20 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

(Iz 56,1.6-7)
Tak mówi Pan: Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu. Rzezaniec także niechaj nie mówi: Oto ja jestem uschłym drzewem. Tak bowiem mówi Pan: Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co Mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza, dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.

(Rz 11,13-15.29-32)
Do was, pogan, mówię: Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.

(Mt 15,21-28)
Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami! Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi! On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

Myśli do kazania:

1. Wielu ludzi uważa, że prawo które wypływa z Biblii ogranicza człowieka. Uważają je za anachronizmy. Coś jakby silnik parowy, albo zegar słoneczny. Wierzą, że świat jest napędzany postępem. Ponieważ postęp przyniósł nam tyle niesamowitych udogodnień w dziedzinie techniki, medycyny czy przemysłu. Mechanizmy tej siły próbują przekładać na ludzką moralność. Dlatego twierdzą, że judeochrześcijańskie zasady można położyć na półce w muzeum.

2. Nazywają Dekalog przesądami, natomiast to co bezwartościowe traktują jako punkt oparcia. Granica moralna przebiega w ich mniemaniu pomiędzy tym co przyjemne a nieprzyjemne. To co daje zaspokojenie ciału – jest dobrem, a to co boli – jest złe. Natomiast Bóg pokazuje, że granica między dobrem a złem to: granica między cnotą a występkiem, między duchową czystością a grzechem.

3. Prorok Izajasz w pierwszym czytaniu przypomina, że prawo Boże: przestrzeganie Szabatu i sprawiedliwość wobec ludzi obowiązuje bezwzględnie wszystkich ludzi i wszystkich epok. Bóg będzie za to wynagradzał po dobrze przeżytym życiu. Bóg przygotował nie tylko prawo dla Żydów, ale też dla pogan.

4. Dzban Bożego miłosierdzia była najpierw przygotowany dla Żydów. Nie chcieli oni jednak skosztować Wody Żywej. Został ten dzban odrzucony i stłuczony na Golgocie – to wtedy z serca Boga, miłosierdzie wypłynęło dla wszystkich ludzi. Widzimy jednak w dzisiejszej Ewangelii, że kropla Bożego Miłosierdzia dotknęła pogańską kobietę jeszcze przed śmiercią Jezusa.

5. Tym co przekuło serce Jezusa na Golgocie była włócznia nienawiści. Tym co przekuło serce Jezusa w dzisiejszej Ewangelii była mała szpilka – pokorna wiara kobiety z Tyru.

6. Wiara czyni cuda, ale wiara połączona z prawdziwą pokorą jest w stanie otworzyć serce Boga. Pokorna wiara otwiera nas na miłość Jezusa.

7. Pokora to nie coś co odbiera nam godność, ale to coś co stawia nas w prawdzie. Czyli w odpowiednim miejscu przed Bogiem i przed ludźmi. Pokora to nie jakieś na siłę szukany masochizm, ale brak narzekania i cierpliwość, kiedy spotykają nas rzeczywiste trudności. Pokora musi być kręgosłupem naszej wiary.

Thoughts to sermon:

1. Many people think, that the law which flows out from the Bible puts limitations on man. They regard these rules as anachronism. It is similar to the steam engine or solar clock. They believe that the world is accelerated by progress. Because progress gave us many amazing enhances in the fields of technology, medicine and industry. The mechanics of this power translate to the field of human morality. That is why some think that judeo-christian rules could be put on a shelf in a museum.

2. In their minds the moral border goes between some pleasure and unpleasure. Something that gives satisfaction for my body – this is good, and what gives me pain – this is evil. Although God shows us that the border between good and evil, this is border between virtue and vice. Between spiritual purity and sin.

3. In our first reading the Prophet Isaiah reminds us that God’s law: respect for Sabbath and justice for people, apply utterly to every human being, who live last in every century. God will reward us for living a righteous life. God prepared the law not just only for Jews but for Pagans, as well.

4. The promise of God’s Mercy was first prepared for Jews. But they didn’t want to taste the Living Water. So this promise was refused and broken apart on Golgota – in this moment from God’s Heart, mercy flowed out for all people. But we could see in today’s Gospel that pagan woman was touched by a drop of Divine Mercy – before Jesus’ death.

5. This is what pierced Jesus heart on Golgotha, the spear of hatefulness. But what pierced Jesus Heart in today’s Gospel was a small pin – a humble faithful woman from Tyre.

6. Faith creates miracles, but faith with real humility could open God’s Heart. Humble faith opens us for Jesus’s love.

7. Real humility is not something which takes away human dignity, but something which stays with us in truth. Humility helps us to be in the right place before God and before people. Humility is not a force seeking masochism, but helps us to not complain and be patient when we are faced with real life difficulties. Humility must be the spine of our faith.

Odsłony: 12

Kategorie: Homilie