29 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

(Iz 45,1.4-6)
To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, i nie ma innego.

(1 Tes 1,1-5b)
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.

(Mt 22,15-21)
Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

Myśli do Ewangelii:

1. Naród wybrany w niewoli babilońskiej około 80 lat. Tam mieszkał, pracował; tam rodziły się dzieci. Jednak po 80 latach po uprowadzeniu miał miejsce w Babilonie przewrót. Władzę przejęły indoeuropejskie ludy – najpierw Medowie a później Persowie. Władcą Medów był Cyrus. Uwolnił on ludy i plemiona uprowadzone do Babilonu. W tym także Żydów; mogli oni wrócić do Palestyny i tam na nowo zamieszkać. Co więcej Cyrus podarował także Izraelitom pieniądze na odbudowę Świątyni. Dlatego Prorok Izajasz widzi w nim Bożego człowieka. Uważa, że jest namaszczony przez Boga. On poganin staje się narzędziem Bożego ducha, chociaż sam o tym nie wie. Cyrus staje się figurą Chrystusa – Syna Bożego, który będzie uwalniał i wyzwalał.

2. To wydarzenie z VII w. przed Chrystusem pokazuje nam, że Bóg jest Panem Historii – historii Świata, historii narodów i historii każdego człowieka. Przestańcie się bać przyszłości. Popatrzcie na historię Świata i zobaczcie, że Bóg jest ponad historią, choć czasem wydaje się że zło przeważa.

3. W liście do Tesaloniczan Święty Paweł pokazuje, że Ewangelia nie jest jakąś filozofią czy ideologią. Filozofia daje tylko zamgloną mądrość. Ideologia daje tylko niejasny cel. Natomiast Ewangelia daje ducha – czyli moc i sens, który przekracza bramy śmierci. Życie Ewangelią to nie jakiś religijny schemat do którego nagina się życie, ale to osobowa relacja z Bogiem. Najmocniejsze argumenty za Ewangelią to nie argumenty intelektualne, ale wewnętrzne doświadczenie bliskości Boga.

4. Sidła i pułapki stawiane przez faryzeuszy stają się okazją do katechezy na temat tego jak ukierunkować swoje życie na wieczność, jednocześnie żyjąc w doczesności. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Żyjemy w państwie, jesteśmy częścią zachodniej cywilizacji. Mamy płacić podatki, mamy troszczyć się o ten kraj. Musimy go bronić przed wrogami i dla niego pracować. Jednak zawsze musimy pamiętać, że nasza dusza należy do Boga. Na monecie jest obraz Cezara więc należy do Cezara. Jednak nasza dusza jest obrazem Boga. Więc dusza należy do Boga.

5. Płacimy podatki stanowe i federalne. Jak jednak odpłacamy Bogu. Płacić podatki Bogu to uwielbiać Go swoim życiem. Uwielbiać go w każdym zdarzeniu, z miłością myśleć o nim, ofiarować swoje cierpienia, naśladować Jego Syna Jezusa. Na sądzie może Miłość spytać: co z tego, że wierzyłeś w Boga, skoro nie płaciłeś duchowych podatków – czyli nie oddawałeś czci Bogu w Duchu i prawdzie?

Thoughts to Gospel

1. The nation chosen – Israel – were in Babylonian enslavement for about 80 years. There they lived, worked; and bore their children. But after 80 years of enslavement there was a revolution in Babylon. Indo-european tribes now took control of the country – first were the Medes, the next were Persians. The ruler of Medes was Cyrus. He released nations and tribes who were captured in Babylon. Also the Jews could return to Palestine and start to live there again. More over Cyrus gave the Israelites money to rebuild the Temple of Salomon. This is why Prophet Isaiah saw in him a Man of God. He recognized that he is anointed by God. He, as a Pagan was a God’s tool, but even he didn’t know it. Cyrus stayed a figure and a symbol of Christ – Son of God, which will release people.

2. This happened in the VII’th century before Christ, it shows us, that God is the Lord of History – World history, nations history and every man history. Stop being afraid the of future. Look at world history and see, that God is in history, although sometimes it seem like evil is stronger.

3. In the letter to Thessalonians Saint Paul shows, that the Gospel is not an ordinary philosophy or ideology. Philosophy is just only foggy wisdom. Ideology is just only an unclear purpose. However, the Gospel gives us Spirit – it is mean power and deep sense, that passes the gate of death. Living the Gospel is not a religious scheme to which we try adapt our life, but this is a personal relationship with God. The strongest argument for the Gospel is not on intellectual argument, but inner an experience of closeness of God.

4. Snares and traps that pharisees make are opportunities to Jesus’s teaching us how to direct our life to Eterinty, and a good life in present time: Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not? We live in this country, we are part of this Western Civilisation. We must pay taxes, and take care of this country. We have to defend it against foes, and work for it. But we always have to remember that our soul belongs to God. On the coin is Cesar face, so it belongs to Emperor. But on our soul is a picture of God, So our souls belongs to God.

5. We pay taxes state and federal. But how do we give back taxes for God. Pay taxes to God, it means to glorify Him in our personal life. Glorify Him in every event, with love think about Him, follow Jesus – His Son. On judgment day Love could ask you: So what that you believed in God, did not pay spiritual taxes – it means you didn’t gave glory for God in Spirit and truth.

Odsłony: 4

Kategorie: Homilie