16 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

(Mdr 12,13.16-19)
Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.

(Rz 8,26-27)
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

(Mt 13,24-43)
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Myśli do kazania:

1. Wielu ludzi ma problem z wiarą mówiąc: uwierzę w Boga kiedy da mi znak. Konkretny znak w moim życiu. Bóg w swoim miłosierdziu daje często takie znaki. Księga Mądrości jednak przypomina, że jednym z największych znaków Boga jest samo stworzenie, świat, który nas otacza. Ateista to ktoś, kto znajduje zegarek na pustkowiu i mówi, że powstał on przez przypadek. Bezrozumne siły natury stworzyły go. Człowiek rozumny wie, że ktoś inteligentny stoi za tą rzeczą. Popatrzmy na człowieka. Mamy w każdej komórce kod DNA. Każdy informatyk nam powie, że za kodem – formą informacji stoi ktoś, a nie coś. Bądź mądry i naucz się patrzeć głębiej na to co ciebie otacza, a zobaczysz miłosiernego Stwórcę.

2. Często myślimy, że modlitwa to coś co my tworzymy. Jakieś dzieło, które później z dumą ofiarujemy Bogu. List do Rzymian pokazuje coś innego. Modlitwa to coś co tworzy nas. To wielka i potężna rzeka Bożej Chwały, która przez chwilę przepływa przez moją duszę.

3. W dzisiejszej Ewangelii pochylamy się nad dwoma łacińskimi słowami: Mysterium iniquitatis. Tajemnica zła, tajemnica nieprawości. Wielu mówi, jeżeli Bóg rzeczywiście stworzył świat jako dobry, to skąd w nim tyle zła i cierpienia? Dzisiejsza Ewangelia odpowiada na te pytania…

4. Bóg stworzył i aniołów i ludzi jako wolne osoby. Dał także nam czas, na to aby wolność mogła wybrać Boga. Wiemy jednak, że niektóre anioły i ludzie wybierają to co złe. Robią zły użytek z czasu, który został im dany jako dar Boga. Nadejdzie jednak czas żniwa, czas sądu. Wtedy zło zostanie ukarane. Bóg jest nie tylko miłosierny, ale też sprawiedliwy.

5. Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie pokazują jak można dobrze wykorzystać swój czas. Królestwo Boże przychodzi do nas jako coś małego, niepozornego. Jest jak ziarenko gorczycy. To delikatne i czułe natchnienia Ducha Świętego. Jeśli zaczynamy z nimi współpracować stajemy się coraz bardziej doskonali, święci. Świętość nie przychodzi nagle, ale jako proces w czasie.

6. Na koniec opowiem pewną historię z piekła. Lucyfer zawołał trzech młodych diabłów i spytał ich w jaki sposób kusiliście ludzi. Pierwszy odpowiedział: Mówiłem ludziom, że Bóg nie istnieje. Lucyfer odpowiedział: dobrze. Spytał drugiego: Ja mówiłem, że diabeł nie istnieje i nie ma piekła. Bardzo dobrze – odpowiedział Lucyfer. Zapytał trzeciego, a ty: Ja mówiłem ludziom, że mają jeszcze czas; że mają jeszcze czas aby się nawrócić i zmienić swoje życie. Doskonale – krzyknął Lucyfer – twoja pokusa była najsprytniejsza.

7. Moi drodzy nie mamy czasu. Żniwo jest coraz bliżej.

Thoughts to sermon:

1. Many people have a problem with faith, and they say: I will believe in God, when he gives me a sign. A real sign in my temporal life. God in his mercy gives us often this signs. But a Book of Wisdom in first reading reminds us, that the one of the biggest sign God’s sign is creation; this world around us. Atheist and agnostic is someone who finds a watch in desolation – desert or bush and he says that it was create in random way, that mindless forces of nature create this one. Wisdom man know, that someone intelligent stay behind this. Let a look on human being. In every human cell we have code DNA. Every IT specialist tell us, that behind everyone code (form of highest information) stay someone, no something. Be wisdom i learn to watch thru this material reality, and you will see a God.

2. We often think, that prayer is something what we create. Some deed/work, which later we offer with proud for God. The Letter to Romans shows something another. Prayer it is something which create us. his is the great and mighty river of God’s Glory, which flows through my soul for a moment.

3. In today’s Gospel we bend over two Latin words: Mysterium iniquitatis. Tajemnica zła, tajemnica nieprawości. Many people say: If God really created the world as good, how much evil and suffering in him? Today’s Gospel answers these questions…

4. God created angels and humans as free persons. He also gave us time to allow our freedom to choose God. However, we know that some angels and people choose what is wrong. They make bad use of the time given to them as God’s gift. But the harvest time will come, time of judgment. Then evil will be punished. God is not only merciful, but also just.

5. The parable of Mustard seed and yeast show how well you can use your time. The kingdom of God comes to us as something small, inconspicuous. It’s like a mustard seed. It is the gentle and tender inspirations of the Holy Spirit. If we start working with them, we become more and more perfect and holy. Holiness does not come suddenly, but as a process in time.

6. Finally, I will tell a story from hell. Lucifer called out three young devils and asked them how you tempted people. The first response: I told people that God does not exist. Lucifer replied: well. He asked the other: I said that the devil does not exist and there is no hell. Very well, “Lucifer replied. He asked the third, and you: I told people that they still have time; They still have time to convert and change their lives for the better. Perfect, “cried Lucifer,” your temptation was the cleverest.

7. My dear, we have no time. The harvest is getting closer.

Odsłony: 706

Kategorie: Homilie