CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – ROK A

(Ez 34,11-12.15-17)
Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko – wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły.

(1 Kor 15,20-26.28)
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

(Mt 25,31-46)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Myśli do Ewangelii:

1. Dzisiaj pierwsze czytanie pokazuje nam, że nasz Bóg, to Król który stał się Pasterzem. Czyli nie jest jakimś wschodnim despotą, ale przyjacielem ludzi. Kimś bliskim codziennych spraw, problemów i radości.

2. Historia Boga to historia Króla, który stał się lekarzem. Przyszedł po to, aby leczyć rany zadane przez zło. Aby obmywać toksyny grzechu. Aby podawać lekarstwo miłosierdzia.

3. To też historia Króla, który stał się żołnierzem, aby bronić nas przed atakami szatana i jego zastępów. Aby znaleźć te, które odeszły za daleko od stada – czyli Kościoła.

4. Drugie czytanie, to historia Boga, Króla, który stał się okupem za nas. Tym, który stał się siłaczem otwierającym nasze groby. Wiatrem, który na nowo nas nauczy oddychać. Krwią, która płynąc przez nasze żyły, na nowo odbuduje nasze ciała. Stał się wiosną naszego istnienia.

5. Ewangelia to opis sądu nad ludźmi. Nasz Bóg jest także Królem, który na końcu czasów będzie sprawiedliwym sędzią. Bóg nie przyszedł w Jezusie, aby czynić ekumenizm, ale po to, aby ratować tych, którzy żyli na ziemi jego Ewangelią. Czyli czynili miłosierdzie i wierzyli w Boga.

6. Nasz Bóg jest Bogiem silnym i potężnym. Samo jego przybycie rozproszy mroczne zastępy wroga.

7. W Polsce ludzie narzekają na sądy. Że są niesprawiedliwe w wielu przypadkach: że za pieniądze dobry adwokat potrafi poprzez sprytna mowę z przestępcy zrobić świętego, a niewinnego obywatela skazać na więzienie. Nie wiem jak w USA? Jednak sąd Boga będzie inny… będzie sprawiedliwy. Naszym oskarżycielem będzie szatan, sędzią będzie Bóg, natomiast naszym adwokatem będą nasze miłosierne czyny. Czy zbierasz już pieniądze na adwokata?

8. Dzisiejsze święto, to czas w którym musimy na nowo uświadomić sobie, że to Bóg jest Panem tego świata i historii. To nie przypadek rządzi światem, nie królowie, nie prezydenci czy decyzje polityczne, ale tylko jedynie Wszechmogący Bóg.

Thoughts to Gospel:

1. Today’s first reading shows us, that our God is the King who became a Shepherd. So our God isn’t a despot, but a friend of the people. Someone who is close to our everyday cases, problems and happiness.

2. The history of God is also the history of a King, who became a physician. He came to heal wounds inflicted  by evil. To wash away the toxin of sins. To give the remedy of Mercy.

3. This is the story of a King who became a soldier, to defend us against the assault satan and his hosts/regiments. To find the sheep which wandered too far from the flock – meaning the Church.

4. The second reading, is the history of God as King, who became ransom for us. He became the Strongman who opens our tombs. He became a Wind, who teaches us to breathe in new way. He became a Blood, who flows in our veins, and rebuilds our bodies. He became the springtime of our existence.

5. Today’s Gospel is a description of the judgement day on people. Our God is also King, who at the end of time will be the righteous judge. God didn’t come in Jesus to make ecumenism, but to save people who had lived His Gospel. This means they showed mercy and believed in God.

6. Our God is strong and powerful. His coming is enough for us to scatter the dark host of enemies.

7. In Poland people very often complain about courts. That they are unjust in many cases. That for good money, an attorney can make a criminal a saint. And innocent citizen can be convicted and sent to jail. I don’t know how this situation is in the USA? But God’s judgement will be different… It will be righteous. Satan will be our accuser, God will be our judge, while our attorney will be our merciful deeds. Do you save this spiritual money for your attorney?

8. Today’s Gospel is the moment when we must become newly aware, that God is a Lord of this world and history. Random kings, presidents or political decisions don’t rule this reality, only the Almighty God.

Odsłony: 3

Kategorie: Homilie