26 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

(Ez 18,25-28)
Wy mówicie: Sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.

(Flp 2,1-11)
Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli – jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca.

(Mt 21,28-32)
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Myśli do Ewangelii:

1. Bóg jest nie tylko miłosierny, ale i sprawiedliwy. Co człowiek sieje w swoim życiu, zbierze jako plon w wieczności. Można zacząć źle, ale później się opamiętać. Niektórzy zaczynają w miejscu gdzie jest dużo ciemności i grzechu, ale z pomocą łaski Bożej mówią Bogu tak resztą swojego życia. Można zacząć dobrze, ale przy śmierci być już daleko od Boga. Niektórzy zaczynają dobrze: w wierzących rodzinach, mają wspaniałych rodziców, ale z czasem uznają wymagania wiary za anachronizm i oddają się grzesznemu życiu. Myślą że sam Chrzest jest dla nich przepustką do Nieba… bedą oni rozczarowani w wieczności.

2. Różne są powody dla których sprawiedliwy odstępuje od sprawiedliwości: przyjemność grzeszenia, słabnięcie wiary, słabość charakteru, wpływ nowego otoczenia. Różne są też powody dla których człowiek wraca do Boga z krainy grzesznego życia: cierpienie i samotność spowodowane konsekwencjami grzechu, pragnienie prawdziwej miłości, cudowne wydarzenia.

3. Dzisiejsze drugie czytanie z Listu do Filipian to Hymn o kenozie, czyli o uniżeniu Jezusa. Bóg daje nam przykład jak stać się pokornym. Pokora nie jest stylem życia, ale jest to konieczność jeśli chcemy się stać święci. To fundament naszego zbawienia. Czyściec jest właśnie po to, aby nauczyć duszę pokory. Szczególną forma pokory jest służeniu drugiemu człowiekowi. To jest miarą sukcesu u Boga – służyć drugiemu człowiekowi.

4. W Ewangelii widzimy dwie postawy synów względem ojca. Jeden syn mówi, że popracuje w winnicy, ale tego nie czyni. Drugi mówi, że tam nie pójdzie, jednak idzie pracować w winnicy.

5. Pierwsza postawa to postawa wierzących, którzy przegadali swoją wiarę. Dużo mówią o Bogu, żyją wiarą tylko w sferze emocji. Ale kiedy wiara stawia wymagania: zabiera komfort i czas – mówią do widzenia.

6. Druga postawa to postawa ludzi, którym czasem ciężko w świecie wiary. Lecz mimo wszystko trwają przy Bożych przykazaniach. To ci którzy nie tylko mówią o Bogu, ale potrafią poświęcić swój komfort i czas. Bóg taką postawę wynagradza.

Thoughts to Gospel:

1. God is not only merciful but just. What a man sows in his life he will gather as harvest in eternity. We could start pretty bad, but later we could remember oneself. Someone can begin in a place, where is a lot darkness and sins but with God’s grace and help, they say – YES to God, whole for the rest of their life. We can start very good, but in the moment of our death be far away from God. Somebody can start pretty good: in faithful families, they have great parents, but with time they start to regard requirements as an anachronism and they give in to sinful life. They think that Baptism is a ticket to Heaven… they will be disappointed in eternity.

2. We have many reasons for which a just man steps out from justice: sinful pleasure, weak faith, weak character, impact of circumstances. We have got a variety of reasons for which a man come back to God from a sinful place: suffering and loneliness as a reason for consequence of sin, the desire of a real love, miracles happening.

3. Today’s second reading from the Letter to Philipians is Hymn of Kenosis, in greek this means: humility and destitution of Jesus. God gives us this instance of how to be humble. Humility is not a style of life, but necessary if we want to be holy. This is a foundation of our salvation. Purgatory is exactly for this reason to teach humility – many souls. A special form of humility is to serve another man. This is a measure of success in the sight of God – serve my relatives.

4. In Gospel we see two attitudes sons to father. One of them says, that he will be working in the vineyard, but he doesn’t do it. Second one says, that he will not go, but he decides to work.

5. The first son has an attitude of faithful people, which talk about their faith. They talk so much about God and live faith of only in emotional dimension. But when the faith makes a demand, and takes comfort and time – they leave the faith.

6. The second attitude (second son) are people, who have difficulties in faith, but despite everything they fallow by God’s demands. These people, not only speak about God, but they devote their comfort and time. God rewards this attitude. A special form of work in God’s vineyard is penance. October is rosary month. We have opportunity to join to spiritual work at Monday, Wednesday and Friday at 7 o’clock. We will pray together about special graces for America, this parish and our families. I cordially invite you for this beautiful worship. Be sure that the Blessed Mary will be intercede for you before God.

Odsłony: 9

Kategorie: Homilie