23 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

(Ez 33,7-9)
To mówi Pan: Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę.

(Rz 13,8-10)
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

(Mt 18,15-20)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Myśli do kazania:

1. Często słyszymy o tym, że tolerancja jest wartością nadrzędną wobec innych wartości. Myślimy nawet, że tolerancja jest ważniejsza od miłości. To jest jednak nie prawda, jest to sprytne kłamstwo diabła. Pismo Święte nie mówi nic o tolerancji – bo tolerancja to obojętność, a obojętność nie jest cnotą. Bóg pokazuje dzisiaj prorokowi Ezechielowi, że miłość polega na odpowiedzialności za tych którzy są blisko ciebie. To odpowiedzialność za ich zbawienie. Jeden z czynów miłosierdzia polega na tym aby: nie umiejętnych pouczać. Miłość jest zawsze trochę wścibska i interesuje się życiem najbliższych.

2. Ludzie jednak uważają, że nie warto tego czynić ponieważ boją się, że zniszczą przyjaźń, że dzieci się od nich odwrócą – kiedy zaczną ich korygować; boją się czasem księża, że ich kościoły będą puste – kiedy zaczną mówić niewygodną prawdę. Chcemy być lubiani i popularni, zamiast być dobrzy i pełni miłości. Dzisiaj wielu ludzi oddaje cześć cielcowi nie ulanemu ze złota, ale zrobionemu z popularności.

3. Święty Paweł w drugim czytaniu pokazuje, że to miłość wypełnia prawo. Nadaje mu sens. Nic jednak nie mówi o tolerancji.

4. Pan Jezus również zachęca do takiej miłości. Miłości, która zauważa zło u bliskiego człowieka, ale nie ucieka w obgadywanie i plotkowanie o nim. Lub nie odwraca się do niego plecami w duchu tolerancji.

5. Miłość ta najpierw indywidualnie zwraca uwagę temu, który grzeszy. Robi to z pokorą i mądrością. Gdy nie usłucha robi to z kilkoma innymi osobami, aby pokazać iż nie jest to tylko jej subiektywne odczucie. Kiedy to nie zdaje egzaminu, robi to cały Kościół Kiedy nie posłucha Kościoła, jest taki człowiek traktowany jak celnik i poganin. Ktoś może spytać – a gdzie chrześcijańskie miłosierdzie? No właśnie to jest miłosierdzie! Lepiej komuś dać taki bolesny sygnał w doczesności, że coś jest nie tak, niż skazać go na wieczne potępienie.

6. Na koniec Ewangelii Jezus pokazuje nam jak ważna jest wspólnotowa modlitwa. Mamy modlić się sami, ale też we wspólnocie. Ma to być modlitwa zgodna. I musi to być robione w imię Jezusa. To przepis na udaną modlitwę.

7. Na sądzie przed Bogiem, jednym z najcięższych grzechów ludzi będzie – w mojej opinii – brak wiary w moc modlitwy. Co z tego, że wierzyliście we Mnie powie Bóg, skoro nie wierzyliście w moc modlitwy.

Thoughts to sermon:

1. We often think about it, that tolerance is a more profound than rest of spiritual values. We could think that tolerance is more important than love. This is not true, this is a cunning scam of the devil. Bible didn’t say anything about tolerance – because tolerance is just only indifference and indifference is not virtue. Today God shows the prophet Ezechiel that real love (lay in liability) for everyone who lives close to him. A responsibility for their Salvation. One of the spiritual works of mercy is to: instruct the ignorant. Love is always a little nosy and interested in the lives of others.

2. People often consider that is not worthwhile to do this, because they are afraid that they will destroy friendships or their children will turn from them – when they start to correct friends or childrens. Priests are also afraid that their churches will be empty – when they start to speak inconvenient truth. We want to be more liked and popular, instead filled with kindness and love. Many people today do not worship gold calf but worship a calf made with popularity.

3. Saint Paul in second reading show us, that love fulfils law. He didn’t speak about tolerance.

4. Lord Jesus encourages us also to have this kind of love. Love that sees evil in closest man, but not run away to gossip about him. Or turn back from him in a spirit of tolerance.

5. This love, first of all correct someone who is sinning. He does it with humility and wisdom. When doesn’t listen to him, he does it with some persons more to show that this is not only subjective feeling. When even it doesn’t work, entire Church correct him. When he doesn’t obey the Church …then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Someone could ask – where is christian mercy? That is actually christian mercy! It is better to give someone this painful signal in present time than sentence someone for everlasting condemnation.

6. In the end of this Gospel Jesus shows us how important is share prayer. We have to pray alone, but also pray together. It must be agreeable prayer, and must to do in name of Jesus. This is a recipe for effective prayer.

7. In the judgement day before God one of the most heavy sins of people – in my opinion – it will be: lack of faith in power of prayer. So what, that you believe in Me – ask God, but you didn’t believe in a power of prayer.

Odsłony: 11

Kategorie: Homilie