30 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

(Wj 22, 20-26)
Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Nie będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem. Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna. To samo uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody. Przez siedem dni będzie przy matce swojej, a dnia ósmego oddasz je Mnie.

(1 Tes 1,5c-10)
Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

(Mt 22,34-40)
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Myśli do Ewangelii:

1. Dużo słyszymy o teorii ewolucji już od ponad 150 lat. Siłą, która stanowi ten proces jest dobór naturalny. To znaczy, że na następny poziom dostaje się potomstwo tylko tych najsilniejszych, najpiękniejszych, najsprytniejszych rodziców. Można więc powiedzieć, że jesteśmy owocem tego procesu. Adolf Hitler zainspirował się tą teorią i doszedł do wniosku, że powinni żyć tylko Aryjczycy: wysocy blondyni z niebieskimi oczami. Tylko ci najsilniejsi!

2. Biblia prawie w każdej księdze przeczy tej błędnej filozofii. Już w Starym Testamencie jest mowa o tym, iż każdy człowiek jest dzieckiem Boga Ojca, nie jest dzieckiem przypadku. Każdy człowiek jest chciany i wymarzony przez Boga. Nawet, a szczególnie ci najsłabsi, chorzy i zapomniani. Trzeba się o nich troszczyć. Człowiek wiary jednak nie podlega teorii ewolucji, którą wymyślił Karol Darwin w połowie XIX wieku.

3. Człowiek wiary podlega innej Teorii Ewolucji, którą stworzył Bóg. Ze zwykłego człowieka z dnia na dzień stawać się jak Jezus. Upodabniać się do Jezusa z Nazaretu to jedyna siła, która powinna nas wznosić wzwyż. To jedyny dobór naturalny. Nie wspinać się po plecach innych w wyścigu szczurów, ale pochylać się nad tymi, którzy upadli i podnosić ich.

4. Święty Paweł w Liście do Tesaloniczan pokazuje, że ta duchowa ewolucja polega także na odwróceniu się od fałszywych bogów. Stajemy się tym co uwielbiamy: jeżeli uwielbiamy fałszywe i złośliwe bożki – stajemy się się do nich podobni. Jeśli się od nich odwracamy do Boga – stajemy się z czasem coraz bardziej pełni miłości i pokoju.

5. Ewangelia mówi o najważniejszym przykazaniu: Miłość Boga, bliźniego i siebie samego. Człowiek nie produkuje miłości. Nasze ciało nie produkuje witaminy C, a nasza dusza nie produkuje miłości. Wcześniej ją otrzymaliśmy od rodziców, bliskich a przede wszystkim od Boga. Żeby pokochać siebie musimy poczuć miłość, którą dotyka nas Bóg. Nie tylko o niej usłyszeć od jakiegoś nudnego kaznodziei.

6. Kiedy już czujemy miłość Boga w sercu, możemy bezwarunkowo pokochać każdego człowieka. Kiedy kochamy miłością czystą bliźniego, którego widzimy, zaczynamy powoli kochać Boga, którego nie widzimy. Koło się zamyka.

7. Miłość nie może być tylko powierzchownym sentymentalizmem. Miłość musi być mądra. Nasza miłość ma doprowadzić osobę, którą kochamy do większego dobra. A czasami wiąże się to z powiedzeniem trudnych i bolesnych słów.

Thoughts to Gospel

1. We hear a lot about theory of evolution for almost 150 years. The power which consists for this process is – natural selection. It means, that the next generation will be only offspring of the strongest, the most beautiful and smartest parents. So we could say, that we are fruits of this process. Adolf Hitler was inspired by this theory and he came to the conclusion, that only Arians could live. Tall with blond hair and blue eyes. Only the strongest and most intelligent.

2. Almost every book in the Bible contraries this incorrect philosophy. Even the Old Testament is talking about, how every man is a child of God, and he is not a child of random. Every man is wanted by God, and God has manifested himself – every man. Even and especially, the weak, sick and forgotten people. We must take care them. The man of faith however doesn’t come under theory of evolution, which was created by Charles Darwin in midst XIX century.

3. The man of faith comes under another Theory of Evolution, which was created by God. From ordinary man we must maintain a second Jesus, day by day. We must imitate Jesus from Nazareth – this is only one power, which should lift us up on the highest. This is the one and only natural selection. It doesn’t climb on the back of another man, like during a rat race, but lean over the fallen ones and lift them up.

4. Saint Paul in the Letter of Thessalonians shows us , that this spiritual evolution is the turn from false gods. We maintain what we praise: If we glorify false and malicious gods – we are like them. But if we turn from them to Genuine God – we are full love and peace.

5. The Gospel speaks about the most important commandment: Love of God, love of neighbour and love of myself. Man doesn’t produce love. Our body doesn’t produce vitamin C, and our soul doesn’t produce love. We get love from parents, neighbours and first of all from God. If we want to love ourself we must feel love, which God touches us. No just only hear about it, from some boring preacher.

6. When we feel God’s love in our hearts, we would absolutely love every man. When we love in purity our neighbour – the brother, which I can see, we start to slowly love God even if we can’t see Him. The circle is closed.

7. Love can not be only superficial and sentimental. Love must by wise. Our love should lead the person who I love up to a greater good. Sometimes this means to say difficult and painful words.

Odsłony: 5

Kategorie: Homilie