21 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

(Iz 22,19-23)
To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce: on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca.

(Rz 11,33-36)
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

(Mt 16,13-20)
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Myśli do kazania:

1. Szebna zarządca pałacu sprzeniewierzył się królowi. Był bardzo pewny siebie i myślał, że jego sukces zależy tylko i wyłącznie od niego. Ta grzeszna pewność siebie doprowadziła go do upadku. Król Ezechiasz pozbawił urzędu, pełnego pychy urzędnika. Często błędnie budujemy wielkość naszego człowieczeństwa na nietrwałych fundamentach. Szebna myślał, że skoro ma wspaniałe rydwany, złoto i władzę to coś znaczy. Zapominamy, że prawdziwe bogactwo to Boża łaska, która spoczywa na tych co są pokorni i czyści wewnętrznie. Boża łaska przychodzi do nas jak szata – chodzi o łaskę uświęcającą, która nas upiększa – ludzie wtedy lubią z nami przebywać i sami nawet nie wiedzą dlaczego… Boża łaska jest też nam dana jak klucze – jest to łaska uczynkowa. Konkretna mądrość Boża, natchnienia Ducha Świętego, odpowiednie słowa które daje nam Bóg. Jest jeszcze trzeci rodzaj łaski – łaska wytrwałości. Pozwala nam być jak wbity kołek. Pomaga na wytrwać w wypełnianiu naszego powołania życiowego.

2. „O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga!” Często sprowadzamy Bożą mądrość tylko i wyłącznie do tych kilku katechizmowych definicji. Nasze doświadczenie wiary, zatrzymuje się na poziomie 7 letniego dziecka. Ta wiedza to tylko pewne miniumum. Jest to tylko prosta mapa, która pokazuje świat o wiele piękniejszy i niesamowity kiedy doświadczamy go własną duszą. Doświadczamy wtedy głębi Bożych tajemnic i jego szept każdego dnia daje mądre rady naszej duszy.

3. „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.” Chrześcijaństwo zaczyna się wtedy kiedy uznajemy, że Bóg nie tylko stworzył świat, ale na ten świat przyszedł jako Jezus Chrystus. Jezus jest Tym przez Kogo otrzymujemy najwięcej Bożych łask. Jeśli uznajemy Go za Boga przede wszystkim dostępujemy zbawienia. Bóg w Swoim Synu daje nam Strumienie Bożych Łask. Przyjmujemy Jego Ciało, aby mieć w sobie Ducha Świętego.

4. „… bramy piekielne go nie przemogą.” Bramy piekielne to była szczelina w skale w okolicy Cezarei Filipowej, tam oddawano cześć pogańskiemu bożkowi Panowi. W dawnych czasach wrzucano do tej szczeliny jako ofiarę małe dzieci, ufając że dzięki temu bożek będzie łaskawy. W ciemnej skalnej studni mieszkała śmierć, grzech i diabeł.

5. Jezus pokazuje na inną szczelinę – to będzie pęknięcie w jego sercu. Rana, z której nie będzie wypływać śmierć i ciemność. Rana która otworzy dla nas strumień miłosierdzia Bożego. Z tej głębokości samego Boga będzie wypływać dla nas Życie.

6. Bóg dzisiaj daje klucze Piotrowi i jego następcom aby decydowali o Kościele na ziemi i w niebie. Bóg dał także małe kluczyki każdemu z nas, abyśmy decydowali i wybierali pomiędzy dobrem i złem. Od naszych doczesnych decyzji, będzie zależało nasze życie wieczne. Pamietajmy o tej odpowiedzialności.

Thoughts to sermon:

1. Shebna thought that if he has wonderful chariots, gold and power, then he would be a very important person. He forgot that real richness lies in God’s grace, which falls on humble people and people who are pure of heart. God’s grace comes to us like a coat – it is about holiness, grace make us beautifull, and people like to be with us, even if they don’t know why they like us. God’s grace gives us keys, as well. This is the work of grace. We receive wisdom from God, inspiration from the Holy Spirit, and appropriate words which God provides us. We also hear about a third kind of grace – grace of endurance. We are like a peg in a sure spot. This grace helps us to fill up our life’s vocation.

2. „Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God!” We often regard God’s wisdom as only a few definitions from the catchesim. Our spirutual experience of faith is on the level of a 7 year old child. Our knowledge is minimal. It is just a simple map which shows us a world more beautiful and more awesome when we experience it with our soul. Then we experience a deepening in God’s mysteries and his whisper gives us wise advice everyday.

3. „You are the Christ, the Son of the living God.” Christianity did not simply begin when God decided to create it, but when He came into our broken world as Jesus Christ. Thanks to Jesus we receive many graces. If we believe that He is God, we can have salvation. God in His Son gives us streams of God’s grace and mercy. We receive his body and the Holy Spirit.

4. „…and the gates of the netherworld shall not prevail against it.” In Caesarea Philippi, the “Gates of hell” was a big slot in the rocks where people would give  glory to the pagan idol, Pan. Long ago pagans threw small children there as sacrifices, and they trusted that, thanks to their sacrifices, the pagan idol would be gracious and merciful. In that dark, rocky well dwelled death, sin and the devil.

5. Jesus showed us another slot, a perforation in His Heart. A wound from which darkness and death do not flow out, but a wound which opens for us a stream of Divine Mercy. From God’s deep longing, real life is flowing out for us.

6. In today’s Gospel, God gives keys to Peter and his successors to carry out the Church on earth and in heaven. God also gives small keys everyone to decide and chose between good and evil. Our decisions, will determine our everlasting life. We must remember this liability.

Odsłony: 10

Kategorie: Homilie