 40,1-5.9-11)
Pocieszcie, pocieszcie mój lud! mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy, Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.

(2 P 3,8-14)
Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy – w pokoju,

(Mk 1,1-8)
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.

Myśli do Ewangelii:

1. Bóg ustami proroka Izajasza przywraca godność narodowi wybranemu. Ludzie nie są już sługami i niewolnikami. Ich szaty nie są splamione winami. Czas hańby się skończył. Godność człowieka w ujęciu biblijnym to trzy rzeczy: wolność, czystość i bycie dzieckiem Boga.

2. Izajasz zapowiada nadchodzącego Boga. Trzeba się do tego przygotować. Wewnętrzna duchowa praca przypomina wysiłek jaki trzeba włożyć przy budowaniu drogi. Doliny – czyli nasze cnoty – mają się podnieść, wzrastać. Natomiast to co wysokie – wszelkie góry i pagórki – czyli nasza pycha i próżność musi być obniżona. Tak mamy się przygotować na przyjście Pana. Moje życie ma stać się dla Niego drogą, a nie wertepami i dziurami.

3. Święty Piotr przypomina nam, że żyjemy na krawędzi. Wieczność jest bliżej nas niż myślimy. Wielu wątpi w Jego przyjście i żyje tak jakby nie było piekła i Nieba. Jezus zmartwychwstał po trzech dniach. Kiedy przyjdzie powtórnie – nie wiemy. Lecz Święty Piotr przypomina nam, że jeden dzień dla Boga jest ja tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pamiętajmy o tym, że właśnie mamy trzecie tysiąclecie – trzeci kosmiczny dzień. Więc już niedługo ta rzeczywistość rozpadnie się jak stary kokon – niebo i gwiazdy, ziemia i słońce rozpadną się na kawałki. Zrobi się miejsce na nowe niebo i nową ziemię.

4. W drodze do Boga potrzebujemy przewodników. Tych, którzy mają większą duchową wrażliwość. Tych, którzy mają lepsze wzrok i słuch od naszych zmysłów. Wciąż potrzebujemy proroków – którzy będą nas budzić ze snu, zachęcać do porzucenia grzechów, ale przede wszystkim pokazywać z której strony nadchodzi Bóg.

5. Miejscem uzdrowienia jest pustynia. Przestrzeń ciszy i wyrzeczeń. Miejsce gdzie trudno żyć i nie ma co jeść – tylko miód i szarańcza, gdzie nosi się gryzące ubranie z sierści wielbłąda. Lecz ten trud odziera nas ze starego człowieka. Pustynią dla nas jest wszelkie miejsce gdzie możemy uciec przed cywilizacją: brak TV, internetu, radia, reklam, zakupów, samochodów,… to jest przestrzeń naszej przemiany.

6. Dziwne, że tylu ludzi przychodzi do Jana Chrzciciela w tak nieprzyjemne miejsce. Nawet mieszkańcy Jerozolimy, którzy przyzwyczajeni są do wygody. Przychodzą wszyscy dlatego, że człowiek nie potrzebuje wygód i przyjemności – ale przede wszystkim potrzebuje głębokiego sensu swego życia. Odkrywa ten sens poprzez otrzymanie godności.

7. Prorok Jan Chrzciciel na brzegami Jordanu przypomina czym jest godność człowieka. Pokazuje wolność i czystość to obmycie się z grzechów i pokorne przebudowanie swego życia. To co nadaje sens i godność naszemu życiu to skierowanie swej duszy w kierunku nadchodzącego Pana i napełnienie się Duchem Świętym.

Thoughts to Gospel:

1. God spoke thru the mouth of prophet Isaiah that he will restore dignity to his chosen nation. They are not servants and slaves yet. Their cloths-souls are not tainted by sins. Their disgrace is done. Human’s dignity in Biblical way are three elements: freedom, purity and being child of God.

2. Isaiah predicts the coming God. We should also prepare for this. Inner spiritual work is like the struggle and effort during building a road. Valleys – it means our virtues – must grow it up itself, must increase. While everything high – mountains and hills – this is our pride and vanity, it must decrease. In this way we must prepare for the coming Lord. My life should be a road, not bumps and holes.

3. Saint Peter reminds us, that we live on edge. Eternity is closer to us, than we could even imagine. Many people doubt in his coming, and live like there is no hell and Heaven. Jesus raised up from death on the third day. When he comes again – we don’t know? But Saint Peter reminds us, that one day for God is like a thousand years, and a thousand years is like one day. We must remember, that we are in the third millennium – third cosmic day. So it is pretty close, to when this reality will fall apart like old cocoon – sky and stars, earth and sun will fall apart. It will make a place for a new sky and new earth.

4. On the road to God we need guns. We need people with spiritual sensitivity. We need those who have better eyesight and hearing. We still need prophets – which will awake us from sleep, encourage us to leave from sins, but first of all they will show us from which side God is coming.

5. Healing place is a desert. This is a space of silence and solitude. This is a place when it is very difficult to live there and is no food – there is only wild honey and locusts, when we wear camel’s hair. But this effort take off from us our old self. Desert is now for us every place where we could run away from civilisation: lack of TV, internet, radio, commercials, shopping, cars… this is a space for our transformation.

6. It is strange, that so many people came to John the Baptist in this tough place. Even inhabitants of Jerusalem, which got used to the convenience. There came everyone, because people don’t need convenience and pleasures, but they need – first of all – a deep sense of their life. They discover a deeper sense because they receive new dignity.

7. Prophet John the Baptist on the banks of the Jordan river remind us what is human dignity. He shows that it is freedom and purity due to wash us from sins and humbly rebuilt their own life. This is what gives us meaning and dignity for our life to direct our souls to the coming Lord and be filled up by the Holy Spirit.

Odsłony: 1

Kategorie: Homilie