17 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

(1 Krl 3,5.7-12)
W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: Proś o to, co mam ci dać. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie.

(Rz 8,28-30)
Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.

(Mt 13,44-52)
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

Myśli do kazania:

1. Żyjemy w pośród różnych wartości. Dla jednych fundamentem życia są pieniądze, władza, dla innych sława, niektórzy epikurejsko szukają w życiu tylko przyjemności cielesnych lub intelektualnych. Na czym wybudowaliśmy dom naszego życia? Co jest naszą opcją fundamentalną?

2. Młody Król Salomon staje wobec wyboru. Spośród tych wszystkich wartości – wybiera to co duchowe, ukryte i niewidzialne. Prosi Boga o dar duchowej mądrości. Chce patrzeć na świat, na ludzi i na siebie – tak jak Bóg. Wielu ludzi na jego miejscu poprosiło by o pieniądze, zdrowie czy urodę.

3. Prośmy dzisiaj razem z Salomonem o serce mądre. O duchowe wewnętrzne piękno. Od tego zależy tutaj na ziemi prawdziwe szczęście a w wieczności nasze zbawienie.

4. W Liście do Rzymian Święty Paweł pokazuje co jest prawdziwym celem chrześcijańskiego życia. Wielu myśli, że taki cel to życie bezgrzeszne i bez moralnych potknięć. To prawda, ale nie cała prawda. Najbardziej pełna definicja życia chrześcijańskiego – to wewnętrzny duchowy proces, który z dnia na dzień upodabnia mnie do Jezusa Chrystusa. To codzienne pytania: Co zrobiłby Jezus na moim miejscu? Abyśmy …się stali na wzór obrazu Jego Syna.

5. Na przypowieść o skarbie możemy spojrzeć z dwóch stron. W pierwszym spojrzeniu człowiekiem z roli, jest sam Jezus, który przyszedł na ziemię. Odnalazł w stworzeniu to co najbardziej wartościowe – choć ukryte – ludzką duszę. Ogołocił się dla zbawienia człowiek ze wszystkiego, aby odkupić ludzkie dusze.

6. W drugim znaczeniu człowiek oznacza jakąś ludzką osobę, która doświadczyła słodyczy działania Ducha Świętego. Po tym doświadczeniu całe swoje życie poukładała na nowo. Od teraz jej największym pragnieniem jest bycie z Bogiem. Największe jej bogactwo to duchowe dary – które się w niej rozwijają. Królestwo Boże to nie coś co czeka nas po śmierci, ale to tajemnicze działanie Ducha Bożego w naszym wnętrzu. Choć ukryte jak skarb w roli, to najważniejsze. Kto tego doświadczył – ten wie; dla innych jest to tylko kaznodziejska teoria.

7. Byłem świadkiem jak wielu ludzi zostało dotkniętych przez Ducha Świętego. Często płakali z radości. Doświadczali głębokiej ulgi i pokoju. Przestawali bać się życia i śmierci.

8. Zaczynają powoli rozsmakowywać się darami i owocami Ducha Świętego. …miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To są klejnoty, które mamy zdobywać w naszym życiu. Ten skarb możemy zabrać ze sobą do wieczności.

9. Życie tych, którzy wiedzą już gdzie leży ukryty skarb przypomina planetę, która wróciła na swoją orbitę i znów obiega słońce, które daje światło i życie. Już nie pędzą gdzieś w ciemnościach przed siebie. Ich orbita już nie biegnie gdzieś na około czarnych dziur, na około pustki.

Thoughts to sermon:

1. We live between different values. For some people foundation their life is money, power, for others fame, some people in epicureans style seek in their life only bodily or intellectual pleasures. What is foundations of our life? What is your fundamental option?

2. Young King Solomon is facing the choice. Out of all these values ​​- it chooses what is spiritual, hidden and invisible. He asks God for the gift of spiritual wisdom. He wants to look at the world, the people and herself – just like God. Many people in his place would ask for more money, health or beauty.

3. Let is ask today together with Salmon for fullness wisdom hearts for us; for spiritual inner beauty. From this depend on this land real happiness and our salvation in eternity.

4. In the Letter to the Romans, St. Paul shows what is the real purpose of Christian life. Many think that such a goal is a sinless life and without moral falls. That’s true, but not the whole truth. The most complete definition of Christian life is that it is an inner spiritual process that, day by day, makes me more similar to Jesus Christ. These are everyday questions: What would Jesus do in my place? So that we can … stand for the image of his Son.

5. We can look at the treasure parable from two sides. At first glance, the man from the role is Jesus himself, who came to earth. He found in creation what is most valuable – though hidden – human soul. He has gived everything he owned for salvation a man. All things to redeem human souls.

6. In the second sense, a human means a human person who has experienced the sweetness of the action of the Holy Spirit. After this experience, his whole life was recreated. From now on, his greatest desire is to be with God. Its greatest wealth is the spiritual gifts that develop in him. The kingdom of God is not something that awaits us after death, but it is the mysterious action of the Spirit of God in our interior. Although hidden as a treasure in the role, it is the most important. Who has experienced this – knows this; For others this is just a theological’s theory.

7. I witnessed how many people were touched by the Holy Spirit. They often cried with joy. They experienced deep relief and peace. They have stopped afraid of life and death.

8. They begin to taste the gifts and fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, fidelity, gentleness, self-control. These are the gems we can gain in our lives. This treasure we can take with us to eternity.

9. The life of those who already know where the hidden treasure lies is like a planet that has returned to its orbit around the sun – which gives light and life again. They are not hurrying somewhere in the dark ahead. Their orbit is no longer running somewhere around black holes – around the emptiness.

Odsłony: 3

Kategorie: Homilie