22 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

(Jr 20,7-9)
Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszcza
: Gwałt i ruina! Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumi
, lecz nie potrafiłem.

(Rz 12,1-2)
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpozna
, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

(Mt 16,21-27)
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, cho
by cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

Myśli do kazania:

1. Dla wielu ludzi wiara chrześcijańska staje się amuletem lub talizmanem. Często myślą, że droga chrześcijańska to sposób na sukces w życiu. Życie bez problemów i ciągłe przeżywanie przyjemności. No pressure but pleasure – nie naciski, ale przyjemności. Biblia jednak nie jest księgą, która pokazuje jak odnieść ziemski sukces, ale jak odnieść sukces wieczny – Zbawienie.

2. Jeremiasz to prorok który został powołany nie do tego aby czynić wielkie cuda jak Eliasz i Elizeusz. Pan powoła go aby wieścił rzeczy trudne. Miał przekonać Żydów do tego aby się poddali królowi Babilonu. Pan Bóg chciał aby tam w niewoli nauczyli się Go kochać i porzucili swoje grzechy. Jeremiasz jednak inaczej wyobrażał sobie pełnienie woli Bożej. Myślał, że będzie jak Eliasz sprowadzał ogień z nieba, lecz stało się inaczej – został wrzucony przez swój naród do kamiennej studni na kilka dni.

3. Święty Paweł w Liście do Rzymian pokazuje, że Chrześcijaństwo to nie przestrzeń w której zdobywamy kolejne przyjemności w duchu źle pojętej wolności. Nie możemy brać wzoru z tego świata. Ogień ma się palić nie w naszym brzuchu – jako pożądliwość, ale ma się palić w naszej duszy. Ten ogień jest to pragnienie wypełnienia woli Bożej. Kiedy wypełniamy wolę Bożą może nie znikają problemy i życie nie staje się lżejsze, ale w sercu mamy pokój i radość. Dlatego tak ważne jest rozważenie: Co Bóg chce ode mnie dzisiaj.

4. Tydzień temu widzieliśmy jak przez Księcia Apostołów – Świętego Piotra mówił Duch Święty. Wyznał wtedy o Jezusie – Ty jesteś Syn Boga Żywego. Dziś widzimy jak przemawia przez niego inny duch – duch tego świata, diabeł. Nie mówi wcale jakiś strasznych rzeczy. Po prostu chce odwieść Jezusa od jego zbawczej ofiary. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie.

5. Życie nasze jest ofiarą dla Boga. Ma płonąć, a nie kopcić. Jeżeli uciekamy przed krzyżem, nigdy nie będziemy mili Bogu. Kurczowo trzymamy się życia: dbamy przesadnie o zdrowie, ufamy naszym pieniądzom, ubezpieczamy się. Tak jednak życia nie zyskamy.

6. Nie bój się problemów i trudu. Jak mówi poeta: Cierpienie czasami jest potrzebne Bogu, aby otworzyć takie przestrzenie w naszym sercu, o których nawet nie wiedzieliśmy. Potrzebne jest abyśmy zaczęli myśleć jak poetycki Bóg, a nie jak prozaiczni ludzie.

Thoughts to sermon:

1. For many Christians, Christian faith is like an amulet or talisman. They often think that a Christian’s road is a way for easy success. Life without problems and constantly experiencing pleasures. Not pressure but pleasure – this is their motto. But the Bible is not a Book which shows us how to gain worldly success, but how to gain eternal success – Salvation.

2. Jeremiah is a prophet who was called not to do great wonders like Elijah or Elisha. God called him to preach about difficult issues. He had to convince the Jews to surrender themselves to the King of Babylon. God wanted them to learn in enslavement how to love God, and how to leave behind their sins. But Jeremiah understood this in another way – by fulfilling God’s will. He thought that he will be like Elijah who brought down fire from the sky, but something different happened. His nation threw him into the well for a few days.

3. Saint Paul (in his Letter to the Romans) showed that, Christianity is not the space in which we gain pleasures in the spirit of ill-conceived freedom. Do not conform yourselves to this idea. The fire must burn, not in our bellies – as bodily desires, but it has to burn in our souls. This fire is a desire to follow God’s will. When we follow God’s will, problems may not disappear and life does not suddenly become easier, but in our heart we have peace and joy. It is important to consider this question: What does God want from me today?

4. A week ago we saw how the Holy Spirit spoke through the Prince of Apostles – Peter. He confessed about Jesus – You are a Son of Living God. Today we see that a different spirit speaks through him – the spirit of this world, the devil. He didn’t speak of awful things, he simply wanted to take away Jesus, from his sacrifice of salvation. No such thing shall ever happen to you.

5. Our life is a sacrifice to God. Our souls should be burning with zeal for God, not just smoking. When we run away from the Cross, we turn our backs on God. When we are consumed with the present life – thinking about food, health, money, we prevent ourselves from gaining real life in Christ.

6. Don’t be afraid of problems and difficulties. Like the poet says: Suffering is necessary with God, to open spaces, which we didn’t even  know that we had inside of us. It is necessary to start thinking like our poetic God, not like an ordinary man.

Odsłony: 8

Kategorie: Homilie