32 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

(Mdr 6,12-16)
Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać – to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie: sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na drogach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.

(1 Tes 4,13-18)
Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!

(Mt 25,1-13)
Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Myśli do Ewangelii:

1. Czym jest Boża Mądrość? To umiejętność spoglądania na świat i życie tak jak Bóg. To patrzeć dalej i głębiej. Widzieć jakiś duchowy sens w różnych wydarzeniach swojego życia. Czas ludzkiego życia jest właśnie dany po to aby napełnić się tą mądrością. Myśleć jak Jezus, patrzeć jak Jezus… Kto zbliża się do mądrości Bożej i zdobywa głębszą perspektywę swojego życia zaczyna duchowo odpoczywać. Uspokaja się.

2. Życie bez Boga nie tylko życie w grzechu, ale także życie bez duchowej mądrości. Diabeł nie tylko chce aby człowiek grzeszył, ale także chce aby jego wewnętrzne życie duchowe maksymalnie się spłyciło. Dlatego podaje człowiekowi gotowe odpowiedzi. Banalne i płytkie myśli. Infantylne wytłumaczenia rzeczywistości. Telewizja i internet tłoczy wygładzone zdania, które nie otwierają duszy tylko sprawiają, że coraz bardziej ślepniemy.

3. W drugim czytaniu widzimy, że mądrość Boża otwiera nas na cnotę Nadziei. Dzięki mądrości widzimy poprzez tę rzeczywistość materialną – Życie Wieczne. Mądrość, która pochodzi od Ducha Świętego sprawia, że przestajemy bać się śmierci, ponieważ widzimy, że dzięki Jezusowi została wytyczona droga do wieczności. Nasze życie ma sens, który wykracza poza bramy śmierci. To szepcze nam do ucha Mądrość Boża.

4. W Ewangelii widzimy przypowieść o pannach z glinianymi lampami. Jedne lampy mają oliwę, drugie są puste. Lampa jest symbolem naszego życia duchowego. Jeśli lampa jest pusta to oznacza, że nasze duchowe życie to tylko rytuały. Można być jednak jak panna mądrą. Czyli nie tylko pamiętać o rytuałach religijnych, ale być napełnionym Bożą mądrością. To znaczy codziennie stawiać sobie egzystencjalne pytania: Po co żyję? Co robić aby wypełnić wolę Bożą? Jak czynić jeszcze więcej dobra w życiu? Co jest moją wadą główną z którą trzeba walczyć?

5. Środowiskiem w którym wyrasta to wewnętrzne rozmyślanie jest cisza i samotność. Rozmyślanie czerpie z Biblii. I wtedy po czasie widać owoce mądrości. Choć wielu woli przyjmować gotowe siano podawane z mediów i swoimi mózgami przeżuwać je powoli.

Thoughts to Gospel:

1. What is the wisdom of God? This is skill which means abilities to view the world and life thru God’s eyes. This is mean to see further and deeper. And see some spiritual sense in many events in my life. Our life time is given to us to bring this wisdom to fulfilment. To think like Jesus and look like Jesus… Whoever journeys closer to God’s wisdom gains deeper perspective of his life and begins to find spiritual rest. He calms down.

2. Life without God is not just only sinful life, but life without spiritual wisdom. The devil doesn’t only wants man to sin, but he desires a man’s inner life supreme shallowness. This is why he gives a man ready false answers. Banal and shallow thoughts. Infantile explanation of reality. TV and internet press in heads easy sentences which do doesn’t open the human soul, but make people blind.

3. In the second reading we see that God’s wisdom opens us to virtue of hope. Thanks to wisdom we see thru this material reality – Eternal reality. Wisdom which comes from the Holy Spirit makes that we stop to be afraid of death, because we see that thank to Jesus there is a route to Eternity. Now we see that our life has purpose which reaches beyond the gates of death. God’s wisdom is the truthful whisper that fills upon on our ears.

4. In the Gospel we see a parabola about ten virgins with clay lamps. Five lamps have a oil, and the rest are empty.The lamp is a symbol of our spiritual life. When the lamps is empty it is a sign that our spiritual life is just only superficial. But we could be like wise virgins. We don’t remember just only superficial rites, but brings God’s wisdom to fulfilment within us. This means that today we make existential questions: What am I living? How fulfil God’s will in my life? What should I do to do more good deeds in my life? What is the main defect in my soul?

5. Environment in which our consideration grows are silent and solitude. The consideration draws from the Bible. And then after some time we could see the fruits of wisdom. But unfortunately many people prefer receive ready hays media (TV and internet) gives them to chew in their brains.

Odsłony: 3

Kategorie: Homilie